ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2565

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ชื่อคุณวุฒิ ภาษาไทยฉบับเต็ม : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ชื่อคุณวุฒิ ภาษาไทยฉบับย่อ : ผช.พย.
ชื่อคุณวุฒิ ภาษาอังกฤษฉบับเต็ม : Certificate Program for Practical Nursing
ชื่อปริญญา ภาษาอังกฤษฉบับย่อ : Cert.PN.
จำนวนหน่วยกิต : 36 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
ระยะเวลาศึกษา : 1 ปี (Certificate Program for Practical Nursing)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา

 • มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 • เป็นหญิงหรือชาย และมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี บริบูรณ์นับถึงวันเปิดการศึกษา
 • น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัมส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
 • สุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (โดยมีใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาเวชกรรม ว่าเป็นผู้ที่มีความแข็งแรงไม่เป็นโรคหรือเป็น
  ผู้มีความพิการ และไม่ติดสารเสพติดอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา)
 • เป็นผู้ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล ให้ต้องจำคุก

ระยะเวลาการศึกษา

 • ภาคทฤษฎี ทำการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง /1 หน่วยกิต/ภาคการศึกษา ในระบบ Onlineในช่วงที่มีการระบาดของโรค COVID 19
 • ภาคปฏิบัติ การฝึกปฏิบัติในห้องทดลอง/ห้องปฏิบัติการพยาบาลและ การฝึกภาคปฏิบัติในหอผู้ป่วยมีของหน่วยงานที่หลักสูตรกำหนด

จำนวนรับนักศึกษา : รุ่นละ  50  คน

ค่าใช้จ่าย : ตลอดหลักสูตร 50,000 บาท (กรณีการแบ่งชำระ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการประจำหลักสูตรพิจารณารายกรณี)

กำหนดการเปิดสอน : ปีการศึกษา 2565

 • จัดส่งใบสมัคร 15 พฤศจิกายน 2564 – 4 มีนาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 9 มีนาคม 2565
 • สอบคัดเลือก 12 มีนาคม 2565
  • ข้อเขียน เวลา 09.00 น.
  • สัมภาษณ์ เวลา 12.00 น.
 • ประกาศผลสอบคัดเลือก 15 มีนาคม 2565
 • ยืนยันสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 15-30 มีนาคม 2565
 • ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 28-30 มีนาคม 2565
 • เปิดภาคการศึกษาและปฐมนิเทศ 4 กรกฎาคม 2565

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 549 3109 ในวันเวลาราชการ หรือ ทางแฟนเพจ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | Facebook หรือ Line Official: รับเข้าพยาบาลราชมงคล https://lin.ee/5NWJOgo

ส่งใบสมัคร และติดต่อสอถามข้อมูล

 1. สมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครได้ที่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 หมู่ 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  12110 (เขียนมุมขวาซอง “สมัครเรียนผู้ช่วยพยาบาล 65”)

สนใจสมัครปีการศึกษา 2566 ช่วงเวลาการรับสมัครประมาณ พฤศจิกายน 2565 – มีนาคม 2566
คลิก

Register

ข้อมูลหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (rmutt.ac.th)

แชร์ไปยัง FACEBOOK