ดาวน์โหลดสำหรับอาจารย์และบุคลากร

แนะนำสำหรับอาจารย์และบุคลากร

งานบุคลากร

NameSizeHits
NameSizeHits
KA-FE_M100-ใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี58.8 KiB14
KA-FE_M101-แบบใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ46.0 KiB52
KA-FE_M102-แบบแจ้งความประสงค์เลือกแผนการลงทุนโดยสมัครใจ124.6 KiB13
KA-FE_M103-เอกสารรายละเอียดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ1.7 MiB16
คำขอมีบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย217.5 KiB60
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03)155.9 KiB89
แบบติดตามการพัฒนาบุคลากรและผลจากการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์20.1 KiB3
แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา725.2 KiB79
แบบฟอร์มขออนุมัติไปราชการ64.0 KiB127
แบบฟอร์มขออนุมัติไปราชการ (ฉบับใช้วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายร่วมสัมมนา ประชุม)253.0 KiB92
แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองทั่วไป (รับรองการทำงาน รับรองเงินเดือน)340.9 KiB6
แบบฟอร์มลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว232.5 KiB191
แบบฟอร์มลาพักผ่อน339.7 KiB225
แบบฟอร์มลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร612.7 KiB71
แบบฟอร์มลาไปต่างประเทศ826.1 KiB52
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย14.2 KiB55
ใบสมัครคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานในคณะพยาบาลศาสตร์68.6 KiB173

งานวิจัย

NameSizeHits
NameSizeHits
Flow Chart งานวิจัย44.1 KiB35
RNS01_ขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัยและส่งแผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการวิจัย (แบบ วจ.1)43.0 KiB39
RNS02_ขออนุมัติเบิกเงินโครงการวิจัยงวดที่ 242.4 KiB23
RNS03_ขอปิดโครงการวิจัย และอนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย42.1 KiB19
RNS04_ขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการวิจัย43.1 KiB32
บันทึกข้อความ ขอส่งมอบครุภัณฑ์41.6 KiB20
บันทึกข้อความ ขอส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์42.0 KiB43
บันทึกข้อความ ขออนุมัติค่าเดินทาง42.5 KiB44
บันทึกข้อความ ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ42.0 KiB48
บันทึกข้อความ ขออนุมัติจ้าง42.1 KiB27
บันทึกข้อความ ขออนุมัติจ้างผู้ช่วยนักวิจัย42.0 KiB37
แบบรายงานความก้าวหน้า-สรุปปิดโครงการ151.4 KiB53
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวผู้ช่วยนักวิจัย733.3 KiB42