กิจกรรมคณาจารย์

Wellness talk สุขภาพดีอย่างยั่งยืน” โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ FM 89.5 สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ FM 89.5 สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี จัดรายการ “Wellness talk สุขภาพดีอย่างยั่งยืน” เพื่อเป็นการบริการวิชาการนำความรู้จากคณาจารย์สู่ชุมชนโดยการกระจายเสียงทางสื่อวิทยุ และอื่นๆ ที่เข้าถึงได้ง่าย กับทุกเรื่องเล่าที่ให้ผู้ฟัง กิน อยู่ ดี มีความสุข ด้วยสุขภาวะสำหรับทุกช่วงวัย เข้าใจพัฒนาการของแต่ละช่วงวัย ให้อยู่ร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์ อิ่มสุข และแลกเปลี่ยนแบ่งปันเคล็ดลับสุขภาพดี เน้นการดูแลสุขภาพของบุคคลทุกช่วงวัย นำเสนอประเด็นสุขภาพทั้งในแง่การส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูบุคคลวัยต่างๆ ได้แก่ วัยทารก วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยสูงอายุอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านกาย จิต ปัญญา สังคม เพื่อให้บุคคล หรือผู้ดูแลบุคคลวัยต่างๆสามารถดูแล หรือ เฝ้าระวังภาะสุขภาพได้ด้วยตนเอง ดำเนินรายการโดยอาจารย์อนุสรณ์ แน่นอุดร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลชุมชน และผู้เชี่ยวชาญจากคณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี รับฟังรายการได้ทุกวันอาทิตย์ 08.00 – 08.30 น ทางวิทยุราชมงคล 89.5 MHz […]

Wellness talk สุขภาพดีอย่างยั่งยืน” โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ FM 89.5 สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี Read More »

คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี บริการวิชาการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและเป็นอนาคตที่สำคัญของชาติ การพัฒนาการเด็กให้สมวัยโดยเฉพาะในช่วงแรกเกิด – 5 ปี ซึ่งเป็นวัยทองของเด็กซึ่งเด็กจะเริ่มมีการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม จากการสำรวจเพื่อได้ข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี พบว่าผู้ปกครองกว่าร้อยละ 70 ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการประเมิน ส่งเสริม และการกระตุ้นพัฒนาการเด็กในด้านต่างๆ ในการนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งมีพื้นที่อยู่ในบริเวณตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี ได้เห็นความสำคัญกับปัญหาด้านการพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0 – 5 ปี ขึ้น ในวันที่ 31 ม.ค. 67 และ 8 ก.พ. 67โดยความร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลคลองห้า คลองหกและคลองเจ็ด เพื่อค้นหาเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการเสี่ยงล่าช้า หรือมีพัฒนาการที่ผิดปกติไม่เป็นไปตามวัย ช่วยประเมินพัฒนาการในเบื้องต้น  เพื่อเฝ้าระวังและจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงอายุเพื่อช่วยค้นหาเด็กและพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการเบี่ยงเบนให้มีพัฒนาการที่เป็นไปตามวัย ป้องกันปัญหาพัฒนาการที่ผิดปกติด้านต่าง ๆ ต่อไป โดยกิจกรรมดังกล่าววางแผนดำเนินการต่อเนื่องตลอดปี พ.ศ. 2567

คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี บริการวิชาการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย Read More »

การอบรมหลักสูตรเสริมสร้างทักษะอาชีพด้าน Healthcare โครงการสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ(STEM Career Academies) โดยบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับความไว้วางใจจากโครงการสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ(STEM Career Academies) โดยบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการดูแลผู้สูงอายุ โดยหลักสูตรเสริมสร้างทักษะอาชีพด้าน Healthcare and Wellness เป็นส่วนหนึ่งใน 4 กลุ่มอาชีพสำคัญ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ดูแลระดับพรีเมี่ยม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะของผู้เรียนเพื่อก้าวเข้าสู่อาชีพผู้ดูแลที่มีทักษะและความสามารถรอบด้าน ใส่ใจในการให้การบริการ และดูแลด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเสริมสร้างโอกาสในเส้นทางอาชีพทั้งในและต่างประเทศ โดยในครั้งนี้คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได้จัดโครงการอบรบเชิงปฏิบัติการให้กับน้องๆจากวิทยาลัยภาวนาโพธิคุณซึ่งเป็นนักเรียนระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี จำนวน 14 คน และกลุ่มผู้เรียนจากจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 15 คน ในวันที่ 14-15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยวิทยากรของคณะพยาบาลศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ ประกอบด้วยกิจกรรมการบรรยาย การสาธิตและการฝึกปฏิบัติเสมือนจริงในห้องปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมุ่งเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสร้างสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

การอบรมหลักสูตรเสริมสร้างทักษะอาชีพด้าน Healthcare โครงการสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ(STEM Career Academies) โดยบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด Read More »

การสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรคเพศศึกษา การปฐมพยาบาลเด็กปฐมวัย และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

คณาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษา โถหินัง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรคเพศศึกษา การปฐมพยาบาลเด็กปฐมวัย และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน” ในโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรคเพศศึกษา การปฐมพยาบาลเด็กปฐมวัย และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน Read More »

อบรมการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR & AED) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักศึกษา ในรายวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย

คณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR & AED) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักศึกษาในรายวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการมุ่งเน้นทักษะและองค์ความรู้ ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตประจำวันและเหตุฉุกเฉิน วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ประกอบไปด้วย อาจารย์กัลยภรณ์ เชยโพธิ์ (หัวหน้าทีม) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุภา โพผา ดร.ศิปภา ภุมมารักษ์ อาจารย์นปภัช ทองคำวงศ์ และอาจารย์สุจิตรา หัดรัดชัย

อบรมการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR & AED) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักศึกษา ในรายวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย Read More »

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ Nursing Preparation for entering the aged society

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมทางการพยาบาลสำหรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์ ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเรื่อง การเตรียมความพร้อมทางการพยาบาลสำหรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์ Nursing Preparation for entering the aged society วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 ถึง 16.45 น. (ช่องทางออนไลน์) ดำเนินการโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเรื่อง การเตรียมความพร้อมทางการพยาบาลสำหรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์ Nursing Preparation for entering the aged society วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 ถึง 16.45 น. (ช่องทางออนไลน์)   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 025493109 หรือช่องทางแฟนเพจ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ Nursing Preparation for entering the aged society Read More »

โครงการส่งเสริมทักษะการสร้างสื่อด้วยระบบดิจิทัล ปีงบประมาณ2566

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการแข่งขัน โครงการส่งเสริมทักษะการสร้างสื่อด้วยระบบดิจิทัล  วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสงธนาพิทักษ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี รศ.มณฑา ลิ้มทองกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนา เป็นประธานในพิธี ซึ่ง ผศ.ดร.นพดล พรามณี หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, ดร.อลงกรณ สุขเรืองกูล อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ และ ว่าที่ร้อยตรี มีนกาญจน์ แจ่มพงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นกรรมการตัดสิน โครงการส่งเสริมทักษะการสร้างสื่อด้วยระบบดิจิทัลนี้จัดทำขึ้นเพื่อ นำเสนอผลการจัดโครงการผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 – 2580 และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ.2564-2566 มทร.ธัญบุรี ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร ชื่อโครงการ ส่งเสริมทักษะการสร้างสื่อด้วยระบบดิจิทัล จัดเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก

โครงการส่งเสริมทักษะการสร้างสื่อด้วยระบบดิจิทัล ปีงบประมาณ2566 Read More »

โครงการอาสาสมัครสุขภาพในโรงเรียน

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการกิจกรรม โครงการอาสาสมัครสุขภาพในโรงเรียน วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ วัดหว่านบุญ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมี รศ.มณฑา ลิ้มทองกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนา เป็นประธานในพิธี

โครงการอาสาสมัครสุขภาพในโรงเรียน Read More »

โครงการเรื่อง การเตรียมความพร้อมทางการพยาบาลสำหรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์ Nursing Preparation for entering the aged society

ชื่อโครงการ การเตรียมความพร้อมทางการพยาบาลสำหรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์ Nursing Preparation for entering the aged society ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รหัสหลักสูตร E100-M-66-C1-0001-1 สถานะโครงการ ได้รับการรับรอง ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ สภาการพยาบาล ระดับ CNEU 12.5 หน่วยคะแนน วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพยาบาลผู้สูงอายุ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการเตรียบรับมือกับสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ ระยะเวลาโครงการ วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566 รวม 2 วัน ผ่านช่องทาง On-Line โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings เริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท (อัพโหลดหลักฐานการชำระค่าสมัครในแบบฟอร์มการลงทะเบียน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) บัญชีเลขที่ 453-1-47430-4 ชื่อบัญชี มทร.ธัญบุรี

โครงการเรื่อง การเตรียมความพร้อมทางการพยาบาลสำหรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์ Nursing Preparation for entering the aged society Read More »

โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาให้นักศึกษา

ดร.ศิปภา ภุมมารักษ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์ ดำเนินการเป็นวิทยากร โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาให้นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทราบถึงบทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพ และวงจรคุณภาพ PDCA กับการนำใช้ ในวันที่ 4 เมษายน 2566 ณ อาคารศิลปะประจำชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาให้นักศึกษา Read More »