ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 TCAS5 (รับตรงอิสระ)

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 TCAS5 (รับตรงอิสระ)

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
 2. นักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่กำหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครฯ ปีการศึกษา 2563
 3. สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 4. โดยมีการเรียนตามแผนดังนี้
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 10 หน่วยกิต
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 10 หน่วยกิต
  • ต้องมีผลการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่ต่ำกว่า 2.00
 5. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
 6. น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 80 กิโลกรัม
 7. ค่าดัชนีมวลกาย ต้องไม่ต่ำกว่า 17 และไม่สูงกว่า 30
 8. สอบสัมภาษณ์
 9. โหลดแแบฟอร์มการตรวจสุขภาพ คลิก https://nurse.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=295 รับรอบผลตรวจโดยโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน (ยกเว้นคลีนิค)
 10. จัดส่งแบบฟอร์มเพื่อประกอบการสัมภาษณ์ ได้ที่ nursing@rmutt.ac.thหากไม่สามารถจัดส่งตามกำหนดได้ ปรึกษาขอความช่วยเหลือได้จากกองอำนวยสอบคัดเลือก ที่ เพจ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 11. TCAS5 พิจารณาจาก
  • คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
  • ผลการสอบสัมภาษณ์
  • ผลการตรวจร่างกาย
 12. จำนวนรับ 18 ที่นั่ง

 • 9 – 15 มิถุนายน 2563 รับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร  ผ่านระบบ https://apply.rmutt.ac.th
 • 19 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่านwww.nurse.rmutt.ac.th
 • 21 มิถุนายน 2563 จัดส่งแบบฟอร์มเพื่อประกอบการสัมภาษณ์ ได้ที่ nursing@rmutt.ac.th
 • 23 มิถุนายน 2563 สอบสัมภาษณ์ ด้วยช่องทางออนไลน์ (ทางคณะจะดำเนินการติดต่อผู้สมัคร ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ที่กรอกในระบบรับสมัคร เพื่อนัดหมายการสัมภาษณ์ผ่านรูปแบบ VDO call)
 • 25 มิถุนายน 2563 ประกาศผลสอบสัมภาณ์ ผ่านwww.nurse.rmutt.ac.th
 • 25-30 มิถุนายน 2563 บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษา
 • 13 กรกฏาคม 2563 เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563

\"\"

แชร์ไปยัง FACEBOOK