ประชาสัมพันธ์

คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรีลงนามความบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) กรมการแพทย์ผลิตบุคลากรทางการพยาบาล

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับโรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) กรมการแพทย์ ในงานประชุมวิชาการ Good Basic to Advanced Medical Technology for All ณ ห้องประชุมราชวิถี ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อร่วมผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล ให้มีความเข้มแข็งด้านวิชาการ การวิจัย และด้านวิชาชีพการพยาบาล โดยในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร. พูลสุข หิงคานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ทัศนชาติ จิตรีธาตุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) กรมการแพทย์ และ นางสาวละออ อริยกุลนิมิตร รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) […]

คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรีลงนามความบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) กรมการแพทย์ผลิตบุคลากรทางการพยาบาล Read More »

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

เพื่อให้ได้ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาศัยอำนาจตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงกำหนดคุณสมบัติ การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ในการนำเสนอของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ จึงประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ดังแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2566

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2566 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ตำแหน่งที่รับสมัคร กลุ่มงาน บริหารทั่วไป เลขที่ตำแหน่ง 6230207 ตำแหน่ง                   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา หน่วยงานที่บรรจุ         คณะพยาบาลศาสตร์ อัตราค่าจ้าง                19,500  บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาตรีทุกสาขา ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2566 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งการรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว นั้น 2.1      ผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการอำนวยการและกำกับนโยบายคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การบริหารงานบุคคลคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2559 ขั้นตอน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2566 Read More »

ประกาศคณะฯ กำหนดการสอบรวบยอด ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดการสอบรวบยอด ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ กำหนดการจัดสอบรวบยอด สำหรับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 23-24 มีนาคม 2566 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จึงขอประกาศกำหนดการจัดสอบรวบยอด สำหรับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ดังตารางกำหนดการแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศคณะฯ กำหนดการสอบรวบยอด ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต Read More »

ประกาศคณะฯ กำหนดการสอบสมรรถนะในแต่ละชั้นปีสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดการสอบสมรรถนะในแต่ละชั้นปีสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ กำหนดการจัดสอบสมรรถนะในแต่ละชั้นปีสำหรับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1-4 ในวันที่ 4-5 มีนาคม 2566 วันที่ 3-4 เมษายน 2566 และวันที่ 19-20 มิถุนายน 2566 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จึงขอประกาศกำหนดการสอบสมรรถนะในแต่ละชั้นปีสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ดังตารางกำหนดการแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศคณะฯ กำหนดการสอบสมรรถนะในแต่ละชั้นปีสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต Read More »

ตรวจสอบรายนามบัณฑิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 (ผู้สำเร็จการศึกษา 2564) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตรวจสอบรายนามบัณฑิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 (ผู้สำเร็จการศึกษา 2564) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลิก >> https://www.oreg.rmutt.ac.th/?p=20692 <<

ตรวจสอบรายนามบัณฑิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 (ผู้สำเร็จการศึกษา 2564) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Read More »

ประกาศฯ ตารางสอบกลางภาคและปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องตารางสอบกลางภาคและปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ด้วย ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ปรับปรุง กำหนดเปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ได้กำหนดให้มีการสอบกลางภาคและปลายภาคของนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จึงขอประกาศฯ ตารางสอบกลางภาคและปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ดังตารางสอบแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศฯ ตารางสอบกลางภาคและปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต Read More »

ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564 ตอบแบบสำรวจการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564 ตอบแบบสำรวจการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 และวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2566 วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันฝึกซ้อมใหญ่และจุดรายงานตัว วันซ้อมย่อย วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 รอบบ่าย – คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – คณะศิลปกรรมศาสตร์ – คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ – คณะพยาบาลศาสตร์ – คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 รอบบ่าย – จุดรายงานตัว  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน – จุดรายงานตัว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – จุดรายงานตัว คณะศิลปกรรมศาสตร์ – จุดรายงานตัว

ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564 ตอบแบบสำรวจการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร Read More »

กำหนดการลงทะเบียนขั้น ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โหลดคู่มือขั้นตอนการลงทะเบียน ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 https://www.oreg.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=1904 นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ลงทะเบียนเรียน : 18-19 พฤศจิกายน 2565 เปิดภาคการศึกษาที่ 2 : 28 พฤศจิกายน 2565 ชำระค่าลงทะเบียน : 3-9 ธันวาคม 2565 สอบกลางภาค : 21-29 มกราคม 2566 สอบปลายภาค : 20 มีนาคม – 2 เมษายน 2566 รายวิชาสำหรับการลงทะเบียน

กำหนดการลงทะเบียนขั้น ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Read More »

ประกาศรับสมัครนักศึกษา Part-Time ปีงบประมาณ 2566

ประกาศรับสมัครนักศึกษา Part-Time ปีงบประมาณ 2566 นักศึกษาผู้สนใจสามารถ Scan QR Code เพื่อกรอกใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารดังแจ้งไว้ในใบสมัครนี้ นักศึกษาสามารถนำเอกสารใบสมัครส่งได้ที่งานกิจการนักศึกษาตั้งแต่วันนี้ – 7 ตุลาคม 2565 เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัครคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานในคณะพยาบาลศาสตร์ (กรณีนักศึกษาร่วมโครงการ) รูปถ่าย นศ. 1 รูป สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ชุด สำเนาบัญชีธนาคาร 1 ชุด สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด  

ประกาศรับสมัครนักศึกษา Part-Time ปีงบประมาณ 2566 Read More »