พยาบาล

ศึกษาดูงานวิชาชีพพยาบาล สภาการพยาบาล

ศึกษาดูงานวิชาชีพพยาบาล สภาการพยาบาลวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ สภาการพยาบาล ติวานนท์ อำเภอเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

ศึกษาดูงานวิชาชีพพยาบาล สภาการพยาบาล Read More »

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 TCAS2 (โควตา)

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 TCAS2 (โควตา) คุณสมบัติผู้สมัคร 1. นักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาค โรงเรียนเครือข่าย โครงการความสามารถพิเศษ หรือเขตพิเศษของประเทศที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6) ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่มีสิทธิ์สมัคร เช็คได้ที่ https://tcas.rmutt.ac.th/student/register.php2. นักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่กำหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครฯ ปีการศึกษา 25623. สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 4. ตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์5. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 เทอม วิธีการสมัคร https://drive.google.com/file/d/1yCzUK8GeHLFEXzec6kBhM_nwB53qRb7Y/view รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 – 23 มีนาคม 2562 ผ่านระบบ https://tcas.rmutt.ac.th/, ข้อมูลเพิ่มเติมhttps://www.oreg.rmutt.ac.th/?page_id=3265 ยืนยันสิทธิ์ TCAS ได้ที่ MyTcas.com หลักเกณฑ์การรับสมัคร :ใช้ O-NET 30% , GAT 20% , PAT2

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 TCAS2 (โควตา) Read More »

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 กิจกรรม TCAS63 รอบ 2 (โควต้า) รอบ 3 (รับตรงร่วมกัน) รอบ 4 (Admission) รอบ 5 (รับตรงอิสระ) หลักเกณฑ์ 1.ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 10 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 10 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ไม่ต่ำกว่า 8 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ไม่ต่ำกว่า 4 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 10 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต มีผลการสอบแต่ละกลุ่มสาระไม่ต่ำกว่า 2 2.GPAX= 20% 3.คะแนน O-net

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 Read More »

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมรับรองสถาบันการศึกษา 20180228

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมรับรองสถาบันการศึกษา จากสภาการพยาบาล ณ วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ 2561

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมรับรองสถาบันการศึกษา 20180228 Read More »

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 TCAS 2 (โควต้า)

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 TCAS 2 (โควต้า) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.00 ขั้นไป ใช้คะแนนในการคัดเลือกดังนี้ 1. GPAX 20 % 2. O-NET 30 % 3. GAT 20 % 4. PAT2 30% 5. สอบสัมภาษณ์ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร ไม่มีโรคติดต่อ ไม่มีโรคจิตเวช ที่เป็นอุปสรรค์ต่อการปฏิบัติการพยาบาล ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร ดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 30 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2561 สมัครทางเว็ปไซต์ ข้อมูลรับสมัครและรายละเอียดของหลักสูตรได้ที่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต – คณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 TCAS 2 (โควต้า) Read More »

คณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย ระบบยืม-คืนหนังสือ และสมัครชิกระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ่านทาง http://www.opac.rmutt.ac.th/main/index.aspx ระบบสารสนเทศต่างๆภายในมหาวิทยาลัย เช่น WIFI-RMUTT RMUTT mail  และระบบ Intranet Outlook ฯลฯ

คณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย Read More »

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 3/2559

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ณ ห้องบรรยายตันติวงศ์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย(คลองหก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 3/2559 Read More »

การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่2/2559

การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่2/2559 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่2/2559 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่2/2559 Read More »

ประชุมโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์

ประชุมโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอเชิญวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ เป็นสถาบันพี่เลี้ยง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558

ประชุมโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ Read More »