ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการไหว้ครูและทำบุญตักบาตร คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2563 (ช่วงที่สอง พิธีไหว้ครู)

ตัวแทนนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรม ไหว้ครู โดยมี รองศาสตราจารย์พูลสุข หิงคานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร  คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรม ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2563

โครงการไหว้ครูและทำบุญตักบาตร คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2563 (ช่วงที่หนึ่ง ทำบุญตักบาตร)

รองศาสตราจารย์พูลสุข หิงคานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร และตัวแทนนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกัน ทำบุญตักบาตร ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2563

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม วัดหว่านบุญ ปีการศึกษา 2562

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม วัดหว่านบุญ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ปีการศึกษา2562

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ปีการศึกษา2562นางสาวรสสุคนธ์ จงรักษ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็น นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปี 2562เนื่องใน พิธีไหว้ครู 2562 วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2562