ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 TCAS3 (Adminssion 1)

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 TCAS3 (รับตรง)

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
 2. นักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่กำหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครฯ ปีการศึกษา 2563
 3. สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 4. โดยมีการเรียนตามแผนดังนี้
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 10 หน่วยกิต
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 10 หน่วยกิต
  • ต้องมีผลการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่ต่ำกว่า 2.00
 5. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
 6. น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 80 กิโลกรัม
 7. ค่าดัชนีมวลกาย ต้องไม่ต่ำกว่า 17 และไม่สูงกว่า 30
 8. สอบสัมภาษณ์
 9. ในวันสอบสัมภาษณ์ให้นำผลการตรวจสุขภาพ ตามแบบฟอร์มที่ www.nurse.rmutt.ac.th จากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน (ยกเว้นคลีนิค) มาประกอบการสอบสัมภาษณ์ด้วย คลิก https://nurse.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=295
 10. TCAS3 คำนวนคะแนนจาก
  • GPAX = 20 %
  • O-Net = 30 %
  • GAT = 20 %
  • PAT2 = 30 %
 • 17 – 27 เมษายน 2563 รับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร  ผ่านระบบ https://student.mytcas.com/
 • 2 พฤษภาคม 2563 ส่งชื่อผู้สมัครพร้อมลำดับผ่านคัดเลือกเข้าระบบ TCAS63
 • 8 พฤษภาคม 2563 ประการรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบ https://student.mytcas.com/
 • 11 พฤษภาคม 2563 สอบสัมภาษณ์
 • 16 พฤษภาคม 2563 ส่งผลสอบสัมภาษณ์เข้าระบบ TCAS63
 • 17 พฤษภาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบ https://student.mytcas.com/
 • 17-31 พฤษภาคม 2563 บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษา
 • 15 มิถุนายน 2563 เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563

\"\"

แชร์ไปยัง FACEBOOK