ห้องปฏิบัติการพยาบาล

ห้องปฏิบัติการพยาบาล

ห้องเรียนและฝึกปฏิบัติการ ทางการพยาบาล ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์

โรงพยาบาลจำลอง

ห้องฝึกปฏิบัติการ ทางการพยาบาล ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์

ห้องเรียน

ห้องเรียนแบบบรรยาย