ดาวน์โหลดสำหรับอาจารย์และบุคลากร

แนะนำสำหรับอาจารย์และบุคลากร

งานบุคลากร

NameSizeHits
NameSizeHits
คำขอมีบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย217.5 KiB37
รายงานการติดตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDPLAN) สำหรับบุคลากรสายวิชาการ16.8 KiB49
รายงานการติดตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDPLAN) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน17.0 KiB63
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03)155.9 KiB68
แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา725.2 KiB53
แบบฟอร์มขออนุมัติไปราชการ64.0 KiB111
แบบฟอร์มขออนุมัติไปราชการ (ฉบับใช้วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายร่วมสัมมนา ประชุม)253.0 KiB69
แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองทั่วไป (รับรองการทำงาน รับรองเงินเดือน)203.5 KiB68
แบบฟอร์มลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว232.5 KiB141
แบบฟอร์มลาพักผ่อน339.7 KiB158
แบบฟอร์มลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร612.7 KiB49
แบบฟอร์มลาไปต่างประเทศ826.1 KiB24
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย14.2 KiB40
ใบสมัครคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานในคณะพยาบาลศาสตร์68.6 KiB107

งานวิจัย

NameSizeHits
NameSizeHits
Flow Chart งานวิจัย44.1 KiB18
RNS01_ขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัยและส่งแผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการวิจัย (แบบ วจ.1)43.0 KiB18
RNS02_ขออนุมัติเบิกเงินโครงการวิจัยงวดที่ 242.4 KiB7
RNS03_ขอปิดโครงการวิจัย และอนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย42.1 KiB6
RNS04_ขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการวิจัย43.1 KiB18
บันทึกข้อความ ขอส่งมอบครุภัณฑ์41.6 KiB12
บันทึกข้อความ ขอส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์42.0 KiB22
บันทึกข้อความ ขออนุมัติค่าเดินทาง42.5 KiB28
บันทึกข้อความ ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ42.0 KiB28
บันทึกข้อความ ขออนุมัติจ้าง42.1 KiB7
บันทึกข้อความ ขออนุมัติจ้างผู้ช่วยนักวิจัย42.0 KiB16
แบบรายงานความก้าวหน้า-สรุปปิดโครงการ151.4 KiB24
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวผู้ช่วยนักวิจัย733.3 KiB11