ขาดแคลนทุนทรัพย์

ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จาก “มูลนิธิโรตารีภาค 3350” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เรื่อง ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จาก “มูลนิธิโรตารีภาค 3350” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ District Rotary Foundation Committee คณะกรรมการมูลนิธิโรตารี ภาค3350 ได้มอบทุนการศึกษาผ่านคณะพยาบาลศาสตร์ ทุนละไม่เกิน 10,000 บาท ชนิดทุนให้เปล่า แด่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่กำลังศึกษาปีการศึกษา 2566 คุณสมบัติ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ในปีการศึกษา 2566 มีเรียนดี(ผลการศึกษาในชั้น ปีที่ 1 ไม่ต่ำ กว่า 2.75) ขาดแคลนทุนทรัพย์- ไม่มีปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการเป็นพยาบาล มีจิตสาธารณะและมีเจตนารมย์ที่จะปฏิบัติงานเป็นพยาบาล เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา หลักฐานแสดงรายได้ของครอบครัวของผู้รับทุน สำเนาบัตรนักศึกษา สำเนาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ส่งใบสมัครทางออนไลน์ งานพัฒนานักศึกษา (พี่เอ็ม) bm.chakkaphan@gmail.com บัดนี้ – 30 เมษายน 2567

ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จาก “มูลนิธิโรตารีภาค 3350” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ Read More »

ประกาศรับสมัครศึกษา รับทุนการนักศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครศึกษา รับทุนการนักศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2562 ใบสมัครรับทุน

ประกาศรับสมัครศึกษา รับทุนการนักศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2562 Read More »