TCAS

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาณ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบ TCAS 2 (โควตา) ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ที่ มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ TCAS2 Quota (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดําเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2566 รอบ TCAS2 Quota แล้วนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับ ปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2566 รอบ TCAS2 Quota ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศฯ และให้ผู้สอบผ่าน สัมภาษณ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาดําเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 1.ผู้มีรายชื่อดังประกาศ เข้ากลุ่มไลน์ชั้นปี เพื่อรับข้อมูลการดำเนินการด้วยการคลิก >>  https://line.me/R/ti/g/VO5clapUKN  2.บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา : วันที่ 10 – 30 เมษายน 2566 ให้ผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน อ่านคู่มือการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ออนไลน์ ประจําปีการศึกษา 2566 ที่เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th ก่อนดําเนินการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ นักศึกษาผ่านเว็บไซต์นี้ …

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาณ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบ TCAS 2 (โควตา) ปีการศึกษา 2566 Read More »

แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ สำหรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ผู้สมัครทุกคน ให้ดำเนินการตรวจร่างกาย เจาะเลือดและเอกซเรย์ ที่โรงพยาบาลของรัฐบาลหรือเอกชน (ไม่รับพิจารณาผลการตรวจจากคลินิก) โดยนำเอกสารฉบับนี้ให้แพทย์ผู้ตรวจกรอกผลการตรวจร่างกายและผลประกอบการวินิจฉัยโรค ตามแบบรายงานผลการตรวจสุขภาพนี้ และลงนามเป็นหลักฐานพร้อมทั้งประทับตราโรงพยาบาลตรงลายมือ ชื่อแพทย์ผู้ตรวจ และให้นำเอกสารชุดนี้ (และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและรังสีวินิจฉัย ถ้ามี) มาส่งในวันสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อประกอบการพิจารณาสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2561 TCAS 2 (โควต้า)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2561 TCAS 2 (โควต้า) สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 09.00 ลำดับที่ 1-150 เวลา 13.00 ลำดับที่ 151-247 เอกสารที่ต้องเตรียม บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้ (มีรูปถ่าย) สำเนาระเบียนแสดงผลการการเรียน (ม.6 เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา) ขนาดA4 1 ชุด (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) สำเนา ใบประกาศเกียรติคุณ หรือ แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) การแต่งกาย ชุดสุภาพ (เช่น ชุดนักเรียน/นักศึกษา รองเท้าหุ้มส้น) ศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง นำทางด้วย google map คลิก  

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 TCAS 2 (โควต้า)

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 TCAS 2 (โควต้า) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.00 ขั้นไป ใช้คะแนนในการคัดเลือกดังนี้ 1. GPAX 20 % 2. O-NET 30 % 3. GAT 20 % 4. PAT2 30% 5. สอบสัมภาษณ์ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร ไม่มีโรคติดต่อ ไม่มีโรคจิตเวช ที่เป็นอุปสรรค์ต่อการปฏิบัติการพยาบาล ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร ดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 30 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2561 สมัครทางเว็ปไซต์ ข้อมูลรับสมัครและรายละเอียดของหลักสูตรได้ที่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต – คณะพยาบาลศาสตร์ …

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 TCAS 2 (โควต้า) Read More »