ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2567

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2567

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2567 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนุบสนุน ครั้งที่ 2/2567  ระหว่าง วันที่ 5-13 มิถุนายน 2567 ซึ่งการรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้วนั้น

ในการนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนันสนุน ครั้งที่ 2/2567 ทดสอบความรู้ความสามารถวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ปรากฎตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

 

แชร์ไปยัง FACEBOOK