กิจกรรมนักศึกษา

กำหนดการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

กำหนดการเลือกตั้ง สมาชิกสภานักศึกษา คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.39-23.59 น. ผ่านระบบ http://e-vote.rmutt.ac.th

ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาพยาบาลได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกอบคลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อ “วัยรุ่นรู้ทันควันบุหรี่”

ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาพยาบาล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกอบคลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อ “วัยรุ่นรู้ทันควันบุหรี่” วันที่ 23 มกราคม 2566 ณ หอประชุมสงธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.  

ขอแสดงความยินดี นางสาวรสสุคนธ์ จงรักษ์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติยศพยาบาลไทย นักศึกษาพยาบาลดีเด่น

ขอแสดงความยินดี นางสาวรสสุคนธ์ จงรักษ์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติยศพยาบาลไทย นักศึกษาพยาบาลดีเด่น เนื่องในพิธีมอบรางวัล และเชิดชูเกียรติยศพยาบาลไทย แด่เธอ…ผู้ปกป้องประชาชนจากภัยโรคระบาด และ แด่เธอ…พยาบาลแห่งสังคมอนาคต วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

ตลาดงานพยาบาล “RMUTT Nursing job fair 2022”

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข หิงคานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน RMUTT Nursing job fair 2022 และกล่าวต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลทั้ง 17 โรงพยาบาลที่ได้ร่วมออกบูทรับสมัครงาน ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข หิงคานนท์ เผยว่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดการเรียนการสอน โดยรับนักศึกษารุ่นแรก ในปีการศึกษา 2561 และในปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ได้มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาไปประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จำนวน 1 รุ่น โดยบัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ทักษะการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ กอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม ชื่อสัตย์ อดทน และใฝ่รู้ ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มทร .ธัญบุรี เป็นสถาบันใหม่ทางการศึกษาพยาบาลและเริ่มเป็นที่รู้จักของสังคมมากขึ้นแต่สถานประกอบการส่วนใหญ่ซึ่งเป็นโรงพยาบาลยังขาดข้อมูลและไม่เป็นที่รู้จักเท่าที่ควร รวมไปถึงการเข้าถึงระบบการรับสมัครงานที่แต่ละสถานประกอบการมีความเฉพาะตามมาตรฐานของสถานพยาบาล ส่งผลให้บัณฑิตพยาบาล รวมไปถึงนักศึกษาพยาบาลชั้นปีสุดท้ายที่สำเร็จการศึกษา ขาดข้อมูลในการรับสมัครงาน รวมถึงแหล่งทุนกาศึกษา สวัสดิการต่าง ๆ จากสถานพยาบาลทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทางสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เล่งเห็นความสำคัญของการได้รับข้อมูลในด้านต่าง  …

ตลาดงานพยาบาล “RMUTT Nursing job fair 2022” Read More »

พิธีมอบหมวกพยาบาล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา 256

รศ.ดร.พูลสุข  หิงคานนท์  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบหมวกพยาบาล  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคณาจารย์ และผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดี วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565  ณ อาคารศิลปกรรม 5 (ศิลปะประจำชาติ) มทร.ธัญบุรี ดูรูปทั้งหมด คลิก >> http://www.photo.rmutt.ac.th/wp-content/images/20221118-Nursing/album/index.html ภาพบรรยากาศถ่ายทอดสด คลิก >> https://www.facebook.com/NurseRMUTT/videos/1212399266286409  

พิธีวางพานพุ่มสักการะ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2565 

ดร.ศิปภา ภุมมารักษ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนา พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะ เนื่องใน วันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2565 ณ ราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข  

Up-Skilling และ Re-Skilling เส้นทางใหม่ในการเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล

ขอเรียนเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ” Up-Skilling และ Re-Skilling เส้นทางใหม่ในการเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล” วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเมธาวี ชั้น 5 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

นายวีระศักดิ์  วงษ์สมบัติ  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี  ณ ห้องประชุม พย.บ.1-105  คณะพยาบาลศาสตร์  มทร.ธัญบุรี  8 มิถุนายน  2565 บรรยากาศการถ่ายทอดสด คลิกถ่ายทอดสดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรุ่นที่ 2  บันทึกโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เผยแพร่โดย : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดูภาพทั้งหมด คลิก พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (rmutt.ac.th) ถ่ายภาพโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นายอดิศร ลารุณ นักศึกษาฝึกงาน เผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พิธีมอบเข็มสัญลักษณ์บัณฑิตพยาบาล แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 1

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเข็มสัญลักษณ์บัณฑิตพยาบาล แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 1 โดยมีนายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข หิงคานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องอเนกประสงค์ #คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 2 มีนาคม 2565 https://www.youtube.com/watch?v=cvuUph_PPME

นักศึกษาได้รับรางวัล “นวัตกรรมนิสิตนักศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่นปี 2564 (5 สถาบันอุดมศึกษา)

ที่ประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส 2565 (รูปแบบ Onsite และ Online) สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ ห้องพัชรกิติยาภา ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ Cheap Hublot Replica Hublot Replica Watches IWC Replica Watches Panerai Replica Watches Panerai Replica Replica Watches Cheap Breitling Replica Breitling Replica Watches มอบรางวัล นวัตกรรมนิสิตนักศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น ปีการศึกษา 2564 (สถาบันอุดมศึกษา) นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี