ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ที่ มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ที่

มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2567

ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่าง วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 7 พฤษภาคม 2567 และดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2567 ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศฯ และให้ผู้สอบผ่าน สัมภาษณ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาดําเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

  1. ยืนยันสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 27 พฤษภาคม ถึง 5 มิถุนายน 2567 ในไลน์กลุ่ม https://forms.office.com/r/Fr7jx1Tp1W
  2. ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 6 ถึง 14 มิถุนายน 2567 ผ่านระบบบริการศึกษา oreg.rmutt.ac.th
  3. ปฐมนิเทศและเปิดการการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 วันที่ 24 มิถุนายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 00.01 น.

แชร์ไปยัง FACEBOOK