TCAS2

ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จาก “มูลนิธิโรตารีภาค 3350” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เรื่อง ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จาก “มูลนิธิโรตารีภาค 3350” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ District Rotary Foundation Committee คณะกรรมการมูลนิธิโรตารี ภาค3350 ได้มอบทุนการศึกษาผ่านคณะพยาบาลศาสตร์ ทุนละไม่เกิน 10,000 บาท ชนิดทุนให้เปล่า แด่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่กำลังศึกษาปีการศึกษา 2566 คุณสมบัติ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ในปีการศึกษา 2566 มีเรียนดี(ผลการศึกษาในชั้น ปีที่ 1 ไม่ต่ำ กว่า 2.75) ขาดแคลนทุนทรัพย์- ไม่มีปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการเป็นพยาบาล มีจิตสาธารณะและมีเจตนารมย์ที่จะปฏิบัติงานเป็นพยาบาล เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา หลักฐานแสดงรายได้ของครอบครัวของผู้รับทุน สำเนาบัตรนักศึกษา สำเนาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ส่งใบสมัครทางออนไลน์ งานพัฒนานักศึกษา (พี่เอ็ม) bm.chakkaphan@gmail.com บัดนี้ – 30 เมษายน 2567

ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จาก “มูลนิธิโรตารีภาค 3350” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาณ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต TCAS รอบที่ 2 โควตา (Quota) ปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ที่ มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ TCAS2 โควตา (Quota) ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดําเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS2 โควตา (Quota) แล้วนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับ ปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS2 โควตา (Quota)  ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศฯ และให้ผู้สอบผ่าน สัมภาษณ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาดําเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 1.บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา : วันที่ 30 มีนาคม – 7 เมษายน 2567 ให้ผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน อ่านคู่มือการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ออนไลน์ ประจําปีการศึกษา 2567 ที่เว็บไซต์ https://oreg.rmutt.ac.th/?page_id=7648 ก่อนดําเนินการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ นักศึกษาผ่านเว็บไซต์นี้ โดย เลือกหัวข้อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาณ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต TCAS รอบที่ 2 โควตา (Quota) ปีการศึกษา 2567 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS 2 (โควตา) ปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS2 (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิทินการรับสมัคร (คลิก) 1 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2567  ปิดรับสมัคร 16 มีนาคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 23 มีนาคม 2567 สอบสัมภาษณ์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ (Onsite Only) เริ่มลงทะเบียน 09.00 น.  เตรียม บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ (มีรูปถ่ายติดและบัตรยังไม่หมดอายุ) เตรียม สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (เทอมล่าสุด) เตรียม แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพสำหรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี Portfolio (ถ้ามี) ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แต่งกายด้วยชุดสุภาพ  เช่น ชุดนักเรียน/นักศึกษาจากสถานศึกษาเดิม รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 23 มีนาคม 2567 สนามสอบ คณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS 2 (โควตา) ปีการศึกษา 2567 Read More »

แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ สำหรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ผู้สมัครทุกคน ให้ดำเนินการตรวจร่างกาย เจาะเลือดและเอกซเรย์ ที่โรงพยาบาลของรัฐบาลหรือเอกชน (ไม่รับพิจารณาผลการตรวจจากคลินิก) โดยนำเอกสารฉบับนี้ให้แพทย์ผู้ตรวจกรอกผลการตรวจร่างกายและผลประกอบการวินิจฉัยโรค ตามแบบรายงานผลการตรวจสุขภาพนี้ และลงนามเป็นหลักฐานพร้อมทั้งประทับตราโรงพยาบาลตรงลายมือ ชื่อแพทย์ผู้ตรวจ และให้นำเอกสารชุดนี้ (และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและรังสีวินิจฉัย ถ้ามี) มาส่งในวันสอบสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (On-Site) ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อประกอบการพิจารณาสอบสัมภาษณ์

แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ สำหรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต Read More »

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษารอบ TCAS3 Quota (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบ TCAS3 Admission (รับตรงร่วมกัน) ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ คุณสมบัติ กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน (ไม่รับ กศน.หรือเทียบเท่า) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา 2.00 ขึ้นไป ส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 80 กิโลกรัม ค่าดัชนีมวลกาย ต้องไม่ต่ำกว่า 17 และไม่สูงกว่า 30 มีคะแนนสอบ TGAT และ A-Level T-GAT ความถนัดทั่วไป A-Level62 คณิตประยุกต์ 2 A-Level63 วิทยาศาสตร์ A-Level82 ภาษาอังกฤษ (สมัครระบบ TCAS’66 1 พฤศจิกายน

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษารอบ TCAS3 Quota (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาณ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบ TCAS 2 (โควตา) ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ที่ มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ TCAS2 Quota (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดําเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2566 รอบ TCAS2 Quota แล้วนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับ ปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2566 รอบ TCAS2 Quota ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศฯ และให้ผู้สอบผ่าน สัมภาษณ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาดําเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 1.ผู้มีรายชื่อดังประกาศ เข้ากลุ่มไลน์ชั้นปี เพื่อรับข้อมูลการดำเนินการด้วยการคลิก >>  https://line.me/R/ti/g/VO5clapUKN  2.บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา : วันที่ 10 – 30 เมษายน 2566 ให้ผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน อ่านคู่มือการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ออนไลน์ ประจําปีการศึกษา 2566 ที่เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th ก่อนดําเนินการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ นักศึกษาผ่านเว็บไซต์นี้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาณ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบ TCAS 2 (โควตา) ปีการศึกษา 2566 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2562 TCAS2 (โควตา) เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2562 TCAS2 (โควตา) เพิ่มเติม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 22 เมษายน 2562 ยืนยันสิทธิ์ 24-25 เมษายน 2562 ผ่านเว็บไซต์ สละสิทธิ์ 26-27 เมษายน 2562 ผ่านเว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 27 เมษายน 2562 ผ่านเว็บไซต์ บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ/ชำระเงิน 27 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2562 ผ่านเว็บไซต์ ติดต่อขอกู้กองทุน ปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้ ตามข้อมูลทาง https://nurse.rmutt.ac.th/?page_id=5949 อัพโหลดเอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียน 27 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2562  ผ่านเว็บไซต์ เปิดภาคการศึกษา 24 มิถนายน 2561 รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2562 TCAS2 (โควตา) เพิ่มเติม Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2562 TCAS2 (โควตา) เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2562 TCAS2 (โควตา) เพิ่มเติม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 18 เมษายน 2562 ผ่านเว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ www.nurse.rmutt.ac.th สอบสัมภาษณ์ 20 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสอบสัมภาษณ์ พย.บ.1-105 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 22 เมษายน 2562 ยืนยันสิทธิ์ 24-25 เมษายน 2562 ผ่านเว็บไซต์ สละสิทธิ์ 26-27 เมษายน 2562 ผ่านเว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 27 เมษายน 2562 ผ่านเว็บไซต์ บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ/ชำระเงิน 27 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2562 ผ่านเว็บไซต์ ติดต่อขอกู้กองทุน ปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้ ตามข้อมูลทาง https://nurse.rmutt.ac.th/?page_id=5949 อัพโหลดเอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียน 27 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2562  ผ่านเว็บไซต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2562 TCAS2 (โควตา) เพิ่มเติม Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ปีการศึกษา 2562 TCAS2 (โควตา)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ปีการศึกษา 2562 TCAS2 (โควตา) ส่งเอกสารสำหรับผู้ที่มีความประสงค์ กู้กองทุน แบ่งชำระค่าลงทะเบียน,ค่าบำรุงการศึกษา ส่งเอกสาร รข.01 ภายในวันที่ 19 เมษายน 2562 ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก https://nurse.rmutt.ac.th/?page_id=5949 ยืนยันสิทธิ์ TCAS 24-25 เมษายน 2562 https://student.mytcas.com/th บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ/ชำระเงิน 27 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2562 ผ่านเว็บไซต์http://www.oreg.rmutt.ac.th/?page_id=7648 อัพโหลดเอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียน 27 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2562 ผ่านเว็บไซต์http://www.oreg.rmutt.ac.th/?page_id=7648 ชำระค่าหอพัก จำนวน 24,000 บาท ต่อปีการศึกษา ที่หมายเลขบัญชี 946-0-45773-3 ชื่อบัญชีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธนาคารกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2562 พร้อมส่งหลักฐานกลับมายัง คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 39 หมู่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ปีการศึกษา 2562 TCAS2 (โควตา) Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2562 TCAS2 (โควตา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2562 TCAS2 (โควตา) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 2 เมษายน 2562 ผ่านเว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ www.nurse.rmutt.ac.th สอบสัมภาษณ์ 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสอบสัมภาษณ์ พย.บ.1-105 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 10 เมษายน 2562 ผ่านเว็บไซต์ ยืนยันสิทธิ์ 24-25 เมษายน 2562 ผ่านเว็บไซต์ สละสิทธิ์ 26-27 เมษายน 2562 ผ่านเว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 27 เมษายน 2562 ผ่านเว็บไซต์ บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ/ชำระเงิน 27 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2562 ผ่านเว็บไซต์ ติดต่อขอกู้กองทุน ปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้ ตามข้อมูลทาง https://nurse.rmutt.ac.th/?page_id=5949 อัพโหลดเอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียน 27 เมษายน – 8 พฤษภาคม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2562 TCAS2 (โควตา) Read More »