Practical Nursing

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาณ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต TCAS รอบที่ 2 โควตา (Quota) ปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ที่ มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ TCAS2 โควตา (Quota) ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดําเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS2 โควตา (Quota) แล้วนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับ ปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS2 โควตา (Quota)  ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศฯ และให้ผู้สอบผ่าน สัมภาษณ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาดําเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 1.บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา : วันที่ 30 มีนาคม – 7 เมษายน 2567 ให้ผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคน อ่านคู่มือการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ออนไลน์ ประจําปีการศึกษา 2567 ที่เว็บไซต์ https://oreg.rmutt.ac.th/?page_id=7648 ก่อนดําเนินการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ นักศึกษาผ่านเว็บไซต์นี้ โดย เลือกหัวข้อ […]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาณ์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต TCAS รอบที่ 2 โควตา (Quota) ปีการศึกษา 2567 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS 2 (โควตา) ปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS2 (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิทินการรับสมัคร (คลิก) 1 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2567  ปิดรับสมัคร 16 มีนาคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 23 มีนาคม 2567 สอบสัมภาษณ์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ (Onsite Only) เริ่มลงทะเบียน 09.00 น.  เตรียม บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ (มีรูปถ่ายติดและบัตรยังไม่หมดอายุ) เตรียม สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (เทอมล่าสุด) เตรียม แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพสำหรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี Portfolio (ถ้ามี) ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แต่งกายด้วยชุดสุภาพ  เช่น ชุดนักเรียน/นักศึกษาจากสถานศึกษาเดิม รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 23 มีนาคม 2567 สนามสอบ คณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS 2 (โควตา) ปีการศึกษา 2567 Read More »

ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2567 ระบบการคัดเลือกด้วยวิธิการสัมภาษณ์ (ไม่ใช้คะแนน TGAT TPAT A-Level 9 วิชาสามัญ) คุณสมบัติ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง (กรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ต้องสำเร็จจากสถานศึกษาเดิมก่อนวันเปิดภาคการศึกษา) เป็นหญิงหรือชาย และมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี บริบูรณ์นับถึงวันเปิดการศึกษา น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัมส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร สุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (โดยมีใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาเวชกรรม ว่าเป็นผู้ที่มีความแข็งแรงไม่เป็นโรคหรือเป็นผู้มีความพิการ และไม่ติดสารเสพติดอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา) เป็นผู้ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล ให้ต้องจำคุก กำหนดการรับสมัคร จัดส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ 1 ธันวาคม 2566 – 7 พฤษภาคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 10 พฤษภาคม 2567 สอบคัดเลือก 18 พฤษภาคม 2567 สัมภาษณ์

ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2567 Read More »