ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาณ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต TCAS4 Direct Admission (รับตรงอิสระ) ปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ที่

มีสิทธิ์เข้าศึกษา

รอบ TCAS4 Direct Admission (รับตรงอิสระ)
ประจำปีการศึกษา 2567
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดําเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS4 Direct Admission (รับตรงอิสระ) แล้วนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับ ปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS4 Direct Admission (รับตรงอิสระ) ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศฯ และให้ผู้สอบผ่าน สัมภาษณ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาดําเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

1.บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา : วันที่ 8-14 มิถุนายน 2567 ให้ผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน อ่านคู่มือการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ออนไลน์ ประจําปีการศึกษา 2567 ที่เว็บไซต์ https://oreg.rmutt.ac.th/?page_id=7648 ก่อนดําเนินการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ นักศึกษาผ่านเว็บไซต์นี้ โดย

  • เลือกหัวข้อ ระบบนักศึกษาใหม่
  • คลิก บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่
  • Upload เอกสาร การบันทึกข้อมูลส่วนตัวลงในทะเบียนประวัตินักศึกษา ผ่านเว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th ถือเป็นส่วนหนึ่ง ของการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หากผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษารายใดไม่บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา หรือบันทึกข้อมูลเป็นเท็จ ไม่ครบถ้วนจะถือว่าการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรียังไม่สมบูรณ์
  • ให้นักศึกษาทุกคนจัดส่ง รข01 ขอแจ้งรูปแบบการค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน (นักศึกษาใหม่)ทางไปรษณีย์ มาที่คณะพยาบาลศาสตร์ 39 หมู่ที่ 1 ถ.รังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110 0806000793 หรือทางอีเมล์ nursing@rmutt.ac.th

3. ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 8-30 มิถุนายน 2567

ให้ผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาเรียบร้อยแล้ว ดําเนินการ ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามกําหนดการทุกขั้นตอนให้ครบถ้วน จึงจะมีสถานะเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์
ด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
– พิมพ์ใบแจ้งยอดชําระเงิน
– ชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า 1,000.- บาท ภายในวันที่ที่กําหนดไว้ในใบแจ้งยอดชําระเงิน
– ชําระเงินค่าบํารุงการศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียน
ภายในวันที่ที่กําหนดไว้ในใบแจ้งยอดชําระเงิน อัพโหลดเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาออนไลน์เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th

4.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และเปิดภาคการศึกษา

  • มหาวิทยาลัย : 20 มิถุนายน 2567
  • คณะพยาบาลศาสตร์ : 21 มิถุนายน 2567
  • เปิดภาคการศึกษา 1 กรกฎาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา

วันที่ 6 มิถุนายน 2567

แชร์ไปยัง FACEBOOK