TCAS3

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารอบ TCAS3 (Admission) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระบบ Thai University Central Admission System : TCAS ตามระบบ TCAS3 Admission (รับตรงร่วมกัน) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คุณสมบัติ กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาทั่วประเทศ ในเทอมสุดท้าย ในปีการศึกษา 2564 หรือสำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน (ไม่รับ กศน.) ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ปีการศึกษา 2565 โดยใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลักของผู้สมัครในการลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว เริ่มวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ที่เว็บไซต์ TCAS65 – ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 (mytcas.com) มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคการศึกษา และ 6 ภาคการศึกษา 2.00 ขึ้นไป …

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารอบ TCAS3 (Admission) ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2562 TCAS3 (รับตรงร่วมกัน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2562 TCAS3 (รับตรงร่วมกัน) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 10 พฤษภาคม 2562 ผ่านเว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ www.nurse.rmutt.ac.th สอบสัมภาษณ์ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสอบสัมภาษณ์ พย.บ.1-105 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 17 พฤษภาคม 2562 ยืนยันสิทธิ์ 13 พฤษภาคม 2562 ผ่านเว็บไซต์ สละสิทธิ์ 17-18 พฤษภาคม 2562 ผ่านเว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 17 พฤษภาคม 2562 ผ่านเว็บไซต์ บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ/ชำระเงิน 17 พฤษภาคม – 28 พฤษภาคม 2562 ผ่านเว็บไซต์ ติดต่อขอกู้กองทุน ปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้ ตามข้อมูลทาง https://nurse.rmutt.ac.th/?page_id=5949 อัพโหลดเอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียน 17 พฤษภาคม – 28 พฤษภาคม 2562  ผ่านเว็บไซต์ …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2562 TCAS3 (รับตรงร่วมกัน) Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบTCAS3, TCAS5 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบTCAS3, TCAS5 ปีการศึกษา 2561 ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน 14 – 18 มิ.ย. 2561 ส่งใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 19 มิ.ย. 2561 เข้าหอพัก 19 มิ.ย.2561 เปิดภาคการศึกษา 25 มิ.ย. 2561 ตรวจสุขภาพ 4 ส.ค. 2561 TCAS3 TCAS5  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2561 TCAS 3 (รับตรงร่วมกัน ผ่านทปอ.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2561 TCAS 3 (รับตรงร่วมกัน ผ่านทปอ.) สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ 14 มิ.ย. 2561 ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน 14 – 18 มิ.ย. 2561 ส่งใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 19 มิ.ย. 2561 เปิดภาคการศึกษา 25 มิ.ย. 2561 ตรวจสุขภาพ 4 ส.ค. 2561 เอกสารที่ต้องเตรียม บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้ (มีรูปถ่าย) ระเบียนแสดงผลการการเรียน พร้อมสำเนา (ม.6 เกรดเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา) ขนาดA4 1 ชุด (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) สำเนา ใบประกาศเกียรติคุณ …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2561 TCAS 3 (รับตรงร่วมกัน ผ่านทปอ.) Read More »