ประชาสัมพันธ์

มทร.ธัญบุรี บริการความรู้สร้างสุขภาวะ\”ชุมชนวัดปัญญานันทาราม\”

มทร.ธัญบุรีบริการความรู้สร้างสุขภาวะ\”ชุมชนวัดปัญญานันทาราม\”            คณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี จัดโครงการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพสำหรับพระภิกษุ สามเณร ประเมินภาวะสุขภาพ จัดทำระบบฐานข้อมูลสุขภาพ พัฒนารูปแบบห้องพยาบาลและให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ เพื่อสุขภาวะที่ดี ณ วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี วันที่ 10 เม.ย.2561 อาจารย์สุวิมล พนาวัฒนกุล อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เผยว่า ด้วยความร่วมมือและความต้องการของทางวัดปัญญาฯ ประกอบกับความพร้อมของทางคณะ จึงได้ร่วมกับวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย จัดกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพสำหรับพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และเจ้าหน้าที่จิตอาสา เราลงพื้นที่ร่วมกับนักศึกษาจากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ตรวจและประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้น การรับรู้เกี่ยวกับสุขภาพ การโภชนาการและการเผาพลาญ การขับถ่าย การออกกำลังกาย การพักผ่อน การจัดการความเครียด รวมถึงการตรวจร่างกาย เพื่อการจัดทำระบบฐานข้อมูลสุขภาพต่อไป ขณะเดียวกันยังได้พัฒนารูปแบบห้องพยาบาลใหม่ตามมาตรฐานห้องพยาบาล จัดทำคู่มือการใช้ยา อบรมภาคปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์พื้นฐาน การทำน้ำเกลือแร่ การดูแลอุบัติเหตุเบื้องต้น \”ห้องพยาบาลที่ดีและมีมาตรฐาน ส่วนหนึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการยาที่ดี เพราะยามีวันหมดอายุ …

มทร.ธัญบุรี บริการความรู้สร้างสุขภาวะ\”ชุมชนวัดปัญญานันทาราม\” Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2561 TCAS 2 (โควต้า)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2561 TCAS 2 (โควต้า) สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 09.00 ลำดับที่ 1-150 เวลา 13.00 ลำดับที่ 151-247 เอกสารที่ต้องเตรียม บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้ (มีรูปถ่าย) สำเนาระเบียนแสดงผลการการเรียน (ม.6 เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา) ขนาดA4 1 ชุด (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) สำเนา ใบประกาศเกียรติคุณ หรือ แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) การแต่งกาย ชุดสุภาพ (เช่น ชุดนักเรียน/นักศึกษา รองเท้าหุ้มส้น) ศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง นำทางด้วย google map คลิก  

บริการวิชาการ:ส่งเสริมสุขภาพการดูแลตนเองและป้องกันนิ้วล็อก

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้บริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย แก่ชมรมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมสุขภาพการดูแลตนเองและป้องกันนิ้วล็อก ณ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี วันพฤหัสที่ 5 เมษายน 2561

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมรับรองสถาบันการศึกษา 20180306

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมรับรองสถาบันการศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 6 มีนาคม 2561

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมรับรองสถาบันการศึกษา 20180228

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมรับรองสถาบันการศึกษา จากสภาการพยาบาล ณ วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ 2561

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ณัฐนาฏ เร้าเสถียร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ณัฐนาฏ เร้าเสถียร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทโปสเตอร์ กลุ่มอาจารย์/เจ้าหน้าที่ โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา