รับตรงอิสระ

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารอบ TCAS4 Direct Admission (รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระบบ Thai University Central Admission System : TCAS ตามระบบ TCAS4 Direct Admission (รับตรงอิสระ) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คุณสมบัติ กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาทั่วประเทศ ในเทอมสุดท้าย ในปีการศึกษา 2564 หรือสำเร็จการศึกษา (ไม่จำกัดปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน (ไม่รับ กศน.) มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 6 ภาคการศึกษา 2.00 ขึ้นไป ส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 80 กิโลกรัม ค่าดัชนีมวลกาย BMI ต้องไม่ต่ำกว่า 17 และไม่สูงกว่า 30 มี ผลการตรวจสุขภาพประกอบการสอบสัมภาษณ์ สามารถตรวจได้ทั้งโรงพยาบาลของรัฐบาลหรือโรงพยาบาลเอกชน …

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารอบ TCAS4 Direct Admission (รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 TCAS 5 (รับตรงอิสระ)

  คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 TCAS 5 (รับตรงอิสระ) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 เทอม อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร ไม่มีโรคติดต่อ ไม่มีโรคจิตเวช ที่เป็นอุปสรรค์ต่อการปฏิบัติการพยาบาล ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร ดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 30   กำหนดการ วันที่ สมัครออนไลน์และชำระเงิน  30 พ.ค. – 7 มิ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 8 มิ.ย. 2561 สอบสัมภาษณ์ 10 มิ.ย. 2561 ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน 14-18 มิ.ย. 2561 ส่งใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 19 มิ.ย. 2561 เปิดภาคการศึกษา …

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 TCAS 5 (รับตรงอิสระ) Read More »