เอกสารดาวน์โหลดสำหรับงานวิจัย

NameSizeHits
NameSizeHits
Flow Chart งานวิจัย44.1 KiB36
RNS01_ขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัยและส่งแผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการวิจัย (แบบ วจ.1)43.0 KiB39
RNS02_ขออนุมัติเบิกเงินโครงการวิจัยงวดที่ 242.4 KiB24
RNS03_ขอปิดโครงการวิจัย และอนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย42.1 KiB20
RNS04_ขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการวิจัย43.1 KiB32
บันทึกข้อความ ขอส่งมอบครุภัณฑ์41.6 KiB21
บันทึกข้อความ ขอส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์42.0 KiB44
บันทึกข้อความ ขออนุมัติค่าเดินทาง42.5 KiB44
บันทึกข้อความ ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ42.0 KiB48
บันทึกข้อความ ขออนุมัติจ้าง42.1 KiB28
บันทึกข้อความ ขออนุมัติจ้างผู้ช่วยนักวิจัย42.0 KiB37
แบบรายงานความก้าวหน้า-สรุปปิดโครงการ151.4 KiB54
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวผู้ช่วยนักวิจัย733.3 KiB43