ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 TCAS4 (Adminssion 2)

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 TCAS3 (รับตรง)

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
 2. นักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่กำหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครฯ ปีการศึกษา 2563
 3. สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 4. โดยมีการเรียนตามแผนดังนี้
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 10 หน่วยกิต
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 10 หน่วยกิต
  • ต้องมีผลการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่ต่ำกว่า 2.00
 5. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
 6. น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 80 กิโลกรัม
 7. ค่าดัชนีมวลกาย ต้องไม่ต่ำกว่า 17 และไม่สูงกว่า 30
 8. สอบสัมภาษณ์
 9. ในวันสอบสัมภาษณ์ให้นำผลการตรวจสุขภาพ ตามแบบฟอร์มที่ www.nurse.rmutt.ac.th จากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน (ยกเว้นคลีนิค) มาประกอบการสอบสัมภาษณ์ด้วย คลิก https://nurse.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=295
 10. TCAS4 คำนวน 100% คะแนนจาก
  • GPAX = 20 %
  • O-Net = 30 %
  • GAT = 20 %
  • PAT2 = 30 %

จำนวนรับ 15 ที่นั่ง

 • 7 – 20 พฤษภาคม 2563 รับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร  ผ่านระบบ https://student.mytcas.com/
 • 29 พฤษภาคม 2563 ประการรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบ https://student.mytcas.com/
 • 1 มิถุนายน 2563 สอบสัมภาษณ์
 • 6 มิถุนายน 2563 ส่งผลสอบสัมภาษณ์เข้าระบบ TCAS63
 • 7 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบ https://student.mytcas.com/
 • 7-15 มิถุนายน 2563 บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า
 • 7-30 มิถุนายน 2563 อัพโหลดเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
 • 13 มิถุนายน 2563 ทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาตร์
 • 13 กรกฏาคม 2563 เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563

\"\"

แชร์ไปยัง FACEBOOK