ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ การประยุกต์ทฤษฎีการพยาบาลสู่การปฏิบัติการพยาบาลในวิถีการดำรงชีวิตแบบใหม่

ชื่อโครงการ โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การประยุกต์ทฤษฎีการพยาบาลสู่การปฏิบัติการพยาบาลในวิถีการดำรงชีวิตแบบใหม่
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รหัสหลักสูตร E007-L-65-C2-003-1
สถานะโครงการ ได้รับความเห็นชอบโดยสภาการพยาบาล
ระดับ CNEU 6 หน่วยคะแนน

ระยะเวลา วันที่ 6 มิถุนายน 2565 รวม 1 วัน

ขอความร่วมมือผู้เข้าประชุมทุกท่าน Rename
ในห้องประชุมเป็น ลำดับที่ในประกาศ ตามด้วยชื่อ-สกุล ดังตัวอย่าง
001 เพ็งเพ็ญ บุษมงคล
ก่อนเข้าห้องประชุม

ช่องทางการเข้าร่วม Join Zoom Meeting
คู่มือการติดตั้งและวิธีการใช้งานโปรแกรม Zoom Cloud Meeting : วิธีเข้าใช้ Zoom Meeting สำหรับเรียนการสอนและการประชุมออนไลน์
ลิงค์เข้าประชุม ผู้จัดโครงการจะจัดส่งให้ทาง E-mail
หรือรหัสเข้าร่วมประชุม Meeting ID: ผู้จัดโครงการจะจัดส่งให้ทาง E-mail
ค่าลงทะเบียน ไม่คิดค่าลงทะเบียน

 

กรณีลงทะเบียนแล้วไม่พบรายชื่อติดต่อที่ E-mail: MEENAKAN_J@RMUTT.AC.TH
ผู้จัดโครงการจะดำเนินการจัดส่งใบประกาศนียบัตรทาง E-mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ขอความกรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง

ร่างรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ การประยุกต์ทฤษฎีการพยาบาลสู่การปฏิบัติการพยาบาลในวิถีการดำรงชีวิตแบบใหม่
แชร์ไปยัง FACEBOOK