ประกาศยกย่องเชิดชูนักวิจัย

research publication on Advances in Medical Education and Practice, Measurement of Midwifery Clinical Leadership among Nursing Students: Exploratory Factor Analysis

Faculty of Nursing, Rajamangala University of Technology Thanyaburi Congratulations to Mrs.Umasawan Chooha (First Author) “Measurement of Midwifery Clinical Leadership among Nursing Students: Exploratory Factor Analysis” For a research publication on Advances in Medical Education and Practice

research publication on Advances in Medical Education and Practice Development and Application of Cervical Dilatation Model for Teaching and Training

Faculty of Nursing, Rajamangala University of Technology Thanyaburi Congratulations to Mrs.Umasawan Chooha, Miss Jirawan Sirisome. “Development and Application of Cervical Dilatation Model for Teaching and Training” For a research publication on Scopus Q2, Wos, PubMed

research publication on ERIC “Innovative Knowledge Management Tool of the Visually Impaired Students’ Mental Health Care for Teachers, Parents and Public Health Personnel”

Faculty of Nursing, Rajamangala University of Technology Thanyaburi Congratulations to Asst. Prof. Panvipa Bannakiet “Innovative Knowledge Management Tool of the Visually Impaired Students’ Mental Health Care for Teachers, Parents and Public Health Personnel” For a research publication on ERIC

เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการ ในวารสารระดับชาติ วารสารพยาบาลสาธารณสุข “เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการเสริมพลังและสมรรถนะการให้คำปรึกษาแบบสายด่วนของแกนนำชมรมนักศึกษาพยาบาลต่อพฤติกรรมตามเงื่อนไขของการเลิกและไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ของนักศึกษาที่สูบบุหรี่”

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีแด่ ยชญ์รวินทร์ จรบุรมย์, อนุสรณ์ แน่นอุดร, พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์ และรัชพร ศรีเดช เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารระดับชาติ วารสารพยาบาลสาธารณสุข “เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการเสริมพลังและสมรรถนะการให้คำปรึกษาแบบสายด่วนของแกนนำชมรมนักศึกษาพยาบาลต่อพฤติกรรมตามเงื่อนไขของการเลิกและไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ของนักศึกษาที่สูบบุหรี่”

เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัย ในวารสารระดับชาติ วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ “เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการบำบัดด้วยการกระตุ้นความจำขณะใช้งานต่อการทำหน้าที่ ของความจำขณะใช้งานในผู้สูงอายุที่มีภาวะความจำบกพร่องระดับเล็กน้อย”

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีแด่ ยชญ์รวินทร์ จรบุรมย์, พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, อนุสรณ์ แน่นอุดร และรัชพร ศรีเดช เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับชาติ วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ “เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการบำบัดด้วยการกระตุ้นความจำขณะใช้งานต่อการทำหน้าที่ของความจำขณะใช้งานในผู้สูงอายุที่มีภาวะความจำบกพร่องระดับเล็กน้อย”

research publication on Journal of Educational Issues “Enhancement of Nursing Innovators among Nursing Students in Public Higher Education Institutions”

Faculty of Nursing, Rajamangala University of Technology Thanyaburi Congratulations to Mrs.Umasawan Chooha, Dr. Sipapa Pummarak, Miss Yupa Phopa, Miss Apinya Pianpijarn “Enhancement of Nursing Innovators among Nursing Students in Public Higher Education Institutions” For a research publication on ERIC

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับชาติวารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี “เรื่อง ผลการสวดมนต์แนวพุทธต่อความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1”

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์รุจาภา จิระประดิษฐ์ผล, อาจารย์ยุภา โพผา, ดร.ศิปภา ภุมมารักษ์, รศ.มณฑา ลิ้มทองกุล และ อาจารย์ทิฆัมพร มัจฉาชีพ เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับชาติวารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี “เรื่อง ผลการสวดมนต์แนวพุทธต่อความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1”  

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นักวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดทำโครงการวิจัยจากเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ประจำปี 2564