รับสมัคร

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 TCAS2 (โควตา)

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 TCAS2 (โควตา) คุณสมบัติผู้สมัคร 1. นักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาค โรงเรียนเครือข่าย โครงการความสามารถพิเศษ หรือเขตพิเศษของประเทศที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6) ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่มีสิทธิ์สมัคร เช็คได้ที่ https://tcas.rmutt.ac.th/student/register.php2. นักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่กำหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครฯ ปีการศึกษา 25623. สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 4. ตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์5. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 เทอม วิธีการสมัคร https://drive.google.com/file/d/1yCzUK8GeHLFEXzec6kBhM_nwB53qRb7Y/view รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 – 23 มีนาคม 2562 ผ่านระบบ https://tcas.rmutt.ac.th/, ข้อมูลเพิ่มเติมhttps://www.oreg.rmutt.ac.th/?page_id=3265 ยืนยันสิทธิ์ TCAS ได้ที่ MyTcas.com หลักเกณฑ์การรับสมัคร :ใช้ O-NET 30% , GAT 20% , PAT2 …

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 TCAS2 (โควตา) Read More »

ประกาศรายชื่อผู้การคัดเลือก ปีการศึกษา 2562 TCAS1 (PORTFOLIO)

ประกาศรายชื่อผู้การคัดเลือก ปีการศึกษา 2562 TCAS1 (PORTFOLIO) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ 10 มกราคม 2562  ยืนยันสิทธิ์ 30-31 มกราคม 2562 ผ่านเว็บไซต์https://mytcas.com/ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 5 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านเว็บไซต์https://tcas.rmutt.ac.th บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ/ชำระเงิน 5 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านเว็บไซต์https://oreg.rmutt.ac.th/ อัพโหลดเอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียน 18-30 เมษายน 2562 ผ่านเว็บไซต์https://oreg.rmutt.ac.th/ ตรวจสุขภาพ ติดตามข่าวได้จากเว็บไซต์ https://www.oreg.rmutt.ac.th/ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ติดตามข่าวได้จากเว็บไซต์ https://www.oreg.rmutt.ac.th/ เปิดภาคการศึกษา 24 มิถนายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2562 TCAS1 (PORTFOLIO)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2562 TCAS1 (PORTFOLIO) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 12.00 น. ผ่านเว็บไซต์ สอบสัมภาษณ์ 5 มกราคม 2562  เลขที่ 1-60 รายงานตัวเวลา 09.00 น. ณ ห้องสอบสัมภาษณ์ พย.บ.1-105 คณะพยาบาลศาสตร์ เลขที่ 61-84 รายงานตัวเวลา 12.00 น. ณ ห้องสอบสัมภาษณ์ พย.บ.1-105 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ 10 มกราคม 2562 ผ่านเว็บไซต์ ยืนยันสิทธิ์ 30-31 มกราคม 2562 ผ่านเว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 5 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านเว็บไซต์ บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ/ชำระเงิน 5 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านเว็บไซต์ อัพโหลดเอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียน 18-30 เมษายน …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2562 TCAS1 (PORTFOLIO) Read More »

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 TCAS1 (PORTFOLIO)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 รอบ TCAS1 (PORTFOLIO) คุณสมบัติผู้สมัคร  1. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6) 2. นักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่กำหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครฯ ปีการศึกษา 2562 3. สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 4. ตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 5. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 เทอม รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 15 ธันวาคม 2561 ผ่านระบบ tcas.rmutt.ac.th หลักเกณฑ์การรับสมัคร : ใช้ GPAX, Portfolio, สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ (ไม่สอบข้อเขียน)

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 กิจกรรม TCAS63 รอบ 2 (โควต้า) รอบ 3 (รับตรงร่วมกัน) รอบ 4 (Admission) รอบ 5 (รับตรงอิสระ) หลักเกณฑ์ 1.ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 10 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 10 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ไม่ต่ำกว่า 8 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ไม่ต่ำกว่า 4 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 10 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต มีผลการสอบแต่ละกลุ่มสาระไม่ต่ำกว่า 2 2.GPAX= 20% 3.คะแนน O-net …

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบTCAS3, TCAS5 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบTCAS3, TCAS5 ปีการศึกษา 2561 ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน 14 – 18 มิ.ย. 2561 ส่งใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 19 มิ.ย. 2561 เข้าหอพัก 19 มิ.ย.2561 เปิดภาคการศึกษา 25 มิ.ย. 2561 ตรวจสุขภาพ 4 ส.ค. 2561 TCAS3 TCAS5  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2561 TCAS 5 (รับตรงอิสระ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2561 TCAS 5 (รับตรงอิสระ) สอบสัมภาษณ์ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสอบสัมภาษณ์ พย.บ.1-202 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ 14 มิ.ย. 2561 ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน 14 – 18 มิ.ย. 2561 ส่งใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 19 มิ.ย. 2561 เปิดภาคการศึกษา 25 มิ.ย. 2561 ตรวจสุขภาพ 4 ส.ค. 2561 เอกสารที่ต้องเตรียม บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้ (มีรูปถ่าย) ระเบียนแสดงผลการการเรียน พร้อมสำเนา (ม.6 เกรดเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา) ขนาดA4 1 ชุด (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) สำเนา ใบประกาศเกียรติคุณ …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2561 TCAS 5 (รับตรงอิสระ) Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2561 TCAS 3 (รับตรงร่วมกัน ผ่านทปอ.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2561 TCAS 3 (รับตรงร่วมกัน ผ่านทปอ.) สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ 14 มิ.ย. 2561 ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน 14 – 18 มิ.ย. 2561 ส่งใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 19 มิ.ย. 2561 เปิดภาคการศึกษา 25 มิ.ย. 2561 ตรวจสุขภาพ 4 ส.ค. 2561 เอกสารที่ต้องเตรียม บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้ (มีรูปถ่าย) ระเบียนแสดงผลการการเรียน พร้อมสำเนา (ม.6 เกรดเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา) ขนาดA4 1 ชุด (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) สำเนา ใบประกาศเกียรติคุณ …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2561 TCAS 3 (รับตรงร่วมกัน ผ่านทปอ.) Read More »

กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่เคยกู้ยืมและรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่เคยกู้ยืมและรายเก่าย้ายสถานศึกษา) นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอกู้ทองทุน ให้ปฏิบัติดังนี้ลงทะเบียน studentloan** ผู้กู้ยืมรายใหม่ ต้องลงทะเบียนขอรหัสผ่าน (Pre-register) ทาง http://www.studentloan.or.th เลือกการกู้แบบ กยศ.ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) ** ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา ให้ใช้รหัสผ่านเดิม ให้เลือกการกู้แบบเดิมที่เคยกู้ (กรณีลืมรหัสผ่าน ให้กรอกหมายเลขบัตรประชาชน และเลือก Reset รหัสผ่าน) เอกสารที่ต้องเตรียมมาส่ง บันทึกแบบคำขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-studentloan ภาคเรียนที่ 1/2561 ปริ้น 1 ฉบับ (เข้าไปบันทึกทาง www.studentloan.or.th) หลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสาไม่ต่ำกว่า 18 ชั่วโมง (ใช้ของตอนเรียนม.6ได้) https://nurse.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=64 หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงิน -กรณีผู้ปกครองประกอบอาชีพที่มีสังกัด (ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท พนักงาน ลูกจ้าง ฯลฯ) ให้ขอแบบรับรองรายได้จากต้นสังกัด (ใช้ฉบับจริง)-กรณีผู้ปกครองประกอบอาชีพส่วนตัว (เกษตรกร ค้าขาย แม่บ้าน ธุรกิจส่วนตัวอื่นๆ) หรือไม่ได้ประกอบอาชีพ ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว http://www.sd.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=194รับรองโดยข้าราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ เช่น นายอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ ทหาร ครู ข้าราชการการเมือง …

กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่เคยกู้ยืมและรายเก่าย้ายสถานศึกษา) Read More »

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 TCAS 5 (รับตรงอิสระ)

  คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 TCAS 5 (รับตรงอิสระ) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 เทอม อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร ไม่มีโรคติดต่อ ไม่มีโรคจิตเวช ที่เป็นอุปสรรค์ต่อการปฏิบัติการพยาบาล ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร ดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 30   กำหนดการ วันที่ สมัครออนไลน์และชำระเงิน  30 พ.ค. – 7 มิ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 8 มิ.ย. 2561 สอบสัมภาษณ์ 10 มิ.ย. 2561 ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน 14-18 มิ.ย. 2561 ส่งใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 19 มิ.ย. 2561 เปิดภาคการศึกษา …

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 TCAS 5 (รับตรงอิสระ) Read More »