ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2567

 • กำหนดการรับสมัคร 
  • ช่วงการรับสมัคร 1 ธันวาคม 2566 – 7 พฤษภาคม 2567
  • 10 พฤษภาคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  • 18 พฤษภาคม 2567 สอบสัมภาษณ์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ (Onsite Only) เริ่มลงทะเบียน 08.30 น. 
   • แสดงตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน หรือแอปพลิเคชัน ThaID หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ (มีรูปถ่ายและบัตรยังไม่หมดอายุ)
   • เตรียม เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)
  • ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน เช่น ชุดนักเรียน/นักศึกษาจากสถานศึกษาเดิม หรือชุดสุภาพ (ห้ามสวมเสื้อยืดคอกลม กระโปรงยีนส์ หรือกางเกงยีนส์)
  • รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ แบบเผชิญหน้า ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 ณ สนามสอบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08:30 น. สนามสอบ  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 23 พฤษภาคม 2567 ประกาศผลสัมภาษณ์
  • 27 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2567 ยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา (ทาง Online)
  • 6-14 มิถุนายน 2567 ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ (ทาง Online)
  • ปฐมนิเทศ และเปิดภาคการศึกษา 24 มิถุนายน 2567

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปฏิบัติ ดังนี้
1.ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตรวจสอบรายชื่อ ลงทะเบียนและรายงานตัว รับคำชี้แจงเตรียมการสัมภาษณ์ได้ที่ช่องทางไลน์กลุ่ม หลังจากตอบแบบสอบถาม ตาม QR Code ดังแนบ https://forms.office.com/r/CNRtBd1zBV ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 กรณีที่ไม่สามารถเข้ากลุ่ม Line ได้สามารถติดต่อที่ Line Official “รับเข้าพยาบาลราชมงคล”

3. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จะตรวจสอบข้อมูลใบสมัครและเอกสารประกอบการสัมภาษณ์ในวันสอบสัมภาษณ์

4. การสอบสัมภาษณ์เป็นรูปแบบเผชิญหน้า (Onsite) ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เท่านั้น

5. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ จะติดต่อเพื่อสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามรายชื่อในประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่ได้รายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

ทั้งนี้ หากคณะพยาบาลศาสตร์ ตรวจพบในภายหลังว่าผู้สมัครปลอมเอกสารสิทธิ หรือปลอมเอกสารราชการ และทางพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์จากการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย หรือประกอบอาชีพ หรือภาพลักษณ์ของอาชีพในสถานบริการสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์จะเพิกถอนสิทธิ์การเข้าศึกษาและดำเนินคดีตามกฎหมาย

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

 

แชร์ไปยัง FACEBOOK