PDCA

โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาให้นักศึกษา

ดร.ศิปภา ภุมมารักษ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์ ดำเนินการเป็นวิทยากร โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาให้นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทราบถึงบทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพ และวงจรคุณภาพ PDCA กับการนำใช้ ในวันที่ 4 เมษายน 2566 ณ อาคารศิลปะประจำชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาให้นักศึกษา Read More »

กิจกรรมบรรยาย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กิจกรรมบรรยาย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 22 เมษายน 2562

กิจกรรมบรรยาย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Read More »