ทุนการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ได้รับผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565

(เฉพาะนักศึกษาที่ส่งแบบยืนยันการเบิกเงิน ภาคเรียนที่ 2/2565 เรียบร้อยแล้วเท่านั้น) ตรวจสอบรายชื่อ หมายเหตุ * หากตรวจสอบแล้วไม่มีรายชื่อให้ติดต่อฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ภายในวันที่ 6 มกราคม 2566 ** ผู้ที่กู้เฉพาะค่าครองชีพอย่างเดียวจะไม่มีรายชื่อ *** นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินภาคเรียนที่ 2/2565 ได้ประมาณปลายเดือนมกราคม 2566 **** ให้นักศึกษาเตรียมทำจิตอาสาจำนวน 36 ชั่วโมง เพื่อประกอบการยื่นกู้ยืมภาคเรียนที่ 1/2566 (ส่งประมาณต้นเดือนมีนาคม)

ประกาศรายชื่อผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ได้รับผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 Read More »

เครือโรงพยาบาล 17 เสนอตำแหน่งงานให้แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในงาน ตลาดงานพยาบาล “RMUTT Nursing job fair 2022”

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข หิงคานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน RMUTT Nursing job fair 2022 และกล่าวต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลทั้ง 17 โรงพยาบาลที่ได้ร่วมออกบูทรับสมัครงาน ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข หิงคานนท์ เผยว่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดการเรียนการสอน โดยรับนักศึกษารุ่นแรก ในปีการศึกษา 2561 และในปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ได้มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาไปประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จำนวน 1 รุ่น โดยบัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ทักษะการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ กอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม ชื่อสัตย์ อดทน และใฝ่รู้ ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มทร .ธัญบุรี เป็นสถาบันใหม่ทางการศึกษาพยาบาลและเริ่มเป็นที่รู้จักของสังคมมากขึ้นแต่สถานประกอบการส่วนใหญ่ซึ่งเป็นโรงพยาบาลยังขาดข้อมูลและไม่เป็นที่รู้จักเท่าที่ควร รวมไปถึงการเข้าถึงระบบการรับสมัครงานที่แต่ละสถานประกอบการมีความเฉพาะตามมาตรฐานของสถานพยาบาล ส่งผลให้บัณฑิตพยาบาล รวมไปถึงนักศึกษาพยาบาลชั้นปีสุดท้ายที่สำเร็จการศึกษา ขาดข้อมูลในการรับสมัครงาน รวมถึงแหล่งทุนกาศึกษา สวัสดิการต่าง ๆ จากสถานพยาบาลทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทางสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เล่งเห็นความสำคัญของการได้รับข้อมูลในด้านต่าง 

เครือโรงพยาบาล 17 เสนอตำแหน่งงานให้แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในงาน ตลาดงานพยาบาล “RMUTT Nursing job fair 2022” Read More »

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ ปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลปีการศึกษา 2565 คุณสมบัติ เป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นนักศึกษา ประจำหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) ปีการศึกษา 2565 รายละเอียด ทุนการศึกษา ทุนละ 50,000 บาท ระยะเวลาในการใช้ทุนคืน (ทำงานที่รพ.รวมใจรักษ์) หลังจากสำเร็จการศึกษาเป็นระยะเวลา2 ปี ค่าตอบแทน ตามมาตรฐานของโรงพยาบาล ไม่รวมค่าใบประกอบ และค่าล่วงเวลา (OT) สิทธิ์การรักษาพยาบาลญาติสายตรง มีค่าช่วยเหลือค่าที่พัก สมัครขอรับเอกสารรับทุนได้ที่ งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 02-549-3108

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ ปีการศึกษา 2565 Read More »

กำหนดการยื่นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565

ให้ผู้กู้ยืมดำเนินการดังนี้ 1. บันทึกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2/2565 ผ่านแอพ กยศ connect หรือทาง https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login    (นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนให้เรียบร้อยก่อน) 2. เอกสารที่ต้องเตรียมส่ง (ดูรายละเอียด) 3. ให้นักศึกษานำเอกสารมาส่งที่ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในวันที่ 21 – 30 พฤศจิกายน และ 1 – 9 ธันวาคม 2565 ช่วงเช้าเวลา 09.00 – 11.30 น.       ช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น.      ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดให้บริการ นักศึกษาที่ส่งแบบยืนยันการเบิกเงินตรงเวลา (ไม่ต้องสำรองจ่าย)  ค่าเล่าเรียนของภาคเรียนที่ 2/2565 หมายเหตุ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติจะแจ้งกำหนดให้ทราบอีกครั้งปลายเดือนธันวาคม

กำหนดการยื่นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ได้รับผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

ประกาศรายชื่อผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ได้รับผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565  (เฉพาะผู้กู้ยืมที่ส่งแบบยืนยันการเบิกเงิน ภาคเรียนที่ 1/2565 เรียบร้อยแล้วเท่านั้น) ประกาศรายชื่อครั้งที่ 1 ประกาศรายชื่อครั้งที่ 2 (จะประกาศวันที่ 16 สิงหาคม 2565) ** ผู้ที่กู้เฉพาะค่าครองชีพอย่างเดียวจะไม่มีรายชื่อ

ประกาศรายชื่อผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ได้รับผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 Read More »

ประกาศการทำสัญญาและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 (สำหรับรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมจากกองทุนแล้ว)

ให้นักศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เตรียมบัญชีออมทรัพย์ (ใช้บัญชีของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น) 1.1 ผู้กู้ยืมรายใหม่ ให้ดาวน์โหลด หนังสือแจ้งผลการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ      ปริ้น  1  ฉบับ                  เขียนชื่อ นามสกุลของผู้กู้ยืม ตรงช่องเรียน……. พร้อมบัตรประชาชนของผู้กู้ยืมไปเปิดบัญชีที่ธนาคารกรุงไทยสาขาไหนก็ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 1.2 ผู้กู้ยืมรายเก่า ให้ใช้บัญชีธนาคารเดิม แต่ให้ผู้กู้ยืมตรวจสอบว่าบัญชีพร้อมใช้งานหรือไม่                      (ถ้าบัญชีถูกปิดการใช้งาน ให้นักศึกษาไปเปิดบัญชีให้เรียบร้อยโดยเสียค่าใช้จ่ายในการเปิดบัญชีเอง) ขั้นตอนที่ 2 ให้นักศึกษาบันทึกสัญญาผ่าน www.studentloan.or.th หรือ กยศ.connect   ตัวอย่างการบันทึกสัญญา ขั้นตอนที่ 3 รอมหาวิทยาลัยดำเนินการบันทึกค่าเล่าเรียนตามที่ลงทะเบียนจริง ประมาณ 1-2 วันทำการ ขั้นตอนที่ 4 ให้นักศึกษาบันทึกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมผ่าน www.studentloan.or.th หรือ กยศ.connect  ตัวอย่างการบันทึกแบบยืนยันการเบิกเงิน ขั้นตอนที่ 5 เอกสารที่ต้องเตรียมส่งให้มหาวิทยาลัย มีดังนี้ (ดาวน์โหลด)

ประกาศการทำสัญญาและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 (สำหรับรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมจากกองทุนแล้ว) Read More »

แจ้งผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (รายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัย) ทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1/2565

แจ้งผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (รายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัย) ทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1/2565 ประกาศรายชื่อครั้งที่ 1 นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อให้เร่งดำเนินการแก้ไขแบบคำขอกู้ยืมให้เรียบร้อย click ประกาศรายชื่อครั้งที่ 2 ( จะประกาศอีกครั้ง 12 กรกฎาคม 2565 ) ให้ผู้กู้ยืมที่มีรายชื่อให้ดำเนินการดังนี้ 1. ให้นักศึกษาจัดทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1/2565 ผ่านแอพ กยศ. Connect หรือ www.studentloan.or.th 2. เอกสารที่ต้องเตรียมส่ง (ดูรายละเอียด) 3. นำแบบยืนยันการเบิกเงิน และเอกสารแนบส่งที่ตะกร้าหน้าห้องฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท) (ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ – 7 กรกฎาคม 2565) 4. หลังจากส่งเอกสารแล้วประมาณ 10 วัน ให้นักศึกษาตรวจสอบสถานะของเอกสาร click 5. ถ้าสถานะแบบยืนยันการเบิกเงินเรียบร้อย ภายใน 30 วัน นักศึกษาจะได้รับแจ้งเตือนว่า “ลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินสำเร็จ” ทางแอพ กยศ.connect 6.

แจ้งผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (รายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัย) ทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1/2565 Read More »

กำหนดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 (สำหรับนักศึกษา ผู้กู้รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

กำหนดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 (สำหรับนักศึกษา ผู้กู้รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา) นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมให้ดำเนินการดังนี้ พิมพ์แบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงิน 1 ฉบับ กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย (ดาวน์โหลด) เตรียมเอกสำรเพื่อประกอบกำรยื่นกู้ (ดูรายละเอียด) ยื่นคำขอกู้ยืมผ่าน แอพกยศ.connect หรือ http://www.studentloan.or.th (ตัวอย่างการยื่นคำขอกู้ยืม) ให้นักศึกษานำเอกสารแนบทั้งหมดส่งให้มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 7 – 20 มิถุนายน 2565 (หากนักศึกษาคนใดยังไม่สามารถยื่นกู้ผ่านระบบของกยศ.ได้ ให้สแกนเอกสารเก็บไว้ก่อนส่งให้มหาวิทยาลัย) ช่องทางการส่งเอกสาร นักศึกษานำเอกสารทั้งหมดส่งไปรษณีย์ หรือขนส่งเอกชน ที่อยู่ ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 ม.1 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110 (งานกองทุนกู้ยืม) หรือ นักศึกษานำเอกสารทั้งหมดมาส่งด้วยตนเอง ที่กล่องรับเอกสารกองทุน กยศ. ชั้น 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) หลังจากส่งเอกสารแล้วประมาณ 7 วัน ให้นักศึกษาเข้าไปตรวจสอบสถานะของเอกสาร

กำหนดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 (สำหรับนักศึกษา ผู้กู้รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา) Read More »

กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัย)

กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัย) เอกสารที่ต้องเตรียมมาส่ง แบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงิน (ดาวน์โหลด)          1  ฉบับ กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ยืม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  1  ฉบับ ใบแสดงผลการเรียน (ปริ้นทั้งหมด) IWC Replica IWC Replica Watches Rolex Replique Montre Rolex Replique Cartier Replica Watches Cartier Replica Cheap Breitling Replica Breitling Replica Watches หลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา รวมแล้วไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง (ดูรายละเอียด)          (พิจารณากิจกรรมจิตอาสาระหว่างเดือนสิงหาคม 2564 – ปัจจุบัน)      5.หลักฐานแสดงรายได้ครอบครัว (บิดาและมารดา) ของผู้กู้ยืมฯ (รายละเอียดการเตรียมหนังสือรับรองรายได้ฯ) ช่องทางการส่งเอกสาร ช่องทางที่ 1 นักศึกษานำเอกสารทั้งหมด ส่งทางไปรษณีย์ หรือขนส่งเอกชนมา ตามที่อยู่

กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัย) Read More »

กำหนดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระยะที่ 1

กำหนดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระยะที่ 1 (สำหรับนักศึกษา ผู้กู้รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา) นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมให้ดำเนินการดังนี้ 1. แบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงิน (ดาวน์โหลด)               ปริ้น 1 ฉบับ กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย 2. เตรียมเอกสารเพื่อประกอบการยื่นกู้ (ดูรายละเอียด) 3. ยื่นคำขอกู้ยืม ผ่านแอพกยศ.connect หรือ www.studentloan.or.th ระบบ DSL (ตัวอย่างการยื่นคำขอกู้) 4. ให้นักศึกษานำเอกสารแนบทั้งหมดส่งให้มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 18 – 28 เมษายน 2565 ช่องทางการส่งเอกสาร 5. หลังจากส่งเอกสารแล้วประมาณ 7 วัน ให้นักศึกษาเข้าไปตรวจสอบสถานะของเอกสาร ได้ที่ 6. หลังจากมหาวิทยาลัยได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาติดตามการตรวจสอบคำขอกู้ยืมเงินทางแอพ กยศ.connect หรือwww.studentloan.or.th ระบบ DSL       6.1 กรณีมีแก้ไขให้นักศึกษาดำเนินการแก้ไขผ่านแอพกยศ.connect หรือทาง

กำหนดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระยะที่ 1 Read More »