ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยชญ์รวินทร์ จรบุรมย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยชญ์รวินทร์ จรบุรมย์

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์