กิจกรรมนักศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเข้าร่วมกิจกรรม Open house nursing expo 2023 เปิดบ้านพยาบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 4

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เข้าร่วมกิจกรรม Open house nursing expo 2023 เปิดบ้านพยาบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 4 เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเข้าร่วมกิจกรรม Open house nursing expo 2023 เปิดบ้านพยาบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 4  จัดโดยชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง 103 ชั้น 1 อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อในสาขาพยาบาลศาสตร์ และ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากสถาบันพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้มีสถาบันที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตทั่วประเทศเข้าร่วม 28 สถาบัน มีผู้สนใจเข้าร่วม เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 800 คน ทั้ง ณ สถานที่จัดงานและในรูปแบบออนไลน์ ภายบูธของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเข้าร่วมกิจกรรม Open house nursing expo 2023 เปิดบ้านพยาบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 4 Read More »

นัดพบตลาดงานพยาบาล RMUTT Nursing job fair 2023

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดโครงการ RMUTT Nursing job fair 2023 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้ทราบข้อมูลข่าวสารกับการรับสมัครงานของสถานประกอบการหรือโรงพยาบาลโดยตรง การจัดงานในครั้งนี้มีโรงพยาบาลเข้าร่วมประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ได้แก่ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, โรงพยาบาลรามารธิบดี, เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล, โรงพยาบาล CGH สายไหม, โรงพยาบาลในเครือ Principal Healthcare, โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ, โรงพยาบาลศิครินทร์, โรงพยาบาลรวมใจรักษ์, โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี, โรงพยาบาลวิภาวดี, โรงพยาบาลรามคำแหง, และโรงพยาบาลแพทย์รังสิต นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบรรยายพิเศษ “เส้นทางในการประกอบวิชาชีพการในต่างประเทศ โดย พว.ธีรยุทธ อยู่นันต์ CEO & Founder, Bright RN การจัดกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างเครือข่ายอันดีร่วมกันระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และโรงพยาบาลหรือสถานประกอบการต่างๆ แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืน ผ่านการจ้างงานเต็มที่และการมีงานที่มีคุณค่าสำหรับนักศึกษาพยาบาลอีกทางหนึ่ง #Nurse@RMUTT SDG3, SDG8

นัดพบตลาดงานพยาบาล RMUTT Nursing job fair 2023 Read More »

โครงการ “เด็กยุคใหม่ไร้ควันบุหรี่”

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนับสนุนบุคลากร และนักศึกษาของคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “เด็กยุคใหม่ไร้ควันบุหรี่” จัดโดยเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับวิทยากรจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ โดยโครงการจัดขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 8.00-16.30 น. ณ โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องพิษภัยและรู้เท่าทันกลยุทธ์ทางการตลาดและป้องกันนักสูบหน้าใหม่ สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ ผู้เช้าร่วมโครงการประกอบด้วยอาจารย์ พยาบาล นิสิตนักศึกษาพยาบาล คุณครู และนักเรียนจากโรงเรียนสระกระเทียมวิทยาคม จำนวนประมาณ 400 คน โดยกิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้เรื่องพิษภัยจากบุหรี่และฝึกทักษะการปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนให้ลองสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาซึ่งเป็นวัยที่สามารถอ่าน เขียน เข้าใจ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่ายได้ ทำให้เด็กมีความรู้ และอาจช่วยให้เด็กสามารถปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนให้ลองสูบบุหรี่ เมื่อเด็กห่างไกลและปลอดภัยจากบุหรี่จะเป็นผลดีต่อสุขภาพของเด็กในอนาคต ทำให้เด็กมีการเจริญเติบโตปกติและปราศจากโรคที่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ นอกจากนี้ยังช่วยลดผลกระทบต่อระบบสุขภาพ และลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาโรคเนื่องจากเด็กมีสุขภาวะที่ดีไม่มีโรค การดำเนินโครงการครั้งนี้นอกจากจะเป็นโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมของคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อสร้างสังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืนแล้ว ยังสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ต้องการเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่และรณรงค์การลด ละ เลิกการสูบบหรี่ในสังคมไทย แหล่งข่าวอื่น : ThaiNursingtime http://www.thainursingtime.com/news_detail11.php?q_id=128

โครงการ “เด็กยุคใหม่ไร้ควันบุหรี่” Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการ “ความท้าทายนโยบายในการแก้วิกฤตความขาดแคลนพยาบาล”

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการ “ความท้าทายนโยบายในการแก้วิกฤตความขาดแคลนพยาบาล” โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ที่ปรึกษาระดับกระทรวง (ด้านการพยาบาล) กระทรวงสาธารณะสุข วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องเรียนชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการ “ความท้าทายนโยบายในการแก้วิกฤตความขาดแคลนพยาบาล” Read More »

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม พย.บ.1-105 คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

โครงการส่งเสริมทักษะการสร้างสื่อด้วยระบบดิจิทัล ปีงบประมาณ2566

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการแข่งขัน โครงการส่งเสริมทักษะการสร้างสื่อด้วยระบบดิจิทัล  วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสงธนาพิทักษ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี รศ.มณฑา ลิ้มทองกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนา เป็นประธานในพิธี ซึ่ง ผศ.ดร.นพดล พรามณี หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, ดร.อลงกรณ สุขเรืองกูล อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ และ ว่าที่ร้อยตรี มีนกาญจน์ แจ่มพงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นกรรมการตัดสิน โครงการส่งเสริมทักษะการสร้างสื่อด้วยระบบดิจิทัลนี้จัดทำขึ้นเพื่อ นำเสนอผลการจัดโครงการผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 – 2580 และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ.2564-2566 มทร.ธัญบุรี ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร ชื่อโครงการ ส่งเสริมทักษะการสร้างสื่อด้วยระบบดิจิทัล จัดเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก

โครงการส่งเสริมทักษะการสร้างสื่อด้วยระบบดิจิทัล ปีงบประมาณ2566 Read More »

โครงการอาสาสมัครสุขภาพในโรงเรียน

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการกิจกรรม โครงการอาสาสมัครสุขภาพในโรงเรียน วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ วัดหว่านบุญ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมี รศ.มณฑา ลิ้มทองกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนา เป็นประธานในพิธี

โครงการอาสาสมัครสุขภาพในโรงเรียน Read More »

โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาให้นักศึกษา

ดร.ศิปภา ภุมมารักษ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์ ดำเนินการเป็นวิทยากร โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาให้นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทราบถึงบทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพ และวงจรคุณภาพ PDCA กับการนำใช้ ในวันที่ 4 เมษายน 2566 ณ อาคารศิลปะประจำชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาให้นักศึกษา Read More »

พิธีมอบเข็มสัญลักษณ์สถาบัน แก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2565

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 มอบเข็มสัญลักษณ์ประจำสถาบันแก่ผู้สำเร็จการศึกษาพยาบาล โดยมี รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงานและขานรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่  

พิธีมอบเข็มสัญลักษณ์สถาบัน แก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Read More »

กำหนดการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

กำหนดการเลือกตั้ง สมาชิกสภานักศึกษา คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.39-23.59 น. ผ่านระบบ http://e-vote.rmutt.ac.th

กำหนดการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »