ทุนการศึกษา

พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยมูลนิธิโรตารี ภาค 3350 ประจำปีการศึกษา 2565

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผศ.ดร.เมธา ศิริกูล รองอธิการบดี รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 10 ราย โดยมูลนิธิโรตารี ภาค 3350 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 29 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.rmutt.ac.th/2023/03/29/rotary/

การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี2566

เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี2566 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา โดยมีการพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับทุนการศึกษา ดังนี้ คุณสมบัติ เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาอย่างแท้จริง เงื่อนไขในการรับทุนการศึกษา ผู้ขอรับทุนการศึกษาต้องปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัยและไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัยหรือลาพักการศึกษา ผู้ขอรับทุนการศึกษาต้องมีเวลาช่วยเหลืองานของมหาวิทยาลัยตามที่คณะกรรมการกำหนดตามความเหมาะสมของแต่ละราย เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร สำเนาบัตรประชาชน (ลงนามสำเนา) สำเนาบัตรนักศึกษา (ลงนามสำเนา) สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (ลงนามสำเนา) หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้รับทุนการศึกษา (อาจารย์ที่ปรึกษารับรอง) เอกสารได้ที่ งานพัฒนานักศึกษา ห้องสำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 1 (พี่เอ็ม จักรพันธ์) ตามวันและเวลาราชการ (จ.-ศ.) (08.30-16.30 น.) เท่านั้น ตั้งแต่วันนี้ ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2566

กำหนดการยื่นคำขอกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัย)

กำหนดการยื่นคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัย) เปิดระบบจองคิวเพื่อยื่นเอกสารประกอบการกู้ยืม ระหว่างวันที่ 1 – 10 มีนาคม 2566 เอกสารที่ต้องเตรียมมาส่ง 1. หลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา รวมแล้วไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง (ดูรายละเอียด) (พิจารณากิจกรรมจิตอาสาระหว่างเดือนสิงหาคม 2565 – ปัจจุบัน) 2. ใบจองคิว (แบบคำขอกู้ยืมเงิน)  หมายเหตุ – ส่งเอกสารที่ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามวันและเวลาที่นักศึกษาจองคิวไว้ – นักศึกษาที่ลงทะเบียนจองคิวจะต้องมีจิตอาสาครบ 36 ชั่วโมง หากนักศึกษาจองคิวแล้วไม่มาส่งเอกสาร จะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์ของกู้ยืมต่อเนื่องในปีการศึกษา 2566 – นักศึกษาที่ออกฝึกสอน/ฝึกสหกิจ ที่กลับมาส่งไม่ทันตามกำหนดการเดือนมีนาคม ให้มาส่งได้ระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน 2566 ขอให้นักศึกษาเตรียมเอกสารและลงชื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ 02 549 3674, 02 549 3684

Spexx ประเทศไทย มอบทุนการศึกษาการพัฒนานักศึกษาภาษาอังกฤษจำนวน 28 ทุน

Spexx ประเทศไทย มอบทุนการศึกษาการพัฒนานักศึกษาภาษาอังกฤษจำนวน 28 ทุน เพื่อพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ได้รับผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565

(เฉพาะนักศึกษาที่ส่งแบบยืนยันการเบิกเงิน ภาคเรียนที่ 2/2565 เรียบร้อยแล้วเท่านั้น) ตรวจสอบรายชื่อ หมายเหตุ * หากตรวจสอบแล้วไม่มีรายชื่อให้ติดต่อฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ภายในวันที่ 6 มกราคม 2566 ** ผู้ที่กู้เฉพาะค่าครองชีพอย่างเดียวจะไม่มีรายชื่อ *** นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินภาคเรียนที่ 2/2565 ได้ประมาณปลายเดือนมกราคม 2566 **** ให้นักศึกษาเตรียมทำจิตอาสาจำนวน 36 ชั่วโมง เพื่อประกอบการยื่นกู้ยืมภาคเรียนที่ 1/2566 (ส่งประมาณต้นเดือนมีนาคม)

ตลาดงานพยาบาล “RMUTT Nursing job fair 2022”

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข หิงคานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน RMUTT Nursing job fair 2022 และกล่าวต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลทั้ง 17 โรงพยาบาลที่ได้ร่วมออกบูทรับสมัครงาน ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข หิงคานนท์ เผยว่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดการเรียนการสอน โดยรับนักศึกษารุ่นแรก ในปีการศึกษา 2561 และในปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ได้มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาไปประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จำนวน 1 รุ่น โดยบัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ทักษะการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ กอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม ชื่อสัตย์ อดทน และใฝ่รู้ ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มทร .ธัญบุรี เป็นสถาบันใหม่ทางการศึกษาพยาบาลและเริ่มเป็นที่รู้จักของสังคมมากขึ้นแต่สถานประกอบการส่วนใหญ่ซึ่งเป็นโรงพยาบาลยังขาดข้อมูลและไม่เป็นที่รู้จักเท่าที่ควร รวมไปถึงการเข้าถึงระบบการรับสมัครงานที่แต่ละสถานประกอบการมีความเฉพาะตามมาตรฐานของสถานพยาบาล ส่งผลให้บัณฑิตพยาบาล รวมไปถึงนักศึกษาพยาบาลชั้นปีสุดท้ายที่สำเร็จการศึกษา ขาดข้อมูลในการรับสมัครงาน รวมถึงแหล่งทุนกาศึกษา สวัสดิการต่าง ๆ จากสถานพยาบาลทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทางสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เล่งเห็นความสำคัญของการได้รับข้อมูลในด้านต่าง  …

ตลาดงานพยาบาล “RMUTT Nursing job fair 2022” Read More »

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ ปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลปีการศึกษา 2565 คุณสมบัติ เป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นนักศึกษา ประจำหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) ปีการศึกษา 2565 รายละเอียด ทุนการศึกษา ทุนละ 50,000 บาท ระยะเวลาในการใช้ทุนคืน (ทำงานที่รพ.รวมใจรักษ์) หลังจากสำเร็จการศึกษาเป็นระยะเวลา2 ปี ค่าตอบแทน ตามมาตรฐานของโรงพยาบาล ไม่รวมค่าใบประกอบ และค่าล่วงเวลา (OT) สิทธิ์การรักษาพยาบาลญาติสายตรง มีค่าช่วยเหลือค่าที่พัก สมัครขอรับเอกสารรับทุนได้ที่ งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 02-549-3108

กำหนดการยื่นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565

ให้ผู้กู้ยืมดำเนินการดังนี้ 1. บันทึกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2/2565 ผ่านแอพ กยศ connect หรือทาง https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login    (นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนให้เรียบร้อยก่อน) 2. เอกสารที่ต้องเตรียมส่ง (ดูรายละเอียด) 3. ให้นักศึกษานำเอกสารมาส่งที่ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในวันที่ 21 – 30 พฤศจิกายน และ 1 – 9 ธันวาคม 2565 ช่วงเช้าเวลา 09.00 – 11.30 น.       ช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น.      ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดให้บริการ นักศึกษาที่ส่งแบบยืนยันการเบิกเงินตรงเวลา (ไม่ต้องสำรองจ่าย)  ค่าเล่าเรียนของภาคเรียนที่ 2/2565 หมายเหตุ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติจะแจ้งกำหนดให้ทราบอีกครั้งปลายเดือนธันวาคม

ประกาศรายชื่อผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ได้รับผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

ประกาศรายชื่อผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ได้รับผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565  (เฉพาะผู้กู้ยืมที่ส่งแบบยืนยันการเบิกเงิน ภาคเรียนที่ 1/2565 เรียบร้อยแล้วเท่านั้น) ประกาศรายชื่อครั้งที่ 1 ประกาศรายชื่อครั้งที่ 2 (จะประกาศวันที่ 16 สิงหาคม 2565) ** ผู้ที่กู้เฉพาะค่าครองชีพอย่างเดียวจะไม่มีรายชื่อ

ประกาศการทำสัญญาและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 (สำหรับรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมจากกองทุนแล้ว)

ให้นักศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เตรียมบัญชีออมทรัพย์ (ใช้บัญชีของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น) 1.1 ผู้กู้ยืมรายใหม่ ให้ดาวน์โหลด หนังสือแจ้งผลการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ      ปริ้น  1  ฉบับ                  เขียนชื่อ นามสกุลของผู้กู้ยืม ตรงช่องเรียน……. พร้อมบัตรประชาชนของผู้กู้ยืมไปเปิดบัญชีที่ธนาคารกรุงไทยสาขาไหนก็ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 1.2 ผู้กู้ยืมรายเก่า ให้ใช้บัญชีธนาคารเดิม แต่ให้ผู้กู้ยืมตรวจสอบว่าบัญชีพร้อมใช้งานหรือไม่                      (ถ้าบัญชีถูกปิดการใช้งาน ให้นักศึกษาไปเปิดบัญชีให้เรียบร้อยโดยเสียค่าใช้จ่ายในการเปิดบัญชีเอง) ขั้นตอนที่ 2 ให้นักศึกษาบันทึกสัญญาผ่าน www.studentloan.or.th หรือ กยศ.connect   ตัวอย่างการบันทึกสัญญา ขั้นตอนที่ 3 รอมหาวิทยาลัยดำเนินการบันทึกค่าเล่าเรียนตามที่ลงทะเบียนจริง ประมาณ 1-2 วันทำการ ขั้นตอนที่ 4 ให้นักศึกษาบันทึกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมผ่าน www.studentloan.or.th หรือ กยศ.connect  ตัวอย่างการบันทึกแบบยืนยันการเบิกเงิน ขั้นตอนที่ 5 เอกสารที่ต้องเตรียมส่งให้มหาวิทยาลัย มีดังนี้ (ดาวน์โหลด) …

ประกาศการทำสัญญาและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 (สำหรับรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมจากกองทุนแล้ว) Read More »