ประกาศยกย่องเชิดชูนักวิจัย

เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการ ในวารสารระดับนานาชาติ “เรื่อง Pre-exposure Prophylaxis Adherence Among Men Who Have Sex with Men: A Systematic Review and Meta-Analysis“

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์สุจิตรา หัดรัดชัย เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ วารสาร Journal of Preventive Medicine and Public health 2024;57(1):8-17 December 12, 2023 เรื่อง “Pre-exposure Prophylaxis Adherence Among Men Who Have Sex with Men: A Systematic Review and Meta-Analysis”​

เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการ ในวารสารระดับนานาชาติ “เรื่อง Pre-exposure Prophylaxis Adherence Among Men Who Have Sex with Men: A Systematic Review and Meta-Analysis“ Read More »

เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการ ในวารสารระดับนานาชาติ “เรื่อง Symptom Experience and Perceived Health Status of People With Long COVID in Thailand“

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ปรเมษฐ์ อินทร์สุข​ เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารระดับชาติ วารสาร SAGE Open Nursing Journal (Q2) Volume 9, 2023 เรื่อง “Symptom Experience and Perceived Health Status of People With Long COVID in Thailand”​

เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการ ในวารสารระดับนานาชาติ “เรื่อง Symptom Experience and Perceived Health Status of People With Long COVID in Thailand“ Read More »

เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารระดับชาติ เรื่อง “ การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจแก่ผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการเข้าเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 5 ”

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์มณีรัตน์ เอี่ยมอนันต์ เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารระดับชาติ วารสารพยาบาลสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ VOL. 50 NO. 3 (2023): JULY-SEPTEMBER 2023 เรื่อง “ การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจแก่ผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการเข้าเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 5 ”

เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารระดับชาติ เรื่อง “ การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจแก่ผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการเข้าเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 5 ” Read More »

เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการ ในวารสารระดับชาติ “เรื่องผลของโปรแกรมลดระดับน้ำตาล ในเลือดต่อความรู้ แรงจูงใจ และทักษะการเลือกอาหารในผู้ป่วยหญิงโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์สุมนทิพย์ บุญเกิด​ เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารระดับชาติ วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (2023): พฤษภาคม – สิงหาคม 2566 เรื่อง “ผลของโปรแกรมลดระดับน้ำตาล ในเลือดต่อความรู้ แรงจูงใจ และทักษะการเลือกอาหารในผู้ป่วยหญิงโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้”​

เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการ ในวารสารระดับชาติ “เรื่องผลของโปรแกรมลดระดับน้ำตาล ในเลือดต่อความรู้ แรงจูงใจ และทักษะการเลือกอาหารในผู้ป่วยหญิงโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ Read More »

เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการ ในวารสารระดับชาติ “เรื่อง ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรม​การจัดกิจกรรมของผู้ปกครองต่อทักษะการคิด​เชิงบริหารของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีความพร่อง​ของทักษะการคิดเชิงบริหาร“

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษา โถหินัง เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารระดับชาติ วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม – เมษายน 2566 เรื่อง “ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรม​การจัดกิจกรรมของผู้ปกครองต่อทักษะการคิด​เชิงบริหารของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีความพร่อง​ของทักษะการคิดเชิงบริหาร”​

เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการ ในวารสารระดับชาติ “เรื่อง ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรม​การจัดกิจกรรมของผู้ปกครองต่อทักษะการคิด​เชิงบริหารของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีความพร่อง​ของทักษะการคิดเชิงบริหาร“ Read More »

เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการ ในวารสารระดับชาติ “เรื่อง การป้องกันและควบคุมวัณโรค ในเรือนจำ“

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ปรเมษฐ์ อินทร์สุข​ เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารระดับชาติ วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 (2023): พฤษภาคม – สิงหาคม 2566 เรื่อง “การป้องกันและควบคุมวัณโรค ในเรือนจำ”​

เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการ ในวารสารระดับชาติ “เรื่อง การป้องกันและควบคุมวัณโรค ในเรือนจำ“ Read More »

เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการ ในวารสารระดับชาติ “เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ในสังคมปกติวิถีใหม่​สู่ยุคปกติถัดไป“

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ปรเมษฐ์ อินทร์สุข​ เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารระดับชาติ วารสาร สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2566): มีนาคม – สิงหาคม 2566 “เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ในสังคมปกติวิถีใหม่​สู่ยุคปกติถัดไป“

เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการ ในวารสารระดับชาติ “เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ในสังคมปกติวิถีใหม่​สู่ยุคปกติถัดไป“ Read More »

Research publication on Journal of Advanced Nursing SCOPUS Q1

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีแด่ ดร.กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารนานาชาติ Journal of Advanced Nursing SCOPUS Q1 “Study of medication use and effects of medication among hospitalized older Buddhist monks: An embedded mixed-method study” https://doi.org/10.1111/jan.15661

Research publication on Journal of Advanced Nursing SCOPUS Q1 Read More »

เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการ ในวารสารระดับชาติวารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ “เรื่อง การพัฒนากล่องใส่ยาอัตโนมัติอักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตาที่มีโรคเรื้อรัง “

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีแด่ อ.รัชพร ใช้ธูปทอง เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารระดับชาติ วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ “เรื่อง การพัฒนากล่องใส่ยาอัตโนมัติอักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตาที่มีโรคเรื้อรัง “

เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการ ในวารสารระดับชาติวารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ “เรื่อง การพัฒนากล่องใส่ยาอัตโนมัติอักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตาที่มีโรคเรื้อรัง “ Read More »

Research publication on Asian Pacific Journal of Cancer Prevention

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีแด่ ดร.อลงกรณ์ สุขเรืองกูล เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารนานาชาติ Asian Pacific Journal of Cancer Prevention SCOPUS Q2 “Factors associated with demand for medical cannabis use among breast cancer patients in Northern Thailand: A cross-sectional study” Volume 24, Issue 4

Research publication on Asian Pacific Journal of Cancer Prevention Read More »