ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS4 Direct Admission (รับตรงอิสระ) ปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
รอบ TCAS4 Direct Admission (รับตรงอิสระ)
ประจำปีการศึกษา 2567
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์

 • ปฏิทินการรับสมัคร (คลิก)
  • 27-30 พฤษภาคม 2567 ปิดรับสมัคร
  • 27 พฤษภาคม -3 มิถุนายน ตรวจสุขภาพ ณ รพ.รัฐบาล หรือ รพ.เอกชน
  • 1  มิถุนายน 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  • 4 มิถุนายน 2567 สอบสัมภาษณ์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ (Onsite Only) เริ่มลงทะเบียน 08.30 น.
   • เตรียมความพร้อม
    • ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามสากลนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน เช่น ชุดนักเรียน/นักศึกษาจากสถานศึกษาเดิม หรือชุดสุภาพ (ห้ามสวมเสื้อยืดคอกลม กระโปรงยีนส์ หรือกางเกงยีนส์)
    • แสดงตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน หรือแอปพลิเคชัน ThaID หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ (มีรูปถ่ายและบัตรยังไม่หมดอายุ)
    • เตรียม สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (6 ภาคการศึกษา)
    • เตรียม แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพสำหรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อประกอบการพิจารณาสัมภาษณ์
    • Portfolio (ถ้ามี)
   • รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2567 สนามสอบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Google map คลิก
    • ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ลำดับที่ 1-300 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08:30 น. สนามสอบ คณะพยาบาลศาสตร์
    • ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ลำดับที่ 301-597 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 12:30 น. สนามสอบ คณะพยาบาลศาสตร์
  • 6 มิถุนายน 2567 ประกาศผลสัมภาษณ์
   • 1 กรกฎาคม 2567 เปิดภาคการศึกษา 2567
   • จำนวนรับ 50 ที่นั่ง

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปฏิบัติ ดังนี้
1.ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดำเนินการตรวจสุขภาพ ตามหัวข้อใน แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพสำหรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สามารถดาวน์โหลดได้ที่ bit.ly/RMUTTHealthReport สามารถตรวจสุขภาพได้ที่ โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน (ไม่รับพิจารณาผลการตรวจจากคลินิก)

2.ผู้มีรายชื่อลงทะเบียนและรายงานตัว รับคำชี้แจงเตรียมการสัมภาษณ์ได้ที่ช่องทางไลน์กลุ่ม หลังจากตอบแบบสอบถาม ตาม QR Code ดังแนบ https://forms.office.com/r/9GVe86FY0J ในวันที่ 1 มิถุนายน 2567 กรณีที่ไม่สามารถเข้ากลุ่ม Line ได้สามารถติดต่อที่ facebook แฟนเพจ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จะตรวจสอบข้อมูล ผลการตรวจสุขภาพสำหรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบการสัมภาษณ์ในวันสอบสัมภาษณ์

4. การสอบสัมภาษณ์เป็นรูปแบบเผชิญหน้า (Onsite) ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เท่านั้น

5. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ จะติดต่อเพื่อสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามรายชื่อในประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่ได้รายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
รอบ TCAS4 Direct Admission (รับตรงอิสระ) เวลา 16.30 น.

แชร์ไปยัง FACEBOOK