ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 TCAS 5 (รับตรงอิสระ)

 

\"\"

คณะพยาบาลศาสตร์
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 TCAS 5 (รับตรงอิสระ)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 เทอม

อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร ไม่มีโรคติดต่อ ไม่มีโรคจิตเวช ที่เป็นอุปสรรค์ต่อการปฏิบัติการพยาบาล ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร ดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 30

 

กำหนดการ วันที่
สมัครออนไลน์และชำระเงิน  30 พ.ค. – 7 มิ.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 8 มิ.ย. 2561
สอบสัมภาษณ์ 10 มิ.ย. 2561
ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน 14-18 มิ.ย. 2561
ส่งใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 19 มิ.ย. 2561
เปิดภาคการศึกษา 25 มิ.ย. 2561
ตรวจสุขภาพ 4 ส.ค. 2561
สมัครทางเว็ปไซต์ http://www.tcas.rmutt.ac.th/
แชร์ไปยัง FACEBOOK