ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรัตน์ มากเทพพงษ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรัตน์ มากเทพพงษ์

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์