รางวัลและผลงาน

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข หิงคานนท์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (วาระที่2)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข หิงคานนท์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (วาระที่2)

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข หิงคานนท์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (วาระที่2) Read More »

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดเรียงความวันแม่ \”หัวข้อแม่ของฉันคือที่หนึ่ง\”

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดเรียงความวันแม่ \”หัวข้อแม่ของฉันคือที่หนึ่ง\” แก่นางสาวประภาภรณ์ เทพเนาว์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดเรียงความวันแม่ \”หัวข้อแม่ของฉันคือที่หนึ่ง\” Read More »

แจ้งผลการพิจารณาขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

สภาการพยาบาลขอแจ้งผลการพิจารณาขอรับรองสถาบันของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2563  

แจ้งผลการพิจารณาขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ Read More »

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ปีการศึกษา2562

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ปีการศึกษา2562นางสาวรสสุคนธ์ จงรักษ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็น นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปี 2562เนื่องใน พิธีไหว้ครู 2562 วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2562

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ปีการศึกษา2562 Read More »

ศิษย์เก่าดีเด่น รางวัล “มหิดลทยากร” รองศาสตราจารย์สุนทรี ภานุทัต

รองศาสตราจารย์สุนทรี ภานุทัต ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น รางวัล “มหิดลทยากร” ประจำปี 2562 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศเชิดชูเกียรติผู้มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรม คุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และประสบผลสำเร็จทางด้านวิชาการ และการดำรงชีวิต เป็นที่ยอมรับ ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ชาวมหาวิทยาลัยมหิดล และสาธารณชนทั่วไป โดยในปี 2562 ได้มีมติมอบรางวัล“มหิดลทยากร” ให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์สุนทรี ภานุทัต ทั้งนี้ศิษย์เก่าได้เข้ารับรางวัลในงาน 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวณิช สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ศิษย์เก่าดีเด่น รางวัล “มหิดลทยากร” รองศาสตราจารย์สุนทรี ภานุทัต Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ทิฆัมพร มัจฉาชีพ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ผู้สอนปฏิบัติดีเด่น (Hands On)

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ทิฆัมพร มัจฉาชีพ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ผู้สอนปฏิบัติดีเด่น (Hands On)เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ทิฆัมพร มัจฉาชีพ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ผู้สอนปฏิบัติดีเด่น (Hands On) Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ณัฐนาฏ เร้าเสถียร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ณัฐนาฏ เร้าเสถียร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทโปสเตอร์ กลุ่มอาจารย์/เจ้าหน้าที่ โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ณัฐนาฏ เร้าเสถียร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Read More »