Meenakan

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565 ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึง 4 มีนาคม 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก เพื่อดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผ่านช่องทางออนไลน์ ในวันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ) ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 มีนาคม 2565 ทางเว็ปไซต์ของคณะพยาบาลศาสตร์ http://www.nurse.rmutt.ac.th

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ Read More »

เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยพยาบาล เรื่องจริยธรรมการบริการที่ประทับใจ

ขอเรียนเชิญ ผู้ช่วยพยาบาล/ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยพยาบาล เรื่องจริยธรรมการบริการที่ประทับใจ ในวันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. -12.00 น. (ช่องทางออนไลน์) โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไม่เสียค่าลงทะเบียน * จำนวน 100 ที่นั่ง เปิดรับลงทะเบียนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2565

เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยพยาบาล เรื่องจริยธรรมการบริการที่ประทับใจ Read More »

ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ดร.พูลสุข หิงคานนท์ ได้รับตำแหน่ง กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยเชียงราย

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ลงนามแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ดร.พูลสุข หิงคานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นกรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยเชียงราย ตั้งแต่วันที่4 พฤศจิกายน 2564

ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ดร.พูลสุข หิงคานนท์ ได้รับตำแหน่ง กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยเชียงราย Read More »

พิธีมอบเข็มสัญลักษณ์บัณฑิตพยาบาล แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 1

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเข็มสัญลักษณ์บัณฑิตพยาบาล แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 1 โดยมีนายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข หิงคานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องอเนกประสงค์ #คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 2 มีนาคม 2565 https://www.youtube.com/watch?v=cvuUph_PPME

พิธีมอบเข็มสัญลักษณ์บัณฑิตพยาบาล แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 1 Read More »

ผลงานวิจัย (Best Practice) สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่

ที่ประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส 2565 (รูปแบบ Onsite และ Online) สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ ห้องพัชรกิติยาภา ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ มอบรางวัล Best Practice แด่ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Breitling Replica Cartier Replica IWC Replica Panerai Replica Omega Replica  

ผลงานวิจัย (Best Practice) สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ Read More »

นักศึกษาได้รับรางวัล “นวัตกรรมนิสิตนักศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่นปี 2564 (5 สถาบันอุดมศึกษา)

ที่ประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส 2565 (รูปแบบ Onsite และ Online) สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ ห้องพัชรกิติยาภา ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ Cheap Hublot Replica Hublot Replica Watches IWC Replica Watches Panerai Replica Watches Panerai Replica Replica Watches Cheap Breitling Replica Breitling Replica Watches มอบรางวัล นวัตกรรมนิสิตนักศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น ปีการศึกษา 2564 (สถาบันอุดมศึกษา) นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นักศึกษาได้รับรางวัล “นวัตกรรมนิสิตนักศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่นปี 2564 (5 สถาบันอุดมศึกษา) Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ประกวดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่เข้ารอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา นางสาวกมลรัตน์ อรุณโน, นางสาวหทัยกาญจน์ บัวภู่, นางสาวสุภัชญา เป็นพุ่ม, นางสาวอรยา อยู่ยัง, นางสาวพรรัตน์ ลาวัลย์, นางสาวศศิธร ภานุรักษ์, นางสาวอัศฎาพสิษฐ์ ทศราช, นางสาวสร้อยฟ้า วงค์ชัย ทีมนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ส่งประกวดนวัตกรรมหรือโครงการเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ประจำปี 2565 ผลงานเข้ารอบชิงชนะเลิศ วันที่ 26 มกราคม 2565 จาก เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่  

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ประกวดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่เข้ารอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2565 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ได้รับผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564

ประกาศรายชื่อผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ได้รับผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564  (เฉพาะนักศึกษาที่ส่งแบบยืนยันการเบิกเงิน ภาคเรียนที่ 2/2564 เรียบร้อยแล้วเท่านั้น) ตรวจสอบรายชื่อ ครั้งที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อ ครั้งที่ 2 ตรวจสอบรายชื่อ (ครั้งที่ 3) หากตรวจสอบแล้วไม่มีรายชื่อทั้ง 3 รอบ ให้นักศึกษาติดต่อที่ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 7 มกราคม 2565 02 549 3684 และ 02 549 3674 ขั้นตอนการกู้ยืมภาคเรียนที่ 2/2564 สิ้นสุดแล้ว นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ประกาศรายชื่อผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ได้รับผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 Read More »