ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2567

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2567

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป เลขที่ตำแหน่ง 6730201
ตำแหน่ง                   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
หน่วยงานที่บรรจุ         คณะพยาบาลศาสตร์
อัตราค่าจ้าง                14,950  บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

  1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก

2.1      ผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการอำนวยการและกำกับนโยบายคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การบริหารงานบุคคลคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2559

ขั้นตอน กิจกรรม วันที่ดำเนินการ จำนวนวัน ทำการ ผู้รับผิดชอบ
1. ประชาสัมพันธ์ 5-13 มิ.ย.67 7 วัน งานบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
2. รับสมัครด้วยตนเอง ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี https://maps.app.goo.gl/BQAdTnonC1PHXRo87 5-13 มิ.ย.67 (เว้นวันหยุดราชการ) 7 วัน
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก พร้อมวันเวลาและสถานที่ 14 มิ.ย.67 1 วัน
4. ดำเนินการคัดเลือก

4.1 ประเมินครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ)

4.2 ประกาศผลการประเมินครั้งที่ 1

4.3 ประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

4.4 ประกาศผลการประเมินครั้งที่ 2

4.5 รับรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ

 

17 มิ.ย.67

18 มิ.ย.67

20 มิ.ย.67

21 มิ.ย.67

1 ก.ค.67

 

1 วัน

1 วัน

1 วัน

1 วัน

1 วัน

  1. การรับสมัคร
    • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองพร้อมหลักฐานให้ครบถ้วน ณ งานบุคลากร ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต – นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ระหว่างวันที่ 5 – 13 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 -12.00 น. และ 13.00 -15.30 น.เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 3119

ใบสมัครคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานในคณะพยาบาลศาสตร์
ใบสมัครคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานในคณะพยาบาลศาสตร์

 

แชร์ไปยัง FACEBOOK