รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการประจำปี 2565

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. ตำแหน่งที่รับสมัครและหน่วยงานที่สังกัด
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

  1. วุฒิปริญญาโท (วุฒิพยาบาล) อัตราเงินเดือน 28,880  บาท
  2. วุฒิปริญญาโท (สาขาที่เกี่ยวข้อง) อัตราเงินเดือน 26,250  บาท
  3. วุฒิปริญญาเอก (วุฒิพยาบาล) อัตราเงินเดือน 34,650  บาท
  4. วุฒิปริญญาเอก (สาขาที่เกี่ยวข้อง) อัตราเงินเดือน 31,500  บาท

ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานด้านงานสอน งานวิจัย งานบริการทางวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานอื่นใดที่กำหนดให้เป็นภาระงานตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย

 1. ภาควิชาที่รับสมัคร ได้แก่
  • ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
  • ภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
  • ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
  • ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
 1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
  • ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
   ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ อำนวยการและกำกับนโยบาย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การบริหารงานบุคคลคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้
  • (ก) คุณสมบัติทั่วไป
   • (1) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
   • (2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
  • (ข)   ลักษณะต้องห้าม
   • (1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
   • (2) เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรคที่กำหนดในกฎ ก.พ.อ.
   • (3)  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามประกาศนี้หรือกฎหมายอื่น
   • (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
    (5) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
   • (6) เป็นบุคคลล้มละลาย
   • (7) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
   • (8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
   • (9) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอื่น
   • (10) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของรัฐ
   • สำหรับพระภิกษุ แม่ชี นักบวช คณะพยาบาลศาสตร์ไม่รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 1. การรับสมัครคัดเลือก
 2. กำหนดการเกี่ยวกับการดำเนินการสอบคัดเลือก
  • รับสมัคร ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 – 2 ของทุกเดือน ในวันเวลาราชการ
  • ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร  สัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก  วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน
  • สอบสัมภาษณ์  วันศุกร์สุดท้ายของทุกเดือน
 3. เงื่อนไขการรับสมัคร
  • การสมัครครั้งนี้ ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องกรอกใบสมัครด้วยตนเองและส่งเอกสารกลับทางไปรษณีย์มายัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต – นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12110 โดยถือวันที่ประทับตราของไปรษณีย์ที่ได้รับเอกสารไม่เกินวันที่ปิดรับสมัคร หรือ
  • ผู้สมัครสอบคัดเลือกส่งเอกสารโดยการ Scan ใบสมัครและหลักฐานมายัง E-mail: hr.nursing@rmutt.ac.th และให้นำใบสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัครตัวจริงมาในวันที่สอบคัดเลือก
  • ผู้สมัครสอบคัดเลือกสามารถสมัครได้เพียง 1 ภาควิชา ของตำแหน่งเท่านั้น เมื่อสมัครแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
  • ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริงพร้อมทั้งแนบหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร กรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครแนบไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของคณะพยาบาลศาสตร์ จะถือว่าผู้สมัครสอบ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและจะไม่มีสิทธิเข้าสอบ
  • ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีผลคะแนนการสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ซึ่งคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่มาตรฐานที่กำหนด โดยยื่น ณ วันที่มารายงานตัว หากไม่มีผลภาษาอังกฤษ จะยังไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง จนกว่าจะมีผลดังนี้
   เกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษที่กำหนด
   ปริญญาโท ปริญญาเอก
   1. TOEFL
   • (Internet – based test)
   30 32
   2. IELTS 4.0 4.5
   3.TOEIC 350 400
   4.RT-TEP 4.0 4.5

   ทั้งนี้ หลักฐานแสดงผลการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษที่นำมายื่นต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นเอกสารและหลักฐาน (กรณีที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ประกาศผลสอบ)

   สำหรับผู้ที่ต้องการสอบ RT –TEP ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษในการสมัครสอบ สามารถสมัครสอบได้ที่ www.Training.rmutt.ac.th (ตารางทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ Password (RT-TEP) – Academic Service and Training ARIT@RMUTT )หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 02-549 3085

 4. เอกสารที่ต้องแนบในการสมัคร
 • สำเนาใบปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์และระดับปริญญาโท  – ปริญญาเอก ตามสาขาที่ประกาศรับสมัคร
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์
 • สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดำ แต่งกายสุภาพ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1 ที่ไม่หมดอายุ
 • หนังสือรับรองประสบการณ์ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาลที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษาจากสถาบันที่เคยปฏิบัติงาน
 1. รูปแบบการสอบ
  • การสอบสัมภาษณ์หรือการสอบลักษณะอื่นๆตามที่กำหนด
 1. ประกาศผลสอบคัดเลือก
  • คณะพยาบาลศาสตร์จะประกาศผลการสอบทางป้ายประกาศคณะพยาบาลศาสตร์และทางเว็บไซต์  www.nurse.rmutt.ac.th  ภายหลังการสัมภาษณ์ภายใน 30 วัน
 2. เกณฑ์การตัดสิน
  • ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนการสอบ ดังนี้
   • คะแนนการทดสอบของแต่ละตำแหน่งต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80
 3. การบรรจุแต่งตั้ง
  • ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามลำดับในบัญชีผู้ผ่านสอบคัดเลือกโดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กำหนดไว้ในข้อ 1
  • บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ให้ยกเลิกไปหรือสิ้นไปเมื่อคัดเลือกครบกำหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครครั้งใหม่ในสาขาวิชาเดียวกัน
 4. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้
  • ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้จะต้องทำสัญญาจ้างตามประกาศคณะกรรมการอำนวยการและกำกับนโยบายคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การบริหารงานบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2559 และต้องปฏิบัติตามข้อตกลงภาระงานซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างทำงาน
 5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบุคลากรและงานแผน
  • โทร 02-549-3119
  • ทาง E-mail hr.nursing@rmutt.ac.th
  • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ที่ 1 ถ.รังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการประจำปี 2565

 

ใบสมัครคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานในคณะพยาบาลศาสตร์
แชร์ไปยัง FACEBOOK