ดาวน์โหลดสำหรับอาจารย์และบุคลากร

แนะนำสำหรับอาจารย์และบุคลากร

งานบุคลากร

NameSizeHits
NameSizeHits
คำขอมีบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย217.5 KiB32
รายงานการติดตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDPLAN) สำหรับบุคลากรสายวิชาการ16.8 KiB47
รายงานการติดตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDPLAN) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน17.0 KiB54
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03)155.9 KiB63
แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา725.2 KiB48
แบบฟอร์มขออนุมัติไปราชการ64.0 KiB98
แบบฟอร์มขออนุมัติไปราชการ (ฉบับใช้วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายร่วมสัมมนา ประชุม)253.0 KiB66
แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองทั่วไป (รับรองการทำงาน รับรองเงินเดือน)203.5 KiB56
แบบฟอร์มลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว232.5 KiB103
แบบฟอร์มลาพักผ่อน339.7 KiB116
แบบฟอร์มลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร612.7 KiB42
แบบฟอร์มลาไปต่างประเทศ826.1 KiB20
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย14.2 KiB33
ใบสมัครคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานในคณะพยาบาลศาสตร์68.6 KiB77

งานวิจัย

NameSizeHits
NameSizeHits
Flow Chart งานวิจัย44.1 KiB9
RNS01_ขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัยและส่งแผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการวิจัย (แบบ วจ.1)43.0 KiB12
RNS02_ขออนุมัติเบิกเงินโครงการวิจัยงวดที่ 242.4 KiB3
RNS03_ขอปิดโครงการวิจัย และอนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย42.1 KiB4
RNS04_ขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการวิจัย43.1 KiB9
บันทึกข้อความ ขอส่งมอบครุภัณฑ์41.6 KiB5
บันทึกข้อความ ขอส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์42.0 KiB9
บันทึกข้อความ ขออนุมัติค่าเดินทาง42.5 KiB10
บันทึกข้อความ ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ42.0 KiB11
บันทึกข้อความ ขออนุมัติจ้าง42.1 KiB4
บันทึกข้อความ ขออนุมัติจ้างผู้ช่วยนักวิจัย42.0 KiB9
แบบรายงานความก้าวหน้า-สรุปปิดโครงการ151.4 KiB17
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวผู้ช่วยนักวิจัย733.3 KiB2