TCAS3

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาณ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต TCAS รอบที่ 2 โควตา (Quota) ปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ที่ มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ TCAS2 โควตา (Quota) ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดําเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS2 โควตา (Quota) แล้วนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับ ปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS2 โควตา (Quota)  ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศฯ และให้ผู้สอบผ่าน สัมภาษณ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาดําเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 1.บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา : วันที่ 30 มีนาคม – 7 เมษายน 2567 ให้ผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน อ่านคู่มือการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ออนไลน์ ประจําปีการศึกษา 2567 ที่เว็บไซต์ https://oreg.rmutt.ac.th/?page_id=7648 ก่อนดําเนินการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ นักศึกษาผ่านเว็บไซต์นี้ โดย เลือกหัวข้อ […]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาณ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต TCAS รอบที่ 2 โควตา (Quota) ปีการศึกษา 2567 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS 2 (โควตา) ปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS2 (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิทินการรับสมัคร (คลิก) 1 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2567  ปิดรับสมัคร 16 มีนาคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 23 มีนาคม 2567 สอบสัมภาษณ์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ (Onsite Only) เริ่มลงทะเบียน 09.00 น.  เตรียม บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ (มีรูปถ่ายติดและบัตรยังไม่หมดอายุ) เตรียม สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (เทอมล่าสุด) เตรียม แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพสำหรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี Portfolio (ถ้ามี) ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แต่งกายด้วยชุดสุภาพ  เช่น ชุดนักเรียน/นักศึกษาจากสถานศึกษาเดิม รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 23 มีนาคม 2567 สนามสอบ คณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS 2 (โควตา) ปีการศึกษา 2567 Read More »

ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2567 ระบบการคัดเลือกด้วยวิธิการสัมภาษณ์ (ไม่ใช้คะแนน TGAT TPAT A-Level 9 วิชาสามัญ) คุณสมบัติ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง (กรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ต้องสำเร็จจากสถานศึกษาเดิมก่อนวันเปิดภาคการศึกษา) เป็นหญิงหรือชาย และมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี บริบูรณ์นับถึงวันเปิดการศึกษา น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัมส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร สุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (โดยมีใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาเวชกรรม ว่าเป็นผู้ที่มีความแข็งแรงไม่เป็นโรคหรือเป็นผู้มีความพิการ และไม่ติดสารเสพติดอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา) เป็นผู้ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล ให้ต้องจำคุก กำหนดการรับสมัคร จัดส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ 1 ธันวาคม 2566 – 7 พฤษภาคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 10 พฤษภาคม 2567 สอบคัดเลือก 18 พฤษภาคม 2567 สัมภาษณ์

ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2567 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาณ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบ TCAS 3 (Admission) ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ที่ มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ TCAS3 Admission ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดําเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2566 รอบ TCAS3 Admission แล้วนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับ ปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2566 รอบ TCAS3 Admission ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศฯ และให้ผู้สอบผ่าน สัมภาษณ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาดําเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 1.บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา : วันที่ 12 – 30 มิถุนายน 2566 ให้ผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน อ่านคู่มือการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ออนไลน์ ประจําปีการศึกษา 2566 ที่เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th ก่อนดําเนินการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ นักศึกษาผ่านเว็บไซต์นี้ โดย เลือกหัวข้อ ระบบนักศึกษาใหม่ คลิก บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ Upload

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาณ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบ TCAS 3 (Admission) ปีการศึกษา 2566 Read More »

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารอบ TCAS3 (Admission) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระบบ Thai University Central Admission System : TCAS ตามระบบ TCAS3 Admission (รับตรงร่วมกัน) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คุณสมบัติ กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาทั่วประเทศ ในเทอมสุดท้าย ในปีการศึกษา 2564 หรือสำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน (ไม่รับ กศน.) ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ปีการศึกษา 2565 โดยใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลักของผู้สมัครในการลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว เริ่มวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ที่เว็บไซต์ TCAS65 – ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 (mytcas.com) มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคการศึกษา และ 6 ภาคการศึกษา 2.00 ขึ้นไป

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารอบ TCAS3 (Admission) ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2562 TCAS3 (รับตรงร่วมกัน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2562 TCAS3 (รับตรงร่วมกัน) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 10 พฤษภาคม 2562 ผ่านเว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ www.nurse.rmutt.ac.th สอบสัมภาษณ์ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสอบสัมภาษณ์ พย.บ.1-105 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 17 พฤษภาคม 2562 ยืนยันสิทธิ์ 13 พฤษภาคม 2562 ผ่านเว็บไซต์ สละสิทธิ์ 17-18 พฤษภาคม 2562 ผ่านเว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 17 พฤษภาคม 2562 ผ่านเว็บไซต์ บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ/ชำระเงิน 17 พฤษภาคม – 28 พฤษภาคม 2562 ผ่านเว็บไซต์ ติดต่อขอกู้กองทุน ปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้ ตามข้อมูลทาง https://nurse.rmutt.ac.th/?page_id=5949 อัพโหลดเอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียน 17 พฤษภาคม – 28 พฤษภาคม 2562  ผ่านเว็บไซต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2562 TCAS3 (รับตรงร่วมกัน) Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบTCAS3, TCAS5 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบTCAS3, TCAS5 ปีการศึกษา 2561 ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน 14 – 18 มิ.ย. 2561 ส่งใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 19 มิ.ย. 2561 เข้าหอพัก 19 มิ.ย.2561 เปิดภาคการศึกษา 25 มิ.ย. 2561 ตรวจสุขภาพ 4 ส.ค. 2561 TCAS3 TCAS5  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบTCAS3, TCAS5 ปีการศึกษา 2561 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2561 TCAS 3 (รับตรงร่วมกัน ผ่านทปอ.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2561 TCAS 3 (รับตรงร่วมกัน ผ่านทปอ.) สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ 14 มิ.ย. 2561 ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน 14 – 18 มิ.ย. 2561 ส่งใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 19 มิ.ย. 2561 เปิดภาคการศึกษา 25 มิ.ย. 2561 ตรวจสุขภาพ 4 ส.ค. 2561 เอกสารที่ต้องเตรียม บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้ (มีรูปถ่าย) ระเบียนแสดงผลการการเรียน พร้อมสำเนา (ม.6 เกรดเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา) ขนาดA4 1 ชุด (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) สำเนา ใบประกาศเกียรติคุณ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2561 TCAS 3 (รับตรงร่วมกัน ผ่านทปอ.) Read More »