ทุนการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ได้รับผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

ประกาศรายชื่อผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ได้รับผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565  (เฉพาะผู้กู้ยืมที่ส่งแบบยืนยันการเบิกเงิน ภาคเรียนที่ 1/2565 เรียบร้อยแล้วเท่านั้น) ประกาศรายชื่อครั้งที่ 1 ประกาศรายชื่อครั้งที่ 2 (จะประกาศวันที่ 16 สิงหาคม 2565) ** ผู้ที่กู้เฉพาะค่าครองชีพอย่างเดียวจะไม่มีรายชื่อ

ประกาศการทำสัญญาและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 (สำหรับรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมจากกองทุนแล้ว)

ให้นักศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เตรียมบัญชีออมทรัพย์ (ใช้บัญชีของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น) 1.1 ผู้กู้ยืมรายใหม่ ให้ดาวน์โหลด หนังสือแจ้งผลการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ      ปริ้น  1  ฉบับ                  เขียนชื่อ นามสกุลของผู้กู้ยืม ตรงช่องเรียน……. พร้อมบัตรประชาชนของผู้กู้ยืมไปเปิดบัญชีที่ธนาคารกรุงไทยสาขาไหนก็ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 1.2 ผู้กู้ยืมรายเก่า ให้ใช้บัญชีธนาคารเดิม แต่ให้ผู้กู้ยืมตรวจสอบว่าบัญชีพร้อมใช้งานหรือไม่                      (ถ้าบัญชีถูกปิดการใช้งาน ให้นักศึกษาไปเปิดบัญชีให้เรียบร้อยโดยเสียค่าใช้จ่ายในการเปิดบัญชีเอง) ขั้นตอนที่ 2 ให้นักศึกษาบันทึกสัญญาผ่าน www.studentloan.or.th หรือ กยศ.connect   ตัวอย่างการบันทึกสัญญา ขั้นตอนที่ 3 รอมหาวิทยาลัยดำเนินการบันทึกค่าเล่าเรียนตามที่ลงทะเบียนจริง ประมาณ 1-2 วันทำการ ขั้นตอนที่ 4 ให้นักศึกษาบันทึกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมผ่าน www.studentloan.or.th หรือ กยศ.connect  ตัวอย่างการบันทึกแบบยืนยันการเบิกเงิน ขั้นตอนที่ 5 เอกสารที่ต้องเตรียมส่งให้มหาวิทยาลัย มีดังนี้ (ดาวน์โหลด) …

ประกาศการทำสัญญาและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 (สำหรับรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมจากกองทุนแล้ว) Read More »

แจ้งผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (รายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัย) ทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1/2565

แจ้งผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (รายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัย) ทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1/2565 ประกาศรายชื่อครั้งที่ 1 นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อให้เร่งดำเนินการแก้ไขแบบคำขอกู้ยืมให้เรียบร้อย click ประกาศรายชื่อครั้งที่ 2 ( จะประกาศอีกครั้ง 12 กรกฎาคม 2565 ) ให้ผู้กู้ยืมที่มีรายชื่อให้ดำเนินการดังนี้ 1. ให้นักศึกษาจัดทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1/2565 ผ่านแอพ กยศ. Connect หรือ www.studentloan.or.th 2. เอกสารที่ต้องเตรียมส่ง (ดูรายละเอียด) 3. นำแบบยืนยันการเบิกเงิน และเอกสารแนบส่งที่ตะกร้าหน้าห้องฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท) (ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ – 7 กรกฎาคม 2565) 4. หลังจากส่งเอกสารแล้วประมาณ 10 วัน ให้นักศึกษาตรวจสอบสถานะของเอกสาร click 5. ถ้าสถานะแบบยืนยันการเบิกเงินเรียบร้อย ภายใน 30 วัน นักศึกษาจะได้รับแจ้งเตือนว่า “ลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินสำเร็จ” ทางแอพ กยศ.connect 6. …

แจ้งผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (รายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัย) ทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1/2565 Read More »

กำหนดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 (สำหรับนักศึกษา ผู้กู้รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

กำหนดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 (สำหรับนักศึกษา ผู้กู้รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา) นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมให้ดำเนินการดังนี้ พิมพ์แบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงิน 1 ฉบับ กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย (ดาวน์โหลด) เตรียมเอกสำรเพื่อประกอบกำรยื่นกู้ (ดูรายละเอียด) ยื่นคำขอกู้ยืมผ่าน แอพกยศ.connect หรือ http://www.studentloan.or.th (ตัวอย่างการยื่นคำขอกู้ยืม) ให้นักศึกษานำเอกสารแนบทั้งหมดส่งให้มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 7 – 20 มิถุนายน 2565 (หากนักศึกษาคนใดยังไม่สามารถยื่นกู้ผ่านระบบของกยศ.ได้ ให้สแกนเอกสารเก็บไว้ก่อนส่งให้มหาวิทยาลัย) ช่องทางการส่งเอกสาร นักศึกษานำเอกสารทั้งหมดส่งไปรษณีย์ หรือขนส่งเอกชน ที่อยู่ ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 ม.1 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110 (งานกองทุนกู้ยืม) หรือ นักศึกษานำเอกสารทั้งหมดมาส่งด้วยตนเอง ที่กล่องรับเอกสารกองทุน กยศ. ชั้น 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) หลังจากส่งเอกสารแล้วประมาณ 7 วัน ให้นักศึกษาเข้าไปตรวจสอบสถานะของเอกสาร …

กำหนดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 (สำหรับนักศึกษา ผู้กู้รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา) Read More »

กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัย)

กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัย) เอกสารที่ต้องเตรียมมาส่ง แบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงิน (ดาวน์โหลด)          1  ฉบับ กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ยืม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  1  ฉบับ ใบแสดงผลการเรียน (ปริ้นทั้งหมด) IWC Replica IWC Replica Watches Rolex Replique Montre Rolex Replique Cartier Replica Watches Cartier Replica Cheap Breitling Replica Breitling Replica Watches หลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา รวมแล้วไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง (ดูรายละเอียด)          (พิจารณากิจกรรมจิตอาสาระหว่างเดือนสิงหาคม 2564 – ปัจจุบัน)      5.หลักฐานแสดงรายได้ครอบครัว (บิดาและมารดา) ของผู้กู้ยืมฯ (รายละเอียดการเตรียมหนังสือรับรองรายได้ฯ) ช่องทางการส่งเอกสาร ช่องทางที่ 1 นักศึกษานำเอกสารทั้งหมด ส่งทางไปรษณีย์ หรือขนส่งเอกชนมา ตามที่อยู่ …

กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัย) Read More »

กำหนดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระยะที่ 1

กำหนดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระยะที่ 1 (สำหรับนักศึกษา ผู้กู้รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา) นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมให้ดำเนินการดังนี้ 1. แบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงิน (ดาวน์โหลด)               ปริ้น 1 ฉบับ กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย 2. เตรียมเอกสารเพื่อประกอบการยื่นกู้ (ดูรายละเอียด) 3. ยื่นคำขอกู้ยืม ผ่านแอพกยศ.connect หรือ www.studentloan.or.th ระบบ DSL (ตัวอย่างการยื่นคำขอกู้) 4. ให้นักศึกษานำเอกสารแนบทั้งหมดส่งให้มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 18 – 28 เมษายน 2565 ช่องทางการส่งเอกสาร 5. หลังจากส่งเอกสารแล้วประมาณ 7 วัน ให้นักศึกษาเข้าไปตรวจสอบสถานะของเอกสาร ได้ที่ 6. หลังจากมหาวิทยาลัยได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาติดตามการตรวจสอบคำขอกู้ยืมเงินทางแอพ กยศ.connect หรือwww.studentloan.or.th ระบบ DSL       6.1 กรณีมีแก้ไขให้นักศึกษาดำเนินการแก้ไขผ่านแอพกยศ.connect หรือทาง …

กำหนดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระยะที่ 1 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ได้รับผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564

ประกาศรายชื่อผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ได้รับผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564  (เฉพาะนักศึกษาที่ส่งแบบยืนยันการเบิกเงิน ภาคเรียนที่ 2/2564 เรียบร้อยแล้วเท่านั้น) ตรวจสอบรายชื่อ ครั้งที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อ ครั้งที่ 2 ตรวจสอบรายชื่อ (ครั้งที่ 3) หากตรวจสอบแล้วไม่มีรายชื่อทั้ง 3 รอบ ให้นักศึกษาติดต่อที่ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 7 มกราคม 2565 02 549 3684 และ 02 549 3674 ขั้นตอนการกู้ยืมภาคเรียนที่ 2/2564 สิ้นสุดแล้ว นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2565

กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 (สำหรับรายเก่าในมหาวิทยาลัย)

กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 (สำหรับรายเก่าในมหาวิทยาลัย) รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิกู้ต่อเนื่อง      กยศ           กรอ เอกสารที่ต้องเตรียมมาส่ง 1. แบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงิน (ดาวน์โหลด) ปริ้น 1 ฉบับ กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย 2.ใบแสดงผลการเรียน (ปริ้นทั้งหมด) 3. หลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา รวมแล้วไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง (ปริ้นจากระบบบันทึกกิจกรรมทาง  https://activity.rmutt.ac.th  พิจารณากิจกรรมจิตอาสาระหว่างเดือนธันวาคม 2563 – เมษายน 2564) 4. หลักฐานแสดงรายได้ครอบครัว (บิดาและมารดา) ของผู้กู้ยืมฯ        ตัวอย่างการรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน ช่องทางการส่งเอกสาร 1. นักศึกษานำเอกสารทั้งหมดมาส่งด้วยตนเอง ที่ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา โดยนักศึกษาเข้าระบบเพื่อจองคิวส่งแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน ทาง www.studentloan.rmutt.ac.th         พร้อมปริ้น 1 ฉบับ (ระบบเปิดให้นักศึกษาจองคิวในวันที่ 20 – 23 เมษายน 2564) 2. นักศึกษานำเอกสารทั้งหมด ส่งทางไปรษณีย์ หรือขนส่งเอกชน มาตามที่อยู่  ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น4 …

กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 (สำหรับรายเก่าในมหาวิทยาลัย) Read More »