Meenakan

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษารอบ โควตาคณะ (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา PN) ปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบ โควตาคณะ (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา PN) ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน (ไม่รับ กศน.หรือเทียบเท่า) กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมีผลการเรียนตลอดหลักสูตร(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.50 ขึ้นไป ส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม ค่าดัชนีมวลกาย ต้องไม่ต่ำกว่า 17 และไม่สูงกว่า 30 ใช้ผลการตรวจสุขภาพประกอบการสอบสัมภาษณ์ ดาวน์โหลด คลิก เป็นผู้ไม่เคยต้องโมทษตามคำพิพากษาของศาล ให้ต้องจำคุก หลักฐานที่ใช้สมัคร ใบสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป สำเนาบัตรประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) […]

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษารอบ โควตาคณะ (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา PN) ปีการศึกษา 2567 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ที่ มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ที่ มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2567 ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่าง วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 7 พฤษภาคม 2567 และดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2567 ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศฯ และให้ผู้สอบผ่าน สัมภาษณ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาดําเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ ยืนยันสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 27 พฤษภาคม ถึง 5 มิถุนายน 2567 ในไลน์กลุ่ม https://forms.office.com/r/Fr7jx1Tp1W ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 6 ถึง 14 มิถุนายน 2567 ผ่านระบบบริการศึกษา oreg.rmutt.ac.th ปฐมนิเทศและเปิดการการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ที่ มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2567 Read More »

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบ TCAS4 Direct Admission (รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบ TCAS4 Direct Admission (รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ คุณสมบัติ กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน (ไม่รับ กศน.หรือเทียบเท่า) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 6 ภาคการศึกษา 2.00 ขึ้นไป ส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม ค่าดัชนีมวลกาย ต้องไม่ต่ำกว่า 17 และไม่สูงกว่า 30 ใช้ผลการตรวจสุขภาพประกอบการสอบสัมภาษณ์ ดาวน์โหลด คลิก หลักฐานที่ใช้ อัพโหลดในระบบรับสมัคร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาผลการเรียน (5 ภาคการศึกษาขึ้นไป) นำมาในวันสอบสัมภาษณ์ บัตรประชาชน หรือ บัตรที่ราชการออกให้ (พร้อมสำเนา) สำเนาผลการศึกษา 6 ภาคการศึกษา สำเนาแบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) ตามระบบ

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบ TCAS4 Direct Admission (รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2567 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2567 กำหนดการรับสมัคร  ช่วงการรับสมัคร 1 ธันวาคม 2566 – 7 พฤษภาคม 2567 10 พฤษภาคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 18 พฤษภาคม 2567 สอบสัมภาษณ์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ (Onsite Only) เริ่มลงทะเบียน 08.30 น.  แสดงตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน หรือแอปพลิเคชัน ThaID หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ (มีรูปถ่ายและบัตรยังไม่หมดอายุ) เตรียม เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน เช่น ชุดนักเรียน/นักศึกษาจากสถานศึกษาเดิม หรือชุดสุภาพ (ห้ามสวมเสื้อยืดคอกลม กระโปรงยีนส์ หรือกางเกงยีนส์) รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ แบบเผชิญหน้า ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 ณ สนามสอบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2567 Read More »

กำหนดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (สำหรับนักศึกษา ผู้กู้รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมให้ดำเนินการดังนี้ เตรียมเอกสารเพื่อประกอบการยื่นกู้ (ดูรายละเอียด) ยื่นคำขอกู้ยืมผ่าน แอพกยศ.connect หรือ ทาง www.studentloan.or.th (ตัวอย่างการยื่นคำขอกู้ยืม) นักศึกษาต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และยื่นคำขอกู้ยืมผ่านระบบของกยศ.ให้เรียบร้อยก่อนลงทะเบียนจองคิว (รายชื่อสาขา/คณะที่ยังไม่สามารถยื่นคำขอกู้ยืมในระบบ กยศ.connect ได้ในขณะนี้) ลงทะเบียนจองคิว (click) (ระบบจองคิวเพื่อให้นักศึกษามายื่นเอกสารประกอบการขอกู้ยืม จะเปิดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567) ให้นักศึกษานำเอกสารประกอบการขอกู้ยืมทั้งหมด มาส่งที่ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา ตามวันที่จองคิวไว้   ขอให้นักศึกษาเตรียมเอกสารและยื่นคำขอกู้ยืมผ่านระบบของกยศ./กรอ.ให้เรียบร้อย นักศึกษาที่ยังไม่สามารถยื่นกู้ผ่านระบบของ กยศ./กรอ.ได้ให้รอรอบต่อไป หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ 02 549 3674, 02 549 3684   *** นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตไม่ต้องสำรองจ่าย ค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 (45,000.-) ***

กำหนดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (สำหรับนักศึกษา ผู้กู้รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา) Read More »

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบ TCAS3 Admission (รับตรงร่วมกัน) ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบ TCAS3 Admission (รับตรงร่วมกัน) ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ คุณสมบัติ กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน (ไม่รับ กศน.หรือเทียบเท่า) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 6 ภาคการศึกษา 2.00 ขึ้นไป ส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม ค่าดัชนีมวลกาย ต้องไม่ต่ำกว่า 17 และไม่สูงกว่า 30 มีคะแนนสอบ TGAT และ A-Level เปิดระบบลงเบียน TCAS67 วันที่ 28 ตุลาคม 2566 คลิก TCAS66 – ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2566 (mytcas.com) T-GAT ความถนัดทั่วไป (สอบวันที่ 10 ธันวาคม

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบ TCAS3 Admission (รับตรงร่วมกัน) ประจำปีการศึกษา 2567 Read More »

ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จาก “มูลนิธิโรตารีภาค 3350” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เรื่อง ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จาก “มูลนิธิโรตารีภาค 3350” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ District Rotary Foundation Committee คณะกรรมการมูลนิธิโรตารี ภาค3350 ได้มอบทุนการศึกษาผ่านคณะพยาบาลศาสตร์ ทุนละไม่เกิน 10,000 บาท ชนิดทุนให้เปล่า แด่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่กำลังศึกษาปีการศึกษา 2566 คุณสมบัติ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ในปีการศึกษา 2566 มีเรียนดี(ผลการศึกษาในชั้น ปีที่ 1 ไม่ต่ำ กว่า 2.75) ขาดแคลนทุนทรัพย์- ไม่มีปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการเป็นพยาบาล มีจิตสาธารณะและมีเจตนารมย์ที่จะปฏิบัติงานเป็นพยาบาล เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา หลักฐานแสดงรายได้ของครอบครัวของผู้รับทุน สำเนาบัตรนักศึกษา สำเนาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ส่งใบสมัครทางออนไลน์ งานพัฒนานักศึกษา (พี่เอ็ม) bm.chakkaphan@gmail.com บัดนี้ – 30 เมษายน 2567

ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จาก “มูลนิธิโรตารีภาค 3350” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ Read More »

Wellness talk สุขภาพดีอย่างยั่งยืน” โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ FM 89.5 สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ FM 89.5 สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี จัดรายการ “Wellness talk สุขภาพดีอย่างยั่งยืน” เพื่อเป็นการบริการวิชาการนำความรู้จากคณาจารย์สู่ชุมชนโดยการกระจายเสียงทางสื่อวิทยุ และอื่นๆ ที่เข้าถึงได้ง่าย กับทุกเรื่องเล่าที่ให้ผู้ฟัง กิน อยู่ ดี มีความสุข ด้วยสุขภาวะสำหรับทุกช่วงวัย เข้าใจพัฒนาการของแต่ละช่วงวัย ให้อยู่ร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์ อิ่มสุข และแลกเปลี่ยนแบ่งปันเคล็ดลับสุขภาพดี เน้นการดูแลสุขภาพของบุคคลทุกช่วงวัย นำเสนอประเด็นสุขภาพทั้งในแง่การส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูบุคคลวัยต่างๆ ได้แก่ วัยทารก วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยสูงอายุอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านกาย จิต ปัญญา สังคม เพื่อให้บุคคล หรือผู้ดูแลบุคคลวัยต่างๆสามารถดูแล หรือ เฝ้าระวังภาะสุขภาพได้ด้วยตนเอง ดำเนินรายการโดยอาจารย์อนุสรณ์ แน่นอุดร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลชุมชน และผู้เชี่ยวชาญจากคณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี รับฟังรายการได้ทุกวันอาทิตย์ 08.00 – 08.30 น ทางวิทยุราชมงคล 89.5 MHz

Wellness talk สุขภาพดีอย่างยั่งยืน” โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ FM 89.5 สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาณ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต TCAS รอบที่ 2 โควตา (Quota) ปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ที่ มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ TCAS2 โควตา (Quota) ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดําเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS2 โควตา (Quota) แล้วนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับ ปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS2 โควตา (Quota)  ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศฯ และให้ผู้สอบผ่าน สัมภาษณ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาดําเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 1.บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา : วันที่ 30 มีนาคม – 7 เมษายน 2567 ให้ผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน อ่านคู่มือการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ออนไลน์ ประจําปีการศึกษา 2567 ที่เว็บไซต์ https://oreg.rmutt.ac.th/?page_id=7648 ก่อนดําเนินการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ นักศึกษาผ่านเว็บไซต์นี้ โดย เลือกหัวข้อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาณ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต TCAS รอบที่ 2 โควตา (Quota) ปีการศึกษา 2567 Read More »