โครงการเรื่อง การเตรียมความพร้อมทางการพยาบาลสำหรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์ Nursing Preparation for entering the aged society

ชื่อโครงการ การเตรียมความพร้อมทางการพยาบาลสำหรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์ Nursing Preparation for entering the aged society
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รหัสหลักสูตร E100-M-66-C1-0001-1
สถานะโครงการ ได้รับการรับรอง ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ สภาการพยาบาล
ระดับ CNEU 12.5 หน่วยคะแนน

วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพยาบาลผู้สูงอายุ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ
  3. เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการเตรียบรับมือกับสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์

ระยะเวลาโครงการ วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566 รวม 2 วัน ผ่านช่องทาง On-Line โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings
เริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 15 กรกฎาคม 2566
ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท (อัพโหลดหลักฐานการชำระค่าสมัครในแบบฟอร์มการลงทะเบียน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) บัญชีเลขที่ 453-1-47430-4
ชื่อบัญชี มทร.ธัญบุรี โครงการบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์

รับสมัครถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2566

รับสมัครถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2566

กำหนดการ โครงการเรื่อง การเตรียมความพร้อมทางการพยาบาลสำหรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์
กำหนดการ โครงการเรื่อง การเตรียมความพร้อมทางการพยาบาลสำหรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์

 

แชร์ไปยัง FACEBOOK