ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์ แน่นอุดร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์ แน่นอุดร

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์