ประกาศยกย่องเชิดชูอาจารย์

ประกาศยกย่องเชิดชูอาจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข หิงคานนท์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (วาระที่2)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข หิงคานนท์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (วาระที่2)

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข หิงคานนท์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (วาระที่2) Read More »

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิญญา เพียรพิจารณ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิญญา เพียรพิจารณ์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิญญา เพียรพิจารณ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Read More »

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์รุจาภา จิระประดิษฐ์ผล ได้รับการรับรองมาตรฐานอาจารย์ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพ RMUTT-PSF

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 มีมติพิจารณารับรองการประเมินมาตรฐานอาจารย์ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี (Rajamangala University of Technology Thanyaburi Professional Standards Framework : RMUTT-PSF) ระดับที่ 2 (RMUTT-PSF II) อาจารย์รุจาภา จิระประดิษฐ์ผล อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับการรับรองมาตรฐานอาจารย์ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Rajamangala University of Technology Thanyaburi Professional Standards Framework : RMUTT-PSF) https://www.rmutt.ac.th/2023/10/26/psf-2/

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์รุจาภา จิระประดิษฐ์ผล ได้รับการรับรองมาตรฐานอาจารย์ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพ RMUTT-PSF Read More »

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิปภา ภุมมารักษ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิปภา ภุมมารักษ์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิปภา ภุมมารักษ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Read More »

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุภา โพผา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุภา โพผา อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุภา โพผา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Read More »

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพภัสสร วิเศษ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพภัสสร วิเศษ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพภัสสร วิเศษ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Read More »

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาสวรรค์ ชูหา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาสวรรค์ ชูหา อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาสวรรค์ ชูหา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Read More »

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.สิริลักษณ์ ซื่อสัตย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริลักษณ์ ซื่อสัตย์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.สิริลักษณ์ ซื่อสัตย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Read More »