นักศึกษาใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาณ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบ TCAS 2 (โควตา) ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ที่ มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ TCAS2 Quota (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดําเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2566 รอบ TCAS2 Quota แล้วนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับ ปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2566 รอบ TCAS2 Quota ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศฯ และให้ผู้สอบผ่าน สัมภาษณ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาดําเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 1.ผู้มีรายชื่อดังประกาศ เข้ากลุ่มไลน์ชั้นปี เพื่อรับข้อมูลการดำเนินการด้วยการคลิก >>  https://line.me/R/ti/g/VO5clapUKN  2.บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา : วันที่ 10 – 30 เมษายน 2566 ให้ผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน อ่านคู่มือการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ออนไลน์ ประจําปีการศึกษา 2566 ที่เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th ก่อนดําเนินการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ นักศึกษาผ่านเว็บไซต์นี้ …

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาณ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบ TCAS 2 (โควตา) ปีการศึกษา 2566 Read More »

พิธีมอบเข็มสัญลักษณ์สถาบัน แก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2565

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 มอบเข็มสัญลักษณ์ประจำสถาบันแก่ผู้สำเร็จการศึกษาพยาบาล โดยมี รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงานและขานรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่  

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (รอบพิเศษ)

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (รอบพิเศษ) คุณสมบัติผู้สมัคร นักเรียนจากทั่วประเทศ ที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6) สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม ก่อนวันที่ 24 มิถุนายน 2562 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 เทอม มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพพยาบาล เอกสารที่ต้องเตรียม เอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์ บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา ใบแสดงผลการเรียน (6 เทอม) ตัวจริง พร้อมสำเนา สำเนาทะเบียนบ้าน กำหนดการ สมัครด้วยตนเอง วันนี้ – 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการศึกษา ณ วันที่สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 สอบถามข้อมูล: โทร.0 2549 …

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (รอบพิเศษ) Read More »

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  กำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ทราบระเบียบข้อบังคับ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอน แนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย การจัดบริการสวัสดิการแก่นักศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ  และเพื่อสร้างสรรค์คุณธรรมจริยธรรมในหมู่นักศึกษา ให้นักศึกษามีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษา  ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน  และระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ อันจะส่งผลให้นักศึกษามีความพร้อม ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข  มหาวิทยาลัยจึงกำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษา โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น ดังนี้ รุ่น วัน/เดือน/ปี เวลา คณะ การแต่งกาย รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 07.00–12.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะเทคโนโลยีการเกษตร   ชุดนักศึกษา \”การแต่งกายปกติ \” ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 07.00–12.00 น. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ …

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 Read More »

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 TCAS 2 (โควต้า)

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 TCAS 2 (โควต้า) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.00 ขั้นไป ใช้คะแนนในการคัดเลือกดังนี้ 1. GPAX 20 % 2. O-NET 30 % 3. GAT 20 % 4. PAT2 30% 5. สอบสัมภาษณ์ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร ไม่มีโรคติดต่อ ไม่มีโรคจิตเวช ที่เป็นอุปสรรค์ต่อการปฏิบัติการพยาบาล ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร ดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 30 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2561 สมัครทางเว็ปไซต์ ข้อมูลรับสมัครและรายละเอียดของหลักสูตรได้ที่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต – คณะพยาบาลศาสตร์ …

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 TCAS 2 (โควต้า) Read More »