user_nu2022

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ (พนักงานบริการทั่วไป)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ …

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ (พนักงานบริการทั่วไป) Read More »

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย …

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2565 Read More »

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศน …

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Read More »

ประกาศฯ ผลการประกวดการออกแบบเข็มที่ระลึก สำหรับนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร …

ประกาศฯ ผลการประกวดการออกแบบเข็มที่ระลึก สำหรับนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Read More »

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการ ในวารสารระดับชาติ วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม “เรื่อง การเสริมสร้างความรอบรู้ทางด้านสุขภาพในผู้สูงอายุภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือประชาคมอาเซียนในการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อสังคมสูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม “

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสด …

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการ ในวารสารระดับชาติ วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม “เรื่อง การเสริมสร้างความรอบรู้ทางด้านสุขภาพในผู้สูงอายุภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือประชาคมอาเซียนในการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อสังคมสูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม “ Read More »

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับชาติวารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี “เรื่อง ผลการสวดมนต์แนวพุทธต่อความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1”

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแส …

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับชาติวารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี “เรื่อง ผลการสวดมนต์แนวพุทธต่อความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1” Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลั …

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564

ตรวจสอบรายชื่อและลำดับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ แสกน QR Co …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564 Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นักวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดทำโครงการวิจัยจากเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ประจำปี 2564

ประกาศขยายรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ชื่อคุณวุฒิ ภาษาไทยฉ …

ประกาศขยายรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2564 Read More »