แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษา

แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ
สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคน ให้ดำเนินการตรวจร่างกาย เจาะเลือดและเอกซเรย์ที่โรงพยาบาลของรัฐบาลหรือ
เอกชน (ไม่รับพิจารณาผลการตรวจจากคลินิก) โดยนำเอกสารฉบับนี ให้แพทย์ผู้ตรวจกรอกผลการตรวจร่างกาย
และผลประกอบการวินิจฉัยโรค ตามแบบรายงานผลการตรวจสุขภาพนี้ และลงนามเป็นหลักฐานพร้อมทั้งประทับตรา
โรงพยาบาลตรงลายมือชื่อแพทย์ผู้ตรวจ 
โหลดได้ที่ https://bit.ly/NS-RMUTTHealthReport

เขียนกำกับลำดับที่สอบ (ดูได้จากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่ 15 เมษายน 2565) 
ลงในเอกสารมุมขวาของเอกสาร จัดส่งได้ที่ E-mail nursing@rmutt.ac.th
จัดส่งได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน จนถึง 22 เมษายน 2565 เท่านั้น

แชร์ไปยัง FACEBOOK