ดาวน์โหลดสำหรับอาจารย์และบุคลากร

แนะนำสำหรับอาจารย์และบุคลากร

งานบุคลากร

NameSizeHits
NameSizeHits
KA-FE_M100-ใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี58.8 KiB54
KA-FE_M101-แบบใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ46.0 KiB100
KA-FE_M102-แบบแจ้งความประสงค์เลือกแผนการลงทุนโดยสมัครใจ124.6 KiB73
KA-FE_M103-เอกสารรายละเอียดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ1.7 MiB172
คำขอมีบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย217.5 KiB110
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03)155.9 KiB195
แบบติดตามการพัฒนาบุคลากรและผลจากการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์20.1 KiB47
แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา725.2 KiB146
แบบฟอร์มขออนุมัติไปราชการ64.0 KiB232
แบบฟอร์มขออนุมัติไปราชการ (ฉบับใช้วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายร่วมสัมมนา ประชุม)253.0 KiB146
แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองทั่วไป (รับรองการทำงาน รับรองเงินเดือน)340.9 KiB71
แบบฟอร์มลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว232.5 KiB292
แบบฟอร์มลาพักผ่อน339.7 KiB349
แบบฟอร์มลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร612.7 KiB120
แบบฟอร์มลาไปต่างประเทศ826.1 KiB100
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย14.2 KiB92
ใบสมัครคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานในคณะพยาบาลศาสตร์68.6 KiB233

งานวิจัย

NameSizeHits
NameSizeHits
Flow Chart งานวิจัย44.1 KiB74
คู่มือการรายงานผลผลิตเพื่อการประเมินคุณภาพผลผลิตแบบอ้างอิงหลักฐาน (Evidence-based Evaluation)3.0 MiB79
บันทึกข้อความ ขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการวิจัย44.7 KiB15
บันทึกข้อความ ขอปิดโครงการวิจัย และอนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย41.4 KiB20
บันทึกข้อความ ขอส่งมอบครุภัณฑ์38.8 KiB24
บันทึกข้อความ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าและขออนุมัติเบิก42.4 KiB16
บันทึกข้อความ ขออนุญาตเข้าประสานการดำเนินงานวิจัย40.7 KiB20
บันทึกข้อความ ขออนุญาตเดินทางและขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเก็บข้อมูล42.3 KiB18
บันทึกข้อความ ขออนุมัติค่าตอบแทน40.6 KiB20
บันทึกข้อความ ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงการวิจัย38.9 KiB19
บันทึกข้อความ ขออนุมัติจ้าง42.2 KiB10
บันทึกข้อความ ขออนุมัติจ้างผู้ช่วยนักวิจัย40.2 KiB26
บันทึกข้อความ ขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัยและส่งแผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการวิจัย (แบบ วจ.1)42.8 KiB16
บันทึกข้อความ แจ้งการเผยแพร่ผลงานวิชาการ38.5 KiB14
แบบรายงานความก้าวหน้า-สรุปปิดโครงการ151.4 KiB96
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวผู้ช่วยนักวิจัย733.3 KiB93