Meenakan

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรัตน์ มากเทพพงษ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรัตน์ มากเทพพงษ์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรัตน์ มากเทพพงษ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Read More »

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบ TCAS4 Direct Admission (รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบ TCAS4 Direct Admission (รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ คุณสมบัติ กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน (ไม่รับ กศน.หรือเทียบเท่า) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 6 ภาคการศึกษา 2.00 ขึ้นไป ส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม ค่าดัชนีมวลกาย ต้องไม่ต่ำกว่า 17 และไม่สูงกว่า 30 ใช้ผลการตรวจสุขภาพประกอบการสอบสัมภาษณ์ ดาวน์โหลด คลิก หลักฐานที่ใช้ อัพโหลดในระบบรับสมัคร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาผลการเรียน (6 ภาคการศึกษา) นำมาในวันสอบสัมภาษณ์ บัตรประชาชน หรือ บัตรที่ราชการออกให้ (พร้อมสำเนา) สำเนาผลการศึกษา 6 ภาคการศึกษา สำเนาแบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) ตามระบบ

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบ TCAS4 Direct Admission (รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2567 Read More »

ประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบ TCAS3 (Admission) ปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบ TCAS3 (Admission) ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิทินการรับสมัคร (คลิก) 6-12 พฤษภาคม 2567 เปิดรับสมัคร พฤษภาคม 2567 Ranking 1 (ทปอ.) 20 พฤษภาคม 2567 ประกาศผล 1 (ทปอ.) 20-21 พฤษภาคม 2567 ยืนยันสิทธิ์ 1 Mytcas.com 21 พฤษภาคม 2567 Ranking 2 (ทปอ.) 25 พฤษภาคม 2567 ประกาศผล 2 (ทปอ.) 1 มิถุนายน 2567 สอบสัมภาษณ์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ (Onsite Only) เริ่มลงทะเบียน 09.00 น. 6

ประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบ TCAS3 (Admission) ปีการศึกษา 2567 Read More »

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษารอบ โควตาคณะ (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา PN) ปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบ โควตาคณะ (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา PN) ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน (ไม่รับ กศน.หรือเทียบเท่า) กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมีผลการเรียนตลอดหลักสูตร(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.50 ขึ้นไป ส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม ค่าดัชนีมวลกาย ต้องไม่ต่ำกว่า 17 และไม่สูงกว่า 30 ใช้ผลการตรวจสุขภาพประกอบการสอบสัมภาษณ์ ดาวน์โหลด คลิก เป็นผู้ไม่เคยต้องโมทษตามคำพิพากษาของศาล ให้ต้องจำคุก หลักฐานที่ใช้สมัคร ใบสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป สำเนาบัตรประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษารอบ โควตาคณะ (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา PN) ปีการศึกษา 2567 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ที่ มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ที่ มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2567 ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่าง วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 7 พฤษภาคม 2567 และดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2567 ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศฯ และให้ผู้สอบผ่าน สัมภาษณ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาดําเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ ยืนยันสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 27 พฤษภาคม ถึง 5 มิถุนายน 2567 ในไลน์กลุ่ม https://forms.office.com/r/Fr7jx1Tp1W ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 6 ถึง 14 มิถุนายน 2567 ผ่านระบบบริการศึกษา oreg.rmutt.ac.th ปฐมนิเทศและเปิดการการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ที่ มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2567 Read More »

มทร.ธัญบุรี คว้ารางวัลชมรมนักศึกษาพยาบาลเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ดีเด่นรองชนะเลิศอันดับสอง

ชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี คว้ารางวัลชมรมนักศึกษาพยาบาลเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ดีเด่นรองชนะเลิศอันดับสองและคลิปสั้นช่วยเลิกบุหรี่ รองชนะเลิศอันดับสอง ในงานประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล ครั้งที่ 18 เรื่อง พยาบาลรู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้า วันที่16-17 พ.ค.67 ณ ห้อง Ballroom โรงแรมมารวยการ์เด้น จตุจักร กรุงเทพมหานคร

มทร.ธัญบุรี คว้ารางวัลชมรมนักศึกษาพยาบาลเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ดีเด่นรองชนะเลิศอันดับสอง Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2567 กำหนดการรับสมัคร  ช่วงการรับสมัคร 1 ธันวาคม 2566 – 7 พฤษภาคม 2567 10 พฤษภาคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 18 พฤษภาคม 2567 สอบสัมภาษณ์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ (Onsite Only) เริ่มลงทะเบียน 08.30 น.  แสดงตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน หรือแอปพลิเคชัน ThaID หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ (มีรูปถ่ายและบัตรยังไม่หมดอายุ) เตรียม เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน เช่น ชุดนักเรียน/นักศึกษาจากสถานศึกษาเดิม หรือชุดสุภาพ (ห้ามสวมเสื้อยืดคอกลม กระโปรงยีนส์ หรือกางเกงยีนส์) รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ แบบเผชิญหน้า ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 ณ สนามสอบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2567 Read More »

กำหนดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (สำหรับนักศึกษา ผู้กู้รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมให้ดำเนินการดังนี้ เตรียมเอกสารเพื่อประกอบการยื่นกู้ (ดูรายละเอียด) ยื่นคำขอกู้ยืมผ่าน แอพกยศ.connect หรือ ทาง www.studentloan.or.th (ตัวอย่างการยื่นคำขอกู้ยืม) นักศึกษาต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และยื่นคำขอกู้ยืมผ่านระบบของกยศ.ให้เรียบร้อยก่อนลงทะเบียนจองคิว (รายชื่อสาขา/คณะที่ยังไม่สามารถยื่นคำขอกู้ยืมในระบบ กยศ.connect ได้ในขณะนี้) ลงทะเบียนจองคิว (click) (ระบบจองคิวเพื่อให้นักศึกษามายื่นเอกสารประกอบการขอกู้ยืม จะเปิดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567) ให้นักศึกษานำเอกสารประกอบการขอกู้ยืมทั้งหมด มาส่งที่ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา ตามวันที่จองคิวไว้   ขอให้นักศึกษาเตรียมเอกสารและยื่นคำขอกู้ยืมผ่านระบบของกยศ./กรอ.ให้เรียบร้อย นักศึกษาที่ยังไม่สามารถยื่นกู้ผ่านระบบของ กยศ./กรอ.ได้ให้รอรอบต่อไป หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ 02 549 3674, 02 549 3684   *** นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตไม่ต้องสำรองจ่าย ค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 (45,000.-) ***

กำหนดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (สำหรับนักศึกษา ผู้กู้รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา) Read More »

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบ TCAS3 Admission (รับตรงร่วมกัน) ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบ TCAS3 Admission (รับตรงร่วมกัน) ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ คุณสมบัติ กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน (ไม่รับ กศน.หรือเทียบเท่า) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 6 ภาคการศึกษา 2.00 ขึ้นไป ส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม ค่าดัชนีมวลกาย ต้องไม่ต่ำกว่า 17 และไม่สูงกว่า 30 มีคะแนนสอบ TGAT และ A-Level เปิดระบบลงเบียน TCAS67 วันที่ 28 ตุลาคม 2566 คลิก TCAS66 – ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2566 (mytcas.com) T-GAT ความถนัดทั่วไป (สอบวันที่ 10 ธันวาคม

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบ TCAS3 Admission (รับตรงร่วมกัน) ประจำปีการศึกษา 2567 Read More »