TCAS5

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 TCAS5 (รับตรงอิสระ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 TCAS5 (รับตรงอิสระ) สิ่งที่ต้องเตรียม แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์* โหลดแบบฟอร์มเอกสาร บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้ (มีรูปถ่าย) สำเนาทะเบียนบ้าน ระเบียนแสดงผลการการเรียนตัวจริง พร้อมสำเนา (ม.6 เกรดเฉลี่ยสะสม 5หรือ6 ภาคการศึกษา) ขนาด A4 1 ชุด (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) แฟ้มสะสมผลงาน หรือ สำเนาใบประกาศเกียรติคุณ (ถ้าต้องการแสดงให้กรรมการดู) การแต่งกาย ชุดสุภาพ (เช่น ชุดนักเรียน/นักศึกษา รองเท้าหุ้มส้น) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 10 มิถุนายน 2562 สอบสัมภาษณ์ 12 มิถุนายน 2562 รายงานตัว 08.00 น. ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง พย.บ.1-405 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 15 มิถุนายน 2562 ยืนยันสิทธิ์ […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 TCAS5 (รับตรงอิสระ) Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบTCAS3, TCAS5 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบTCAS3, TCAS5 ปีการศึกษา 2561 ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน 14 – 18 มิ.ย. 2561 ส่งใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 19 มิ.ย. 2561 เข้าหอพัก 19 มิ.ย.2561 เปิดภาคการศึกษา 25 มิ.ย. 2561 ตรวจสุขภาพ 4 ส.ค. 2561 TCAS3 TCAS5  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบTCAS3, TCAS5 ปีการศึกษา 2561 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2561 TCAS 5 (รับตรงอิสระ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2561 TCAS 5 (รับตรงอิสระ) สอบสัมภาษณ์ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสอบสัมภาษณ์ พย.บ.1-202 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ 14 มิ.ย. 2561 ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน 14 – 18 มิ.ย. 2561 ส่งใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 19 มิ.ย. 2561 เปิดภาคการศึกษา 25 มิ.ย. 2561 ตรวจสุขภาพ 4 ส.ค. 2561 เอกสารที่ต้องเตรียม บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้ (มีรูปถ่าย) ระเบียนแสดงผลการการเรียน พร้อมสำเนา (ม.6 เกรดเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา) ขนาดA4 1 ชุด (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) สำเนา ใบประกาศเกียรติคุณ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2561 TCAS 5 (รับตรงอิสระ) Read More »

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 TCAS 5 (รับตรงอิสระ)

  คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 TCAS 5 (รับตรงอิสระ) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 เทอม อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร ไม่มีโรคติดต่อ ไม่มีโรคจิตเวช ที่เป็นอุปสรรค์ต่อการปฏิบัติการพยาบาล ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร ดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 30   กำหนดการ วันที่ สมัครออนไลน์และชำระเงิน  30 พ.ค. – 7 มิ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 8 มิ.ย. 2561 สอบสัมภาษณ์ 10 มิ.ย. 2561 ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน 14-18 มิ.ย. 2561 ส่งใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 19 มิ.ย. 2561 เปิดภาคการศึกษา

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 TCAS 5 (รับตรงอิสระ) Read More »