ทุนการศึกษา

กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่เคยกู้ยืมและรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่เคยกู้ยืมและรายเก่าย้ายสถานศึกษา) นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอกู้ทองทุน ให้ปฏิบัติดังนี้ ลงทะเบียน studentloan ** ผู้กู้ยืมรายใหม่ ต้องลงทะเบียนขอรหัสผ่าน (Pre-register) ทาง http://www.studentloan.or.th เลือกการกู้แบบ กยศ.ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) ** ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา ให้ใช้รหัสผ่านเดิม ให้เลือกการกู้แบบเดิมที่เคยกู้ (กรณีลืมรหัสผ่าน ให้กรอกหมายเลขบัตรประชาชน และเลือก Reset รหัสผ่าน) เอกสารที่ต้องเตรียมมาส่ง บันทึกแบบคำขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-studentloan ภาคเรียนที่ 1/2562 ปริ้น 1 ฉบับ (เข้าไปบันทึกทาง www.studentloan.or.th) หลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสาไม่ต่ำกว่า 18 ชั่วโมง (ใช้ของตอนเรียนม.6ได้) https://nurse.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=64 หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงิน -กรณีผู้ปกครองประกอบอาชีพที่มีสังกัด (ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท พนักงาน ลูกจ้าง ฯลฯ) ให้ขอแบบรับรองรายได้จากต้นสังกัด (ใช้ฉบับจริง) -กรณีผู้ปกครองประกอบอาชีพส่วนตัว (เกษตรกร ค้าขาย […]

กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่เคยกู้ยืมและรายเก่าย้ายสถานศึกษา) Read More »

ประกาศนักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่เคยกู้ยืมและรายเก่าย้ายสถานศึกษา) ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 1. สำหรับผู้ที่ขอกู้ยืมครั้งแรก ** ผู้กู้ยืมรายใหม่ ต้องลงทะเบียนขอรหัสผ่าน (Pre-register) ทาง www.studentloan.or.th ให้เลือกการกู้แบบ กยศ.ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) ** ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา ให้ใช้รหัสผ่านเดิม ให้เลือกการกู้แบบเดิมที่เคยกู้ (กรณีลืมรหัสผ่าน ให้กรอกหมายเลขบัตรประชาชน และเลือก Reset รหัสผ่าน) 2. ให้นักศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองว่าได้กู้ยืมกองทุน กยศ. ลักษณะที่ 1 หรือลักษณะที่ 2  (ดูรายละเอียด) 3. บันทึกแบบคำขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-studentloan ภาคเรียนที่ 1/2562 ปริ้น    1 ฉบับ (เข้าไปบันทึกทาง www.studentloan.or.th) 4. หลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสาไม่ต่ำกว่า 18 ชั่วโมง (นักศึกษาสามารถใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานภายนอก หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย สามารถดาวน์โหลดได้ใน https://nurse.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=64 ขอให้นักศึกษาดำเนินการตามขั้นตอน ทั้ง 4 ข้อนี้ และดูประกาศกำหนดการส่งอีกครั้งทาง www.sd.rmutt.ac.th ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ 02 549

ประกาศนักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 Read More »

ประกาศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาลักษณะที่ 1 (กยศ.) และ ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1/2562(เฉพาะรายเก่าในมหาวิทยาลัย)

ประกาศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาลักษณะที่ 1 (กยศ.) และ ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1/2562(เฉพาะรายเก่าในมหาวิทยาลัย) ให้ผู้กู้ยืมเตรียมเอกสารดังนี้ แบบคำยืนยันขอกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan ภาคเรียนที่ 1/2562 1 ฉบับ หนังสือแสดงความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา (ดาวน์โหลด) 1 ฉบับ ใบแสดงผลการเรียน (ปริ้นภาพรวมทุกเทอม) หลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา รวมแล้วไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง(ปริ้นจากระบบบันทึกกิจกรรมทาง http://www.sap2.rmutt.ac.th และพิจารณากิจกรรมจิตอาสาระหว่างเดือนธันวาคม 2561 – มิถุนายน 2562) หลักฐานแสดงรายได้ครอบครัว (บิดาและมารดา) ของผู้กู้ยืมทั้งนี้หนังสือรับรองรายได้ที่ใช้ให้ดูจากอาชีพ ดังนี้ 5.1 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริษัท/หน่วยงาน ห้างร้านต่างๆ (ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 60 วัน หรือสลิปเงินเดือนๆ ล่าสุดออกให้โดยหน่วยงานที่สังกัด) ใช้ฉบับจริง 5.2 รับจ้างทั่วไป/เกษตรกร/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวอื่นๆ หรือไม่ได้ประกอบอาชีพ(ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว (ดาวน์โหลด) รับรองโดยข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐพร้อมแนบสำเนาบัตรข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ และลงนามรับรองสำเนา) สำเนาบัตรห้ามหมดอายุ** การรับรองรายได้ครอบครัว ต้องรับรองรายได้ทั้งบิดาและมารดาในกรณีที่บิดาและมารดาไม่ได้อยู่ด้วยกัน หรือเสียชีวิตให้รับรองรายได้เฉพาะบิดา

ประกาศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาลักษณะที่ 1 (กยศ.) และ ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1/2562(เฉพาะรายเก่าในมหาวิทยาลัย) Read More »

ประกาศนักศึกษากองทุน กยศ. ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) ส่งแบบคำขอกู้ยืมเงินต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 2/2561

ประกาศนักศึกษากองทุน กยศ. ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 2/2561เอกสารที่ต้องนำมาส่งมีดังนี้ แบบคำยืนยันขอกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan ภาคเรียนที่ 2/2561 1 ฉบับ ใบบันทึกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ e-studentloan 1 ฉบับ ใบลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 1 ฉบับ พิมพ์จากระบบบริการการศึกษา ใบแสดงผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 พิมพ์จากระบบบริการการศึกษา สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา (พร้อมรับรองสำเนา) 1 ฉบับ หลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา รวมแล้วไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง (ให้บันทึกในระบบกิจกรรมพัฒนานักศึกษา Student Activity Transcript) ระหว่างเดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 2561 พิมจากระบบสมุดกิจกรรม

ประกาศนักศึกษากองทุน กยศ. ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) ส่งแบบคำขอกู้ยืมเงินต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 2/2561 Read More »

ประกาศนักศึกษากองทุน กยศ. ลักษณะที่ 1 ส่งแบบคำขอกุู้ยืมเงินต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 2/2561

ประกาศนักศึกษากองทุน กยศ. ลักษณะที่ 1 ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 2/2561เอกสารที่ต้องนำมาส่งมีดังนี้ แบบคำยืนยันขอกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan ภาคเรียนที่ 2/2561 1 ฉบับ ใบบันทึกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ e-studentloan 1 ฉบับ ตัวอย่างบันทึกค่าใช้จ่าย ใบลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 1 ฉบับ พิมพ์จากระบบบริการการศึกษา ใบแสดงผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 พิมพ์จากระบบบริการการศึกษา สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา (พร้อมรับรองสำเนา) 1 ฉบับ หลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา รวมแล้วไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง (ให้บันทึกในระบบกิจกรรมพัฒนานักศึกษา Student Activity Transcript) ระหว่างเดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 2561 พิมพ์จากระบบสมุดกิจกรรม

ประกาศนักศึกษากองทุน กยศ. ลักษณะที่ 1 ส่งแบบคำขอกุู้ยืมเงินต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 2/2561 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ2) รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2) รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา นักศึกษาที่มีรายชื่อทุกคนให้มาติดต่อที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4 อาคารส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 รอบเช้าเวลา 11.00 น  และรอบบ่ายเวลา 15.30 น. ดูรายชื่อและจำลำดับที่ของตนเองมาด้วย กยศ.รายเก่า ลักษณะที่ 2 (กรอ.) เพื่อคุ้มครองข้อมูลให้เป็นไปตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กรุณาติดต่อ กองพัฒนานักศึกษา เพื่อตรวจสอบข้อมูล ถ้าไม่มาติดต่อจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิไม่ประสงค์ขอกู้ยืม ขอความกรุณามาให้ตรงเวลา **หมายเหตุ** ให้นักศึกษาสอบถามบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง ว่าสามารถเดินทางมาเซ็นสัญญาที่มหาวิทยาลัยได้หรือไม่ นำคำตอบมาแจ้งในวันที่ 1 ตุลาคม เพื่อนัดหมายวันเวลาเซ็นสัญญาต่อไป

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ2) รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา Read More »

สิทธิ์และโอกาสการกู้ยืมทางการศึกษา

โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้าเกณฑ์ของโครงการ ด้วยวงเงิน 90,000 บาท ต่อปี ว่าด้วย ข้อ 2 กลุ่มสาขาวิชา สาธารณสุข พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดหลักสูตร/ประเภทวิชา และ สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคน สำหรับนิสิต หรือนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ กรณี บิดา+มารดา,ผู้ปกครอง มีรายได้ไม่ถึง 360,000 บาท ต่อปี สามารถขอรับค่าครองชีพได้ 3,000 บาท ต่อเดือน กรณี บิดา+มารดา,ผู้ปกครอง มีรายได้เกิน 360,000 บาท ต่อปี ไม่สามารถขอรับค่าครองชีพได้ กรณี นักศึกษาเคยกู้กยศ.หรือกรอ.มาแล้วจากสถาบันในระดับอุดมศึกษาอื่นสามารถสมัครได้ โดยคณะกรรมการกองทุนจะพิจาณาถึงความเหมาะสม เกณฑ์และหลักฐานที่ต้องใช้สมัคร เกณฑ์การสมัครขอพิจารณารับทุนโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) นักศึกษาที่สอบผ่านแล้วสามารถ กรอกข้อมูลการสมัครได้ที่ eservices.studentloan.or.th ช่วงประมาณเดือนพฤษภาคม (สมัครได้เฉพาะนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 เท่านั้น) กรณีผู้กู้รายเก่า

สิทธิ์และโอกาสการกู้ยืมทางการศึกษา Read More »

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา กองทุนการศึกษา (ให้เปล่า)

ใบรับสมัครทุนการศึกษา กองทุนการศึกษา (ให้เปล่า) ประกาศ รายชื่อคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2561 

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา กองทุนการศึกษา (ให้เปล่า) Read More »