ประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะฯ กำหนดการสอบรวบยอด ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดการสอบรวบยอด ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ กำหนดการจัดสอบรวบยอด สำหรับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 23-24 มีนาคม 2566 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จึงขอประกาศกำหนดการจัดสอบรวบยอด สำหรับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ดังตารางกำหนดการแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศคณะฯ กำหนดการสอบสมรรถนะในแต่ละชั้นปีสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดการสอบสมรรถนะในแต่ละชั้นปีสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ กำหนดการจัดสอบสมรรถนะในแต่ละชั้นปีสำหรับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1-4 ในวันที่ 4-5 มีนาคม 2566 วันที่ 3-4 เมษายน 2566 และวันที่ 19-20 มิถุนายน 2566 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จึงขอประกาศกำหนดการสอบสมรรถนะในแต่ละชั้นปีสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ดังตารางกำหนดการแนบท้ายประกาศนี้

ตรวจสอบรายนามบัณฑิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 (ผู้สำเร็จการศึกษา 2564) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตรวจสอบรายนามบัณฑิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 (ผู้สำเร็จการศึกษา 2564) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลิก >> https://www.oreg.rmutt.ac.th/?p=20692 <<

ประกาศฯ ตารางสอบกลางภาคและปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องตารางสอบกลางภาคและปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ด้วย ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ปรับปรุง กำหนดเปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ได้กำหนดให้มีการสอบกลางภาคและปลายภาคของนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จึงขอประกาศฯ ตารางสอบกลางภาคและปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ดังตารางสอบแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564 ตอบแบบสำรวจการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564 ตอบแบบสำรวจการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 และวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2566 วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันฝึกซ้อมใหญ่และจุดรายงานตัว วันซ้อมย่อย วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 รอบบ่าย – คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – คณะศิลปกรรมศาสตร์ – คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ – คณะพยาบาลศาสตร์ – คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 รอบบ่าย – จุดรายงานตัว  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน – จุดรายงานตัว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – จุดรายงานตัว คณะศิลปกรรมศาสตร์ – จุดรายงานตัว …

ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564 ตอบแบบสำรวจการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร Read More »

กำหนดการลงทะเบียนขั้น ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โหลดคู่มือขั้นตอนการลงทะเบียน ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 https://www.oreg.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=1904 นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ลงทะเบียนเรียน : 18-19 พฤศจิกายน 2565 เปิดภาคการศึกษาที่ 2 : 28 พฤศจิกายน 2565 ชำระค่าลงทะเบียน : 3-9 ธันวาคม 2565 สอบกลางภาค : 21-29 มกราคม 2566 สอบปลายภาค : 20 มีนาคม – 2 เมษายน 2566 รายวิชาสำหรับการลงทะเบียน

ประกาศรับสมัครนักศึกษา Part-Time ปีงบประมาณ 2566

ประกาศรับสมัครนักศึกษา Part-Time ปีงบประมาณ 2566 นักศึกษาผู้สนใจสามารถ Scan QR Code เพื่อกรอกใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารดังแจ้งไว้ในใบสมัครนี้ นักศึกษาสามารถนำเอกสารใบสมัครส่งได้ที่งานกิจการนักศึกษาตั้งแต่วันนี้ – 7 ตุลาคม 2565 เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัครคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานในคณะพยาบาลศาสตร์ (กรณีนักศึกษาร่วมโครงการ) รูปถ่าย นศ. 1 รูป สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ชุด สำเนาบัญชีธนาคาร 1 ชุด สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด  

ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงตารางสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2565 เนื่องจากอาจารย์กำกับห้องสอบบางท่านติดภารกิจในวันและเวลาที่มีการจัดสอบปลายภาค ดังนั้น จึงขอประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงตารางสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดังตารางสอบแนบท้ายประกาศฉบับนี้

แจ้งกำหนดรับบัตรนักศึกษาสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้มารับบัตรนักศึกษา (นักศึกษารหัส63-64)

แจ้งกำหนดรับบัตรนักศึกษาสำหรับ ผู้ที่ยังไม่ได้มารับบัตรนักศึกษา (นักศึกษารหัส63-64) วันที่ 5 ถึง 9 ก.ย.2565 ณ บริเวณโถงชั้น 1 ตึก สวท. ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น. โดยนักศึกษาต้องเตรียมเอกสารที่ใช้ในการรับบัตร ดังนี้ นักศึกษาชาวไทย 1.บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง 2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ 3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ นักศึกษาต่างชาติ 1.สำเนา Passport หน้าที่มีรูปถ่าย 1 ใบ 2.สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวของเจ้าของสัญชาติ หรือสำเนาใบขับขี่ อย่างใดอย่างหนึ่ง 1 ใบ 3.หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา 1 ฉบับ ***กรณีเอกสารไม่ครบ จะไม่สามารถรับบัตรนักศึกษาได้*** ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษายังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 และ 2564  

กำหนดการปรับพื้นภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 รอบเพิ่มเติม

วิชา GE0001 ความรู้พื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ (Basic English) วัน/เดือน/ปี รายละเอียด 25-27กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-18.00 น. สำหรับนักศึกษารอบเพิ่มเติม เข้าสอบออนไลน์ใช้โปรแกรม Speexx 28 กรกฎาคม 2565 ประกาศผลสอบ  พร้อมแนะนำการเข้าเรียนโปรแกรม Speexx ผ่านทางไลน์โอเพ่นแชท  (แยกกลุ่มนักศึกษา U และ S) นักศึกษาที่ได้ U ให้เรียน On-site กับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 29-31 กรกฎาคม 2565 นักศึกษาทุกคนเข้าสอบออนไลน์ Pre-test เพื่อรับหลักสูตรในการเรียนออนไลน์ 5 สิงหาคม 2565 นักศึกษาที่ได้ U ให้เลือกตารางเรียนโดยสแกนเข้ากลุ่มโอเพ่นแชท  ประกาศผลสอบภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2(ประกาศ ณ วันที่ 8 ส.ค.65)  ตารางเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ เริ่มเรียน …

กำหนดการปรับพื้นภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 รอบเพิ่มเติม Read More »