กิจกรรมคณาจารย์

พิธีมอบเข็มสัญลักษณ์สถาบัน แก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2565

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 มอบเข็มสัญลักษณ์ประจำสถาบันแก่ผู้สำเร็จการศึกษาพยาบาล โดยมี รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงานและขานรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่  

พิธีมอบเข็มสัญลักษณ์สถาบัน แก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Read More »

การพัฒนาอาหารสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทยเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะที่ดี

คณะพยาบาลศาสตร์ ดำเนินโครงการ พัฒนาอาหารสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทย ระหว่างวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึง วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่บ้านเอื้ออาทรรังสิต 10/1 ตำบล บึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นำโดย ดร.ศิปภา ภุมมารักษ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องอาหารสุขภาพ พัฒนาเมนูอาหารสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทย มีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาหารสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทย ประชุมกลุ่ม และสาธิตการประกอบอาหารสุขภาพที่ได้พัฒนาเมนูร่วมกับชุมชน ได้แก่ 1.คุ้กกี้ธัญพืชไร้แป้ง และซาลาเปาไส้ผัก โดยอ.อุมาสวรรค์ ชูหา 2.เมนูไส้อั่วสมุนไพร โดย อ.กัลยภรณ์ เชยโพธิ์ และอ.ยุภา โพผา 3) น้ำพริกเพิ่มความจำ โดย ดร.อัญชลี จันทาโภ ร่วมเป็นวิทยากรกลุ่ม

การพัฒนาอาหารสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทยเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะที่ดี Read More »

การดูแลสุขภาพชุมชนเพื่อการมีสุขภาวะที่ดี ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราหุล

คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ดำเนินการจัดโครงการดูแลสุขภาพชุมชนเพื่อการมีสุขภาวะที่ดี ระหว่างวันที่ 4-25 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราหุล ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมกับพันธกิจการเรียนการสอนวิชาจิตวิทยาพัฒนาการตามวัย ภาคการศึกษาที่ 2/2565 นำโดย ผศ.ดร.พรรณวิภา บรรณเกียรติ หัวหน้าวิชาและคณาจารย์ในสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อพัฒนาสุขภาพกาย ส่งเสริมสุขภาพจิต และสร้างพฤติกรรมเชิงบวกแก่นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราหุล

การดูแลสุขภาพชุมชนเพื่อการมีสุขภาวะที่ดี ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราหุล Read More »

พิธีมอบหมวกพยาบาล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา 256

รศ.ดร.พูลสุข  หิงคานนท์  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบหมวกพยาบาล  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคณาจารย์ และผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดี วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565  ณ อาคารศิลปกรรม 5 (ศิลปะประจำชาติ) มทร.ธัญบุรี ดูรูปทั้งหมด คลิก >> http://www.photo.rmutt.ac.th/wp-content/images/20221118-Nursing/album/index.html ภาพบรรยากาศถ่ายทอดสด คลิก >> https://www.facebook.com/NurseRMUTT/videos/1212399266286409  

พิธีมอบหมวกพยาบาล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา 256 Read More »

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 20 ตุลาคม 2565

คณะผู้บริหาร รศ.มณฑา ลิ้มทองกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.ศิปภา ภุมมารักษ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนา พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลากับมหาวิทยาลัย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 20 ตุลาคม 2565  ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 20 ตุลาคม 2565 Read More »

Certificate สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ การประยุกต์ทฤษฎีการพยาบาลสู่การปฏิบัติการพยาบาลในวิถีการดำรงชีวิตแบบใหม่

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การประยุกต์ทฤษฎี การพยาบาลสู่การปฏิบัติการพยาบาลในวิถีการดำรงชีวิตแบบใหม่ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 1วัน (08.00-16.30 น.) ช่องทางออนไลน์ พร้อมช่องทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยกำหนดให้เข้าร่วมประชุม Rename เป็นลำดับที่ ตามด้วยชื่อของท่าน (ตัวอย่าง 001 อุมาสวรรค์) เพื่อใช้สำหรับการบันทึกการเข้าร่วม ผู้จัดโครงการขอจัดส่งใบประกาศนียบัตรทาง E-mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ดาวน์โหลด Certificate ผู้เข้าร่วมอบรม และ เอกสารประกอบการประชุม ได้ที่ การประยุกต์ทฤษฎีการพยาบาลสู่การปฏิบัติการพยาบาลในวิถีการดำรงชีวิตแบบใหม่ ซึ่งไฟล์Certificate_No จะถูกจัดเรียงตามจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม  กรณีเข้าร่วมประชุมแล้วไม่พบรายชื่อCertificateติดต่อที่ E-mail: MEENAKAN_J@RMUTT.AC.TH ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เพื่อทางผู้จัดโครงการดำเนินการบึนทึกชื่อเข้าฐานข้อมูลระบบCNEU ของสภาการพยาบาล ต่อไป

Certificate สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ การประยุกต์ทฤษฎีการพยาบาลสู่การปฏิบัติการพยาบาลในวิถีการดำรงชีวิตแบบใหม่ Read More »

Certificate สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง แนวคิดการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์พยาบาลในยุค New Normal

ชื่อโครงการ โครงการประชุมวิชาการเรื่อง แนวคิดการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์พยาบาลในยุค New Normal ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รหัสหลักสูตร E007-L-65-C2-002-1 สถานะโครงการ ได้รับความเห็นชอบโดยสภาการพยาบาล ระดับ CNEU 6 หน่วยคะแนน ระยะเวลา วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 รวม 1 วัน ทดสอบระบบ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565  (15.00-16.00 น.) ขอความร่วมมือผู้เข้าประชุมทุกท่าน Rename ในห้องประชุมเป็น ลำดับที่ในประกาศ ตามด้วยชื่อ-สกุล ดังตัวอย่าง 001 เพ็งเพ็ญ บุษมงคล ก่อนเข้าห้องประชุม ช่องทางการเข้าร่วม Join Zoom Meeting คู่มือการติดตั้งและวิธีการใช้งานโปรแกรม Zoom Cloud Meeting : วิธีเข้าใช้ Zoom Meeting สำหรับเรียนการสอนและการประชุมออนไลน์ ลิงค์เข้าประชุม https://zoom.us/j/97396296067?pwd=R0s2WFRvdGF6YjBxTFIyMFlub29ZZz09 หรือรหัสเข้าร่วมประชุม Meeting ID: 973 9629

Certificate สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง แนวคิดการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์พยาบาลในยุค New Normal Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ การประยุกต์ทฤษฎีการพยาบาลสู่การปฏิบัติการพยาบาลในวิถีการดำรงชีวิตแบบใหม่

ชื่อโครงการ โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การประยุกต์ทฤษฎีการพยาบาลสู่การปฏิบัติการพยาบาลในวิถีการดำรงชีวิตแบบใหม่ ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รหัสหลักสูตร E007-L-65-C2-003-1 สถานะโครงการ ได้รับความเห็นชอบโดยสภาการพยาบาล ระดับ CNEU 6 หน่วยคะแนน ระยะเวลา วันที่ 6 มิถุนายน 2565 รวม 1 วัน ขอความร่วมมือผู้เข้าประชุมทุกท่าน Rename ในห้องประชุมเป็น ลำดับที่ในประกาศ ตามด้วยชื่อ-สกุล ดังตัวอย่าง 001 เพ็งเพ็ญ บุษมงคล ก่อนเข้าห้องประชุม ช่องทางการเข้าร่วม Join Zoom Meeting คู่มือการติดตั้งและวิธีการใช้งานโปรแกรม Zoom Cloud Meeting : วิธีเข้าใช้ Zoom Meeting สำหรับเรียนการสอนและการประชุมออนไลน์ ลิงค์เข้าประชุม ผู้จัดโครงการจะจัดส่งให้ทาง E-mail หรือรหัสเข้าร่วมประชุม Meeting ID: ผู้จัดโครงการจะจัดส่งให้ทาง E-mail ค่าลงทะเบียน ไม่คิดค่าลงทะเบียน Cartier Replica Cartier Replica Watches Breitling Replica Watches

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ การประยุกต์ทฤษฎีการพยาบาลสู่การปฏิบัติการพยาบาลในวิถีการดำรงชีวิตแบบใหม่ Read More »

โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การประยุกต์ทฤษฎีการพยาบาลสู่การปฏิบัติการพยาบาลในวิถีการดำรงชีวิตแบบใหม่

ชื่อโครงการ โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การประยุกต์ทฤษฎีการพยาบาลสู่การปฏิบัติการพยาบาลในวิถีการดำรงชีวิตแบบใหม่ ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รหัสหลักสูตรE007-L-65-C2-003-1 สถานะโครงการ ได้รับความเห็นชอบโดยสภาการพยาบาล ระดับ CNEU 6 หน่วยคะแนน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม อธิบายแนวคิดและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการพยาบาลเพื่อให้การพยาบาลผู้ป่วยในช่วงการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ได้ สามารถวางแผนการในการส่งเสริมผู้ป่วยให้สามารถดูแลตนเองในการดำรงชีวิตแบบใหม่ได้ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ระยะเวลา วันที่ 6 มิถุนายน 2565 รวม 1 วัน เริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ค่าลงทะเบียน ไม่คิดค่าลงทะเบียน

โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การประยุกต์ทฤษฎีการพยาบาลสู่การปฏิบัติการพยาบาลในวิถีการดำรงชีวิตแบบใหม่ Read More »

โครงการประชุมวิชาการเรื่อง แนวคิดการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์พยาบาลในยุค New Normal

ชื่อโครงการ โครงการประชุมวิชาการเรื่อง แนวคิดการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์พยาบาลในยุค New Normal ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รหัสหลักสูตร E007-L-65-C2-002-1 สถานะโครงการ ได้รับความเห็นชอบโดยสภาการพยาบาล ระดับ CNEU 6 หน่วยคะแนน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม อธิบายแนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนในยุค New Normal สามารถเลือกใช้เทคนิคในการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ระยะเวลา วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 รวม 1 วัน เริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ค่าลงทะเบียน ไม่คิดค่าลงทะเบียน

โครงการประชุมวิชาการเรื่อง แนวคิดการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์พยาบาลในยุค New Normal Read More »