เอกสารดาวน์โหลดสำหรับงานวิจัย

NameSizeHits
NameSizeHits
Flow Chart งานวิจัย44.1 KiB82
คู่มือการรายงานผลผลิตเพื่อการประเมินคุณภาพผลผลิตแบบอ้างอิงหลักฐาน (Evidence-based Evaluation)3.0 MiB103
บันทึกข้อความ ขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการวิจัย44.7 KiB19
บันทึกข้อความ ขอปิดโครงการวิจัย และอนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย41.4 KiB31
บันทึกข้อความ ขอส่งมอบครุภัณฑ์38.8 KiB31
บันทึกข้อความ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าและขออนุมัติเบิก42.4 KiB23
บันทึกข้อความ ขออนุญาตเข้าประสานการดำเนินงานวิจัย40.7 KiB28
บันทึกข้อความ ขออนุญาตเดินทางและขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเก็บข้อมูล42.3 KiB25
บันทึกข้อความ ขออนุมัติค่าตอบแทน40.6 KiB27
บันทึกข้อความ ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงการวิจัย38.9 KiB24
บันทึกข้อความ ขออนุมัติจ้าง42.2 KiB15
บันทึกข้อความ ขออนุมัติจ้างผู้ช่วยนักวิจัย40.2 KiB33
บันทึกข้อความ ขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัยและส่งแผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการวิจัย (แบบ วจ.1)42.8 KiB24
บันทึกข้อความ แจ้งการเผยแพร่ผลงานวิชาการ38.5 KiB27
แบบรายงานความก้าวหน้า-สรุปปิดโครงการ151.4 KiB105
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวผู้ช่วยนักวิจัย733.3 KiB99