บัณฑิตพยาบาล

ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

ทักษะการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ กอร์ปด้วยคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ อดทน และไฝ่รู้

0
นักศึกษา
0
หลักสูตร
0
ผลงานวิจัย
0
บุคลากร

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 2565

คณะพยาบาลศาสตร์
เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งสร้างบัณฑิต ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และทักษะในการปฏิบัติวิชาชีพทางการพยาบาล กอปรด้วยคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับสากล

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ

หลักสูตรปริญญาตรี

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (4ปี)

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ผู้ช่วยพยาบาล (PN 1ปี)

หลักสูตรประกาศนียบัตร

พนักงานให้การดูแล (NA 4เดือน)

ข่าวสารและกิจกรรม

ThaiLISlogo RMUTT Discovery : Keyword Title Author