ทุนการศึกษา

ประกาศนักศึกษากองทุน กยศ. ลักษณะที่ 1 ส่งแบบคำขอกุู้ยืมเงินต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 2/2561

ประกาศนักศึกษากองทุน กยศ. ลักษณะที่ 1 ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 2/2561เอกสารที่ต้องนำมาส่งมีดังนี้ แบบคำยืนยันขอกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan ภาคเรียนที่ 2/2561 1 ฉบับ ใบบันทึกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ e-studentloan 1 ฉบับ ตัวอย่างบันทึกค่าใช้จ่าย ใบลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 1 ฉบับ พิมพ์จากระบบบริการการศึกษา ใบแสดงผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 พิมพ์จากระบบบริการการศึกษา สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา (พร้อมรับรองสำเนา) 1 ฉบับ หลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา รวมแล้วไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง (ให้บันทึกในระบบกิจกรรมพัฒนานักศึกษา Student Activity Transcript) ระหว่างเดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 2561 พิมพ์จากระบบสมุดกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ2) รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2) รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา นักศึกษาที่มีรายชื่อทุกคนให้มาติดต่อที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4 อาคารส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 รอบเช้าเวลา 11.00 น  และรอบบ่ายเวลา 15.30 น. ดูรายชื่อและจำลำดับที่ของตนเองมาด้วย กยศ.รายเก่า ลักษณะที่ 2 (กรอ.) ถ้าไม่มาติดต่อจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิไม่ประสงค์ขอกู้ยืม ขอความกรุณามาให้ตรงเวลา  **หมายเหตุ** ให้นักศึกษาสอบถามบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง ว่าสามารถเดินทางมาเซ็นสัญญาที่มหาวิทยาลัยได้หรือไม่ นำคำตอบมาแจ้งในวันที่ 1 ตุลาคม เพื่อนัดหมายวันเวลาเซ็นสัญญาต่อไป

สิทธิ์และโอกาสการกู้ยืมทางการศึกษา

โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้าเกณฑ์ของโครงการ ด้วยวงเงิน 90,000 บาท ต่อปี ว่าด้วย ข้อ 2 กลุ่มสาขาวิชา สาธารณสุข พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดหลักสูตร/ประเภทวิชา และ สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคน สำหรับนิสิต หรือนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ กรณี บิดา+มารดา,ผู้ปกครอง มีรายได้ไม่ถึง 360,000 บาท ต่อปี สามารถขอรับค่าครองชีพได้ 3,000 บาท ต่อเดือน กรณี บิดา+มารดา,ผู้ปกครอง มีรายได้เกิน 360,000 บาท ต่อปี ไม่สามารถขอรับค่าครองชีพได้ กรณี นักศึกษาเคยกู้กยศ.หรือกรอ.มาแล้วจากสถาบันในระดับอุดมศึกษาอื่นสามารถสมัครได้ โดยคณะกรรมการกองทุนจะพิจาณาถึงความเหมาะสม เกณฑ์และหลักฐานที่ต้องใช้สมัคร เกณฑ์การสมัครขอพิจารณารับทุนโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) นักศึกษาที่สอบผ่านแล้วสามารถ กรอกข้อมูลการสมัครได้ที่ eservices.studentloan.or.th ช่วงประมาณเดือนพฤษภาคม (สมัครได้เฉพาะนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 เท่านั้น) กรณีผู้กู้รายเก่า …

สิทธิ์และโอกาสการกู้ยืมทางการศึกษา Read More »

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา กองทุนการศึกษา (ให้เปล่า)

ใบรับสมัครทุนการศึกษา กองทุนการศึกษา (ให้เปล่า) ประกาศ รายชื่อคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2561