CNEU

โครงการเรื่อง การเตรียมความพร้อมทางการพยาบาลสำหรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์ Nursing Preparation for entering the aged society

ชื่อโครงการ การเตรียมความพร้อมทางการพยาบาลสำหรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์ Nursing Preparation for entering the aged society ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รหัสหลักสูตร E100-M-66-C1-0001-1 สถานะโครงการ ได้รับการรับรอง ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ สภาการพยาบาล ระดับ CNEU 12.5 หน่วยคะแนน วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพยาบาลผู้สูงอายุ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการเตรียบรับมือกับสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ ระยะเวลาโครงการ วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566 รวม 2 วัน ผ่านช่องทาง On-Line โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings เริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท (อัพโหลดหลักฐานการชำระค่าสมัครในแบบฟอร์มการลงทะเบียน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) บัญชีเลขที่ 453-1-47430-4 ชื่อบัญชี มทร.ธัญบุรี […]

โครงการเรื่อง การเตรียมความพร้อมทางการพยาบาลสำหรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์ Nursing Preparation for entering the aged society Read More »

Certificate สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ การประยุกต์ทฤษฎีการพยาบาลสู่การปฏิบัติการพยาบาลในวิถีการดำรงชีวิตแบบใหม่

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การประยุกต์ทฤษฎี การพยาบาลสู่การปฏิบัติการพยาบาลในวิถีการดำรงชีวิตแบบใหม่ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 1วัน (08.00-16.30 น.) ช่องทางออนไลน์ พร้อมช่องทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยกำหนดให้เข้าร่วมประชุม Rename เป็นลำดับที่ ตามด้วยชื่อของท่าน (ตัวอย่าง 001 อุมาสวรรค์) เพื่อใช้สำหรับการบันทึกการเข้าร่วม ผู้จัดโครงการขอจัดส่งใบประกาศนียบัตรทาง E-mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ดาวน์โหลด Certificate ผู้เข้าร่วมอบรม และ เอกสารประกอบการประชุม ได้ที่ การประยุกต์ทฤษฎีการพยาบาลสู่การปฏิบัติการพยาบาลในวิถีการดำรงชีวิตแบบใหม่ ซึ่งไฟล์Certificate_No จะถูกจัดเรียงตามจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม  กรณีเข้าร่วมประชุมแล้วไม่พบรายชื่อCertificateติดต่อที่ E-mail: MEENAKAN_J@RMUTT.AC.TH ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เพื่อทางผู้จัดโครงการดำเนินการบึนทึกชื่อเข้าฐานข้อมูลระบบCNEU ของสภาการพยาบาล ต่อไป

Certificate สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ การประยุกต์ทฤษฎีการพยาบาลสู่การปฏิบัติการพยาบาลในวิถีการดำรงชีวิตแบบใหม่ Read More »

Certificate สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง แนวคิดการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์พยาบาลในยุค New Normal

ชื่อโครงการ โครงการประชุมวิชาการเรื่อง แนวคิดการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์พยาบาลในยุค New Normal ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รหัสหลักสูตร E007-L-65-C2-002-1 สถานะโครงการ ได้รับความเห็นชอบโดยสภาการพยาบาล ระดับ CNEU 6 หน่วยคะแนน ระยะเวลา วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 รวม 1 วัน ทดสอบระบบ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565  (15.00-16.00 น.) ขอความร่วมมือผู้เข้าประชุมทุกท่าน Rename ในห้องประชุมเป็น ลำดับที่ในประกาศ ตามด้วยชื่อ-สกุล ดังตัวอย่าง 001 เพ็งเพ็ญ บุษมงคล ก่อนเข้าห้องประชุม ช่องทางการเข้าร่วม Join Zoom Meeting คู่มือการติดตั้งและวิธีการใช้งานโปรแกรม Zoom Cloud Meeting : วิธีเข้าใช้ Zoom Meeting สำหรับเรียนการสอนและการประชุมออนไลน์ ลิงค์เข้าประชุม https://zoom.us/j/97396296067?pwd=R0s2WFRvdGF6YjBxTFIyMFlub29ZZz09 หรือรหัสเข้าร่วมประชุม Meeting ID: 973 9629

Certificate สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง แนวคิดการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์พยาบาลในยุค New Normal Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ การประยุกต์ทฤษฎีการพยาบาลสู่การปฏิบัติการพยาบาลในวิถีการดำรงชีวิตแบบใหม่

ชื่อโครงการ โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การประยุกต์ทฤษฎีการพยาบาลสู่การปฏิบัติการพยาบาลในวิถีการดำรงชีวิตแบบใหม่ ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รหัสหลักสูตร E007-L-65-C2-003-1 สถานะโครงการ ได้รับความเห็นชอบโดยสภาการพยาบาล ระดับ CNEU 6 หน่วยคะแนน ระยะเวลา วันที่ 6 มิถุนายน 2565 รวม 1 วัน ขอความร่วมมือผู้เข้าประชุมทุกท่าน Rename ในห้องประชุมเป็น ลำดับที่ในประกาศ ตามด้วยชื่อ-สกุล ดังตัวอย่าง 001 เพ็งเพ็ญ บุษมงคล ก่อนเข้าห้องประชุม ช่องทางการเข้าร่วม Join Zoom Meeting คู่มือการติดตั้งและวิธีการใช้งานโปรแกรม Zoom Cloud Meeting : วิธีเข้าใช้ Zoom Meeting สำหรับเรียนการสอนและการประชุมออนไลน์ ลิงค์เข้าประชุม ผู้จัดโครงการจะจัดส่งให้ทาง E-mail หรือรหัสเข้าร่วมประชุม Meeting ID: ผู้จัดโครงการจะจัดส่งให้ทาง E-mail ค่าลงทะเบียน ไม่คิดค่าลงทะเบียน Cartier Replica Cartier Replica Watches Breitling Replica Watches

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ การประยุกต์ทฤษฎีการพยาบาลสู่การปฏิบัติการพยาบาลในวิถีการดำรงชีวิตแบบใหม่ Read More »

โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การประยุกต์ทฤษฎีการพยาบาลสู่การปฏิบัติการพยาบาลในวิถีการดำรงชีวิตแบบใหม่

ชื่อโครงการ โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การประยุกต์ทฤษฎีการพยาบาลสู่การปฏิบัติการพยาบาลในวิถีการดำรงชีวิตแบบใหม่ ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รหัสหลักสูตรE007-L-65-C2-003-1 สถานะโครงการ ได้รับความเห็นชอบโดยสภาการพยาบาล ระดับ CNEU 6 หน่วยคะแนน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม อธิบายแนวคิดและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการพยาบาลเพื่อให้การพยาบาลผู้ป่วยในช่วงการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ได้ สามารถวางแผนการในการส่งเสริมผู้ป่วยให้สามารถดูแลตนเองในการดำรงชีวิตแบบใหม่ได้ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ระยะเวลา วันที่ 6 มิถุนายน 2565 รวม 1 วัน เริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ค่าลงทะเบียน ไม่คิดค่าลงทะเบียน

โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การประยุกต์ทฤษฎีการพยาบาลสู่การปฏิบัติการพยาบาลในวิถีการดำรงชีวิตแบบใหม่ Read More »

โครงการประชุมวิชาการเรื่อง แนวคิดการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์พยาบาลในยุค New Normal

ชื่อโครงการ โครงการประชุมวิชาการเรื่อง แนวคิดการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์พยาบาลในยุค New Normal ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รหัสหลักสูตร E007-L-65-C2-002-1 สถานะโครงการ ได้รับความเห็นชอบโดยสภาการพยาบาล ระดับ CNEU 6 หน่วยคะแนน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม อธิบายแนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนในยุค New Normal สามารถเลือกใช้เทคนิคในการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ระยะเวลา วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 รวม 1 วัน เริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ค่าลงทะเบียน ไม่คิดค่าลงทะเบียน

โครงการประชุมวิชาการเรื่อง แนวคิดการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์พยาบาลในยุค New Normal Read More »

เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยพยาบาล เรื่องจริยธรรมการบริการที่ประทับใจ

ขอเรียนเชิญ ผู้ช่วยพยาบาล/ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยพยาบาล เรื่องจริยธรรมการบริการที่ประทับใจ ในวันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. -12.00 น. (ช่องทางออนไลน์) โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไม่เสียค่าลงทะเบียน * จำนวน 100 ที่นั่ง เปิดรับลงทะเบียนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2565

เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยพยาบาล เรื่องจริยธรรมการบริการที่ประทับใจ Read More »