user_nu2022

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ (พนักงานบริการทั่วไป)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ (พนักงานบริการทั่วไป)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ (พนักงานบริการทั่วไป) Read More »

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ชื่อคุณวุฒิ ภาษาไทยฉบับเต็ม : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ชื่อคุณวุฒิ ภาษาไทยฉบับย่อ : ผช.พย. ชื่อคุณวุฒิ ภาษาอังกฤษฉบับเต็ม : Certificate Program for Practical Nursing ชื่อปริญญา ภาษาอังกฤษฉบับย่อ : Cert.PN. จำนวนหน่วยกิต : 36 หน่วยกิต รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ระยะเวลาศึกษา : 1 ปี (Certificate Program for Practical Nursing) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง เป็นหญิงหรือชาย และมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี บริบูรณ์นับถึงวันเปิดการศึกษา น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัมส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร สุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (โดยมีใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาเวชกรรม ว่าเป็นผู้ที่มีความแข็งแรงไม่เป็นโรคหรือเป็น ผู้มีความพิการ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2565 Read More »

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีนายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธี ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 15 พฤศจิกายน 2564 ประมวลภาพบรรยากาศพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Read More »

ประกาศฯ ผลการประกวดการออกแบบเข็มที่ระลึก สำหรับนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดการออกแบบเข็มที่ระลึก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำเข็มที่ระลึกและตราสัญลักษณ์ สำหรับนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกประกาศการออกแบบเข็มที่ระลึก ได้พิจารณาผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเรียบร้อยแล้วปรากฎผลดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวชลิตา ภักดีไทย นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 

ประกาศฯ ผลการประกวดการออกแบบเข็มที่ระลึก สำหรับนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Read More »

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการ ในวารสารระดับชาติ วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม “เรื่อง การเสริมสร้างความรอบรู้ทางด้านสุขภาพในผู้สูงอายุภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือประชาคมอาเซียนในการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อสังคมสูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม “

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์รัชพร  ศรีเดช เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารระดับชาติวารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม “เรื่อง การเสริมสร้างความรอบรู้ทางด้านสุขภาพในผู้สูงอายุภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือประชาคมอาเซียนในการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อสังคมสูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม “

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการ ในวารสารระดับชาติ วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม “เรื่อง การเสริมสร้างความรอบรู้ทางด้านสุขภาพในผู้สูงอายุภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือประชาคมอาเซียนในการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อสังคมสูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม “ Read More »

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับชาติวารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี “เรื่อง ผลการสวดมนต์แนวพุทธต่อความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1”

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์รุจาภา จิระประดิษฐ์ผล, อาจารย์ยุภา โพผา, ดร.ศิปภา ภุมมารักษ์, รศ.มณฑา ลิ้มทองกุล และ อาจารย์ทิฆัมพร มัจฉาชีพ เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับชาติวารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี “เรื่อง ผลการสวดมนต์แนวพุทธต่อความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1”  

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับชาติวารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี “เรื่อง ผลการสวดมนต์แนวพุทธต่อความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1” Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 ให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกบันทึกข้อมูล เพื่อยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา ช่องทางเว็ปไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ คลิก https://forms.office.com/r/Bc2PxZGkw6 ระหว่างวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564 ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียน จำนวน 5,000 บาท หมายเลขบัญชี 453-1-45251-5 ชื่อบัญชี มทร.ธัญบุรี โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ส่งหลักฐานกรชำระเงินทางกลุ่มไลน์ PN64 นัดหมายปฐมนิเทศในวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. แจ้งรายละเอียดทาง กลุ่มไลน์ PN64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564

ตรวจสอบรายชื่อและลำดับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ แสกน QR Code เข้ากลุ่มไลน์ ตามท้ายประกาศเพื่อเตรียมการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ เข้ากลุ่มไลน์ คลิก กำหนดการ 1 กรกฎาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่าน www.nurse.rmutt.ac.th 3 กรกฎาคม 2564 สอบสัมภาษณ์ 09.00 – 12.00 น. ด้วยช่องทางออนไลน์ แสกน QR Code เข้ากลุ่มไลน์ ตามท้ายประกาศเพื่อเตรียมการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์เพื่อนัดหมายการสัมภาษณ์ผ่านรูปแบบ VDO call (ไม่ต้องลงทะเบียนหรือเข้าระบบ) โปรแกรมสำหรับการสอบสัมภาษณ์ (microsoft teams) Play Store : Microsoft Teams – แอปพลิเคชันใน Google Play App Store : ‎Microsoft Teams บน App Store (apple.com) 5 กรกฎาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 5-7 กรกฎาคม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564 Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นักวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดทำโครงการวิจัยจากเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นักวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดทำโครงการวิจัยจากเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ประจำปี 2564 Read More »

ประกาศขยายรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ชื่อคุณวุฒิ ภาษาไทยฉบับเต็ม : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ชื่อคุณวุฒิ ภาษาไทยฉบับย่อ : ผช.พย. ชื่อคุณวุฒิ ภาษาอังกฤษฉบับเต็ม : Certificate Program for Practical Nursing ชื่อปริญญา ภาษาอังกฤษฉบับย่อ : Cert.PN. จำนวนหน่วยกิต : 36 หน่วยกิต รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ระยะเวลาศึกษา : 1 ปี (Certificate Program for Practical Nursing) ประเภทของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตร ทางวิชาชีพ / ปฏิบัติการ สถานภาพของหลักสูตร : ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล อ้างอิง รายชื่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล.pdf (tnmc.or.th) โครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 28 หน่วยกิต รายวิชาภาคทฤษฎี 18 หน่วยกิต รายวิชาภาคปฏิบัติ 10 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือก 2 หน่วยกิต

ประกาศขยายรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2564 Read More »